Statuss:
Īstenošanā

LOGO

Projekts: “Sociālās aprūpes centra “Tērvete” energoefektivitātes uzlabošana” (Nr. 4.2.2.0/21/A/074)

Darbības programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskais atbalsta mērķis “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākums “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”.

Piektā atlases kārta, kuras ietvaros paredzēts paaugstināt energoefektivitāti pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai.

Projekta mērķis: Energoefektivitātes paaugstināšana sociālās aprūpes centrā “Tērvete”, veicot ieguldījumus ēkās atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Galvenās aktivitātes:

  1. Esošo ēku energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – logu, durvju un bēniņu lūku nomaiņa, fasādes sienu siltināšana, jumta pārseguma / bēniņu siltināšana un pagraba pārseguma siltināšana;
  2. Būvdarbu būvuzraudzība;
  3. Būvdarbu autoruzraudzība;
  4. Projekta publicitāte.

Kopējās plānotās izmaksas: 3 225 369,91 EUR, tai skaitā:

kopējās attiecināmās izmaksas 3 132 675,62 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 2 660 000 EUR, valsts budžeta dotācija – 112 912,81 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 359 762,81  EUR.
kopējās neattiecināmās izmaksas 92 694,29 EUR, kas tiek segtas no pašvaldības finanšu līdzekļiem.

Būvuzraudzības, autoruzraudzības un publicitātes izmaksas tiek segtas no pašvaldības finanšu līdzekļiem.

Projekta īstenošanas periods: no 2022. gada 12. maija līdz 2023. gada 31. decembrim.

 

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja Kristīne Ūdre
tālr. +371 63700121, mob. +371 22003609
e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

12.06.2023.

SAC “Tērvete” siltināšanas darbi ir pabeigti un jūnijā objekts ir pieņemts ekspluatācijā.

Projekta ietvaros ir veikti SAC “Tērvete” esošo ēku energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – logu, durvju un bēniņu lūku nomaiņa, fasādes sienu siltināšana un jumta pārsegumu / bēniņu siltināšana, kā arī pagraba pārseguma siltināšana.

Būvdarbus veica SIA “REVOHAUS”, būvuzraudzību veica SIA “LATVIJAS BŪVUZRAUGS” un autoruzraudzību veica SIA “SILTIE NAMI”.

Pamatojoties uz būvdarbu līguma grozījumiem būvdarbu laikā, kopējās būvdarbu izmaksas ir 3 244 000,05 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums – 2 660 000 EUR, Valsts budžeta dotācija – 112 912,81 EUR, Dobeles novada pašvaldības finansējums – 452 457,10 EUR.

Noslēdzoties projektam, ir sasniegts projekta mērķis – veicot ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, ir samazinājušies izdevumi par siltumenerģiju, kā arī sociālās aprūpes pakalpojumi tagad tiks nodrošināti kvalitatīvā, pievilcīgā un mūsdienu prasībām atbilstošā vidē.

Pirms

PIRMS

PĒC

 PĒC

 

28.02.2023.

SAC “Tērvete” sekmīgi turpinās ēkas energoefektivitātes uzlabošanas darbi. Līdz 2023. gada 28. februārim ir izpildīti būvdarbi 80% apmērā no kopējo būvdarbu apjoma. Faktiski ir nosiltinātas aprūpes centra trīs korpusu – administratīvā korpusa, saimniecības korpusa un ēdnīcas – ārējās fasādes, kā arī izbūvēts ziemas dārzs. Turpinās pansionāta korpusa fasādes siltināšana un jumta seguma nomaiņas darbi. Pēc ēku siltināšanas darbu pabeigšanas tiks sakārtota un labiekārtota teritorija. Būvdarbi jāpabeidz un objekts jānodod ekspluatācijā līdz š.g. jūnijam.

projekts

Administratīvais korpuss

Projekts

Ziemas dārzs

Projekts

Pansionāta korpuss

 

30.11.2022.

SAC “Tērvete” sekmīgi turpinās ēkas energoefektivitātes uzlabošanas darbi. Ēkās ir nomainīti visi logi un durvis, ir daļēji veikta fasādes un jumta siltināšana un jumta seguma nomaiņa, turpinās logu regulēšana un logu / durvju ailu apdares darbi.

Kopumā līdz 2022. gada 30. novembrim ēkas siltināšanas būvdarbi pabeigti 62% apmērā no visa plānotā apjoma.

siltināšana

Jumta siltināšana un pirmās kārtas hidroizolācijas izbūve Ēdnīcas korpusa jumtam

siltināšana

Otrās kārtas hidroizolācijas izbūve Saimniecības korpusa jumtam

 

15.09.2022.

SAC “Tērvete” ir uzsākti un sekmīgi turpinās ēkas energoefektivitātes uzlabošanas darbi. Būvdarbus veic SIA “REVOHAUS”, būvuzraudzību – SIA “LATVIJAS BŪVUZRAUGS”, autoruzraudzību – SIA “SILTIE NAMI”. Darbus pilnībā plānots pabeigt līdz 2023. gada jūnija mēnesim.

ēka

Saimniecības korpusa garāžas daļas ārsienu siltināšana

ārsienas

Ārsienu siltināšana

montāža

Siltināti, armēti dendrārija konstrukciju pamati. Uzsākta nesošo AL konstrukciju montāža