Vispārīga informācija

Platība

110,11 km²

Iedzīvotāju skaits

2987 (pēc PMLP datiem uz 01.01.2021.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Gardene, Ķirpēni, Auri, Liepziedi, Lielbērze, Bērzkrasti, Rūpnieki.

Auru pagasts robežojas ar Dobeles pilsētu, ar Krimūnu, Penkules, Naudītes, Annenieku un Dobeles pagastu un Tērvetes novadu. Pagasta Z robeža iet pa Svētes pieteku Bērzi, D robeža - pa Auci.

Teritoriju šķērso Bērzes pietekas Ālave, Sesava un Grauzdupīte (Gardene). Lielākās ūdenstilpnes ir Dziļezers, Rūju, Šveikuru un Teiku dīķi. Uz pagasta DR robežas atrodas Apguldes ezers un Mazapguldes dzirnavezers. ZR daļā - lieli mežu masīvi - Pakaisu, Skaparu, Mežansu, Lasmaņa meži.

Pagasta kopējā platība - 11109,6 ha, t. sk. lauksaimniecībā izmatojamā zeme - 5555,5 ha; mežu zeme - 3826,7 ha; zem ceļiem - 333,3 ha; zem ūdeņiem - 149,0 ha; pārējās zemes - 479,5 ha; krūmāji - 176,3 ha; purvi - 339,6 ha.

Vēsture:

Auru pagasta teritorija nav īpaši bagāta ar kultūrvēsturiskiem pieminekļiem un sevišķi aizsargājamiem dabas objektiem. Valsts aizsargājamo kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā iekļauti trīs vietējās nozīmes arheoloģijas pieminekļi (senkapi) un viens arhitektūras piemineklis.

  • Lielbērzes kapu kapliča, vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, atrodas Lielbērzē. Datēta 19. gs. 1. pusē.
  • Kviešu apmetne, vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis, atrodas upes Sesaviņas labajā krastā pie Kviešu mājām.
  • Ošukalnu senkapi, vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis, atrodas aiz Ošukalnu mājām [zviedru kapi].
    Pēkaiņu senkapi, vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis, atrodas pie Pēkaiņu mājām.
  • Karavīru kapsēta, Tīlaišu brāļu kapi, atrodas pie Tīlaišu mājām. Datēti 1944. gadā.
  • Mazapguldes dzirnavas, vietējās nozīmes vēstures piemineklis, atrodas pie Mazapguldes ezera. Datētas 20. gs. sākumā.

Par vēsturisku vērtību uzskatāmas pagasta teritorijā esošas kapsētas: Vella kroga kapi, Sarkankroga kapi, Jaku kapi.

Valsts īpaši aizsargājamo dabas objektu statuss piešķirts priedei pie mājām "Velēnas", kas atrodas Liepājas šosejas malā un Ķirpēnu gobai Kroņaucē.