Dobeles novada pašvaldība veic personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) nosacījumiem. Ar Dobeles novada pašvaldības datu privātuma politiku var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē ŠEIT, kā arī datu privātuma politika ir atrodama Dobeles novada pašvaldības iestādes / struktūrvienības telpās.

Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus!

Elektroniski parakstītus dokumentus pievienojiet iesniedzot iesniegumu.

* Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisku parakstu.