Dobeles novada izglītības iestāžu darbības virsmērķis 2023./2024. mācību gadam

Sekmēt novada izglītības iestāžu darba kvalitātes pilnveidi un izglītības pakalpojumu daudzveidību,

pilnveidojot pedagogu prasmi organizēt mūsdienīgu mācību un audzināšanas procesu,

tādējādi uzlabojot izglītojamo individuālās kompetences un mācību sasniegumus.

 

Interešu izglītības īstenošana Dobeles novada izglītības iestādēs

Interešu izglītības mērķis ir radīt iespējas bērnu un jauniešu personības vispusīgai un harmoniskai attīstībai un tā sekmē formālajā izglītībā iegūto zināšanu un prasmju papildināšanu, talanta izkopšanu, pašattīstību, profesionālo iemaņu apguvi, karjeras plānošanu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un socializāciju.

Kopumā Dobeles novada skolās tiek īstenota 161 interešu izglītības programma un 40 profesionālās ievirzes programmas, t.sk.:

  • 84 kultūrizglītības programmas (dejas, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātris, folklora);
  • 35 sporta programmas (sporta spēles, vispārējā fiziskā sagatavotība, koriģējošā vingrošana, vieglatlētika, orientēšanās, tūrisms, dambrete);
  • 11 vides izglītības programmas (mazpulki, gidi, ekoloģija, vides un novada vēstures izpēte, floristika);
  • 18 tehniskās jaunrades programmas (robotika, datorgrafika, programmēšana);
  • 8 jauniešu iniciatīvu programmas (līderība, skauti, gaidas, jaunsargi, debates, award pulciņi);
  • 5 citas programmas (žurnālistika, svešvalodas, literārā jaunrade, satiksmes noteikumu mācība, pirmā palīdzība).