Logo

Dobeles novada Izglītības pārvalde turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001

„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2022. gada 31. decembris.

Projekta mērķis - uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām. 

Projekta rekvizīti:

Dobeles novada Izglītības pārvalde

Reģ. Nr. 90009147276

juridiskā adrese Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

projekta sadarbības līgums nr. 4.-8.3.3/51 projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Valsts Kases bankas konts : LV65TREL9813524003000

Projekta koordinatore: Sarmīte Dude,  Dobeles novada Izglītības pārvaldes vispārējās izglītības un tālākizglītības metodiķe.

Tālr. +371 63700116; +371 25495678; E-pasts: sarmite.dude@dobele.lv  

Projektā iesaistītās izglītības iestādes:

 • Dobeles 1. vidusskola,
 • Dobeles Valsts ģimnāzija,
 • Bikstu pamatskola,
 • Mežinieku pamatskola,
 • Penkules pamatskola,
 • Gardenes pamatskola,
 • Auces vidusskola,
 • Bēnes pamatskola.