Dobeles novada izglītības iestāžu darbības virsmērķis 2022./2023. mācību gadam

Sekmēt novada izglītības iestāžu darba kvalitātes pilnveidi un izglītības pakalpojumu daudzveidību,

pilnveidojot pedagogu prasmi organizēt mūsdienīgu mācību un audzināšanas procesu,

tādējādi uzlabojot izglītojamo individuālās kompetences un mācību sasniegumus.

 

Interešu izglītības īstenošana Dobeles novada izglītības iestādēs

Interešu izglītības mērķis ir radīt iespējas bērnu un jauniešu personības vispusīgai un harmoniskai attīstībai un tā sekmē formālajā izglītībā iegūto zināšanu un prasmju papildināšanu, talanta izkopšanu, pašattīstību, profesionālo iemaņu apguvi, karjeras plānošanu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un socializāciju.

Kopumā Dobeles novada skolās tiek īstenota 171 interešu izglītības programma un 40 profesionālās ievirzes programmas, t.sk.:

 • 79 kultūrizglītības programmas (dejas, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātris, folklora);
 •  43 sporta programmas (sporta spēles, vispārējā fiziskā sagatavotība, koriģējošā vingrošana, vieglatlētika, orientēšanās, tūrisms, dambrete);
 • 10 vides izglītības programmas (mazpulki, gidi, ekoloģija, vides un novada vēstures izpēte, floristika);
 • 18 tehniskās jaunrades programmas (robotika, datorgrafika, programmēšana);
 • 12 jauniešu iniciatīvu programmas (līderība, skauti, gaidas, jaunsargi, debates, award pulciņi);
 • 9 citas programmas (žurnālistika, svešvalodas, literārā jaunrade, satiksmes noteikumu mācība, pirmā palīdzība).

  2021./2022. mācību gada noslēguma pasākumi:

  • 20. maijā pl. 16.00 - Izglītības un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu tautas deju koncerts "Danči Ceriņdārzā". Dārzkopības institūta ceriņu dārzā.
  • 27. maijā pl. 16.00 - Dobeles novada izglītības iestāžu koru koncerts "Man dziesmiņu nepietrūka". Dobeles Valsts ģimnāzijas pagalmā.
  • 30. maijā pl. 10.00 - Mākslas diena skolēniem. Veltīta novadnieces Hildas Vīkas 125. dzimšanas dienai. Dobeles Mākslas skolas pagalmā.

  Interešu izglītības pulciņu dalība konkursos, skatēs un pasākumos 2021./2022.m.g.

  • Aprīlis - Dobeles novada izglītības un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu izvēlētās dejas atrādīšana (katrs kolektīvs individuāli savā iestādē);
  • Līdz 12. aprīlim - Dobeles novada skolēnu skatuves runas video konkurss;
  • 21. aprīlis - Dobeles novada bērnu un jauniešu vokālo ansambļu konkurss “saBalsis”;
  • 28. aprīlis - Dobeles novada izglītības iestāžu koru dziedāšanas svētki/ konkurss/ sadziedāšanās;
  • Maijs - Radošā pēcpusdiena veltīta māksliniecei Hildai Vīkai;
  • Maijs - Mācību gada noslēguma radošais pasākums - koncerts.