Dobeles novada izglītības iestāžu darbības virsmērķis 2022./2023. mācību gadam

Sekmēt novada izglītības iestāžu darba kvalitātes pilnveidi un izglītības pakalpojumu daudzveidību,

pilnveidojot pedagogu prasmi organizēt mūsdienīgu mācību un audzināšanas procesu,

tādējādi uzlabojot izglītojamo individuālās kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenie  virzieni metodiskā darba plānojumā

  1. Izglītības iestāžu pedagogu mācīšanās vajadzību apzināšana un  profesionālās pilnveides organizēšana.
  2. Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā (digitālā pratība, starpdisciplinaritāte, vērtēšana, elastīga un inovatīva pieeja mācību procesa organizēšanā un vecāku iesaistē,  karjeras izglītība u.c.).
  3. Labās prakses piemēru izzināšana un popularizēšana.
  4. Kvalitatīva mācību procesa plānošana un īstenošana (jomu koordinatoru, mentoru, atbalsta komandu darbības pilnveide, vadītāju vietnieku pieredzes apmaiņa).
  5. Pieejas «Skola kā mācīšanās organizācija» īstenošana (izglītojamo iesaiste mācībās,  komanddarbs un savstarpējā mācīšanās,  izziņas un inovāciju kultūra, vadības atbalsts attīstībai).
  6. Iekļaujošās izglītības kvalitātes izvērtēšana un pilnveide.
  7. Kultūrizglītības un interešu izglītības piedāvājuma izvērtējums un pilnveide.