Dobeles novada pašvaldības jauniešu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai:

 1. Jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā

Pretendenti: Dobeles novada administratīvās teritorijas jaunieši (vecumā no 13 līdz 25 gadiem), administratīvajā teritorijā reģistrētās jauniešu biedrības un nodibinājumi vai to vietējās nodaļas, jauniešu neformālās grupas.

Projekta realizēšanas laiks no 2024. gada 1.maija  līdz 2024. gada 31. augustam.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir līdz 600,00 EUR.

Projektus iesniedz elektroniski e-pastā: izglitiba@dobele.lv laikā no tā publicēšanas brīža  līdz 2024. gada 3.aprīlim plkst. 00:00.

Projektu pieteikumus aizpilda atbilstoši Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda nolikumam un

Ar Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda nolikumu, pielikumiem var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājas lapā www.dobele.lv, sadaļā Izglītība/ Projekti

 1. Bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu programmā

Pretendenti: Dobeles novada izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, Dobeles novadā reģistrētās biedrības un nodibinājumi, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, fiziskas personas, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir reģistrētas komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs u.c.

Projekta realizēšanas laiks no 2024. gada 27. maija līdz 2024. gada 31. augustam.

Līdzfinansējuma apjoms vienam nometnes projektam tiek piešķirts pēc šādas formulas:

F = B x D x N

F – kopējais piešķiramais finansējums

B - bērnu skaits nometnē

D - nometnes norises dienu skaits

N - konstantais līdzfinansējums vienam bērnam, jaunietim dienā (Skat. nolikumā p.21.1.)

Projektus iesniedz elektroniski e-pastā: izglitiba@dobele.lv laikā no tā publicēšanas brīža  līdz 2024. gada 10. maijam plkst. 00:00.

Projektu pieteikumus aizpilda atbilstoši Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda nolikumam un

Ar Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda nolikumu, pielikumiem var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājas lapā www.dobele.lv, sadaļā Izglītība/ Projekti

Informāciju sagatavoja: Dobeles novada pašvaldības jauniešu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisijas sekretāre Anita Celmiņa, tālr. nr.25495679

__________________________________

 

Dobeles novada pašvaldības jauniešu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai:

 1. Jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā

Pretendenti: Dobeles novada administratīvās teritorijas jaunieši (vecumā no 13 līdz 25 gadiem), administratīvajā teritorijā reģistrētās jauniešu biedrības un nodibinājumi vai to vietējās nodaļas, jauniešu neformālās grupas.

Projekta realizēšanas laiks no 2023. gada 1.maija  līdz 2023. gada 31. augustam.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir līdz 600,00 EUR.

Projektus iesniedz elektroniski e-pastā: izglitiba@dobele.lv laikā no tā publicēšanas brīža  līdz 2023. gada 14. aprīlim plkst. 00:00.

Projektu pieteikumus aizpilda atbilstoši Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda nolikumam un 1.pielikumam. Lejuplādēt

Ar Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda nolikumu, pielikumiem var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājas lapā www.dobele.lv, sadaļā Izglītība/ Projekti

 1. Bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu programmā

Pretendenti: Dobeles novada izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, Dobeles novadā reģistrētās biedrības un nodibinājumi, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, fiziskas personas, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir reģistrētas komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs u.c.

Projekta realizēšanas laiks no 2023. gada 29. maija līdz 2023. gada 31. augustam.

Līdzfinansējuma apjoms vienam nometnes projektam tiek piešķirts pēc šādas formulas:

F = B x D x N

F – kopējais piešķiramais finansējums

B - bērnu skaits nometnē

D - nometnes norises dienu skaits

N - konstantais līdzfinansējums vienam bērnam, jaunietim dienā (Skat. nolikumā p.21.1.)

Projektus iesniedz elektroniski e-pastā: izglitiba@dobele.lv laikā no tā publicēšanas brīža  līdz 2023. gada 12. maijam plkst. 00:00.

Projektu pieteikumus aizpilda atbilstoši Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda nolikumam un 4.pielikumam. Lejuplādēt

Ar Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda nolikumu, pielikumiem var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājas lapā www.dobele.lv, sadaļā Izglītība/ Projekti

Informāciju sagatavoja: Dobeles novada pašvaldības jauniešu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisijas sekretāre Anita Celmiņa, tālr. nr.25495679

 

 


Jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā

Pretendenti: Dobeles novada administratīvās teritorijas jaunieši (vecumā no 13 līdz 25 gadiem), administratīvajā teritorijā reģistrētās jauniešu biedrības un nodibinājumi vai to vietējās nodaļas, jauniešu neformālās grupas.


Projekta realizēšanas laiks no 2022. gada 1.novembra  līdz 2022. gada 18. decembrim.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir līdz 600,00 EUR.

Projektus iesniedz elektroniski e-pastā: izglitiba@dobele.lv laikā no tā publicēšanas brīža  līdz 2022. gada 24. oktobrim plkst. 24:00.

Projektu pieteikumus aizpilda atbilstoši Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda nolikumam un 1.pielikumam

Ar Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda nolikumu, pielikumiem var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Izglītība/ Projekti

Informāciju sagatavoja: Dobeles novada pašvaldības jauniešu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisijas sekretāre Anita Celmiņa, tālr. nr +371 25495679

Dobeles novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Dobeles sākumskolu un  Dobeles pirmsskolas izglītības iestādi “Jāņtārpiņš” no 2019.gada 1. septembra līdz 2021.gada 31.decembrim par Eiropas Savienības līdzekļiem īstenoja ERASMUS KA1 mobilitāšu projektu “Iekļaujošā izglītība un vienlīdzīgas izglītošanās iespējas ikvienam”.

Dobeles novada Izglītības pārvalde īsteno Valsts izglītības satura centra koordinētu Eiropas Sociālā fonda projektu

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001)

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada septembris – 2023. gada 31. maijs.

Projekta mērķis - Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta koordinatore: Māra Silova,  Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe.

Tālr. 25495680; E-pasts: mara.silova@dobele.lv  

Projektā iesaistītās izglītības iestādes:

 • Dobeles 1. vidusskola,
 • Lejasstrazdu pamatskola,
 • Mežinieku pamatskola,
 • Gardenes pamatskola,
 • Dobeles sākumskola,
 • Auces vidusskola,
 • Bēnes pamatskola.

Ir noslēgusies Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana

 

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2022. gada 31. decembris.

 

Atskatoties uz projekta īstenošanas laikā notikušajām aktivitātēm, atzīstami, ka projekta mērķis ir sasniegts - uzlabota pieeja karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

 • nodrošināta karjeras vadības prasmju apguve skolās;
 • veidota izpratne un informētība par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • izglītojamie ir motivēti profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta rekvizīti:

 Dobeles novada Izglītības pārvalde

Reģ. Nr. 90009147276

juridiskā adrese Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

projekta sadarbības līgums nr. 4.-8.3.3/51 projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Valsts Kases bankas konts : LV65TREL9813524003000

 

 Projekta koordinatore: Sarmīte Dude,  Dobeles novada Izglītības pārvaldes vispārējās izglītības un tālākizglītības metodiķe.

 

Tālr.63700116; 25495678; E-pasts: sarmite.dude@dobele.lv 

 

Projektā tika iesaistītas izglītības iestādes:

Dobeles 1. vidusskola,

Dobeles Valsts ģimnāzija,

Bikstu pamatskola,

Mežinieku pamatskola,

Penkules pamatskola,

Gardenes pamatskola,

Auces vidusskola,

Bēnes pamatskola,

Augstkalnes pamatskola.

Dobeles novada Izglītības pārvalde kā sadarbības partneris turpina darbu

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā

Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - “PuMPuRS”

 

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada marts – 2023. gada 31. decembris.

Projekta mērķis - Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

Projekta koordinatore: Evita Evardsone,  Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsulte.

Tālr. 637 07264; E-pasts: evita.evardsone@dobele.lv  

Projektā iesaistītās izglītības iestādes:

 • Dobeles 1. vidusskola,
 • Dobeles sākumskola,
 • Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
 • Bikstu pamatskola,
 • Mežinieku pamatskola,
 • Penkules pamatskola,
 • Gardenes pamatskola,
 • Augstkalnes pamatskola.

Projekta "Latvijas skolas soma" īstenošana Dobeles novada izglītības iestādēs

Dobeles novada izglītības iestādes šobrīd aktīvi plāno un īsteno programmas “Latvijas skolas soma” norises, paredzot finansējumu katram skolēnam:

 • no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 15. jūnijam 6 eiro,
 • no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim 4 eiro.

Kopumā Kultūras ministrija 2022.gadā Dobeles novada izglītības iestādēm piešķīrusi 1.pusgadā – 18 162 eiro, bet 2.pusgadā – 12 108 eiro.

Aicinām iestrādāt kultūras norises mācību procesā, piedāvāt tās skolēniem, jo  tā ir iespēja viņiem dažādot mācību satura apgūšanu. 

Programmas finansējumu drīkst izmantot tikai norisēm, kas dod iespēju skolēniem iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises  mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā.