Dobeles, Tērvetes un Auces novadu civilās aizsardzības plāns ir izstrādāts ar mērķi novērst vai mazināt katastrofu iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam un videi.

Lai realizētu plāna mērķi, nepieciešams veikt šādus uzdevumus:

  • apzināt iespējamos apdraudējumus rajonā;
  • sniegt palīdzību iedzīvotājiem un, ja nepieciešams, evakuēt iedzīvotājus no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti,pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo aprūpi un medicīniskās palīdzības sniegšanu;
  • noteikt iesaistāmo institūciju rīcību preventīvo, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanas laikā;
  • izveidot un uzturēt datubāzi par esošajiem katastrofu pārvaldīšanas resursiem un paaugstinātas bīstamības objektiem, kā arī gatavot sadarbības dokumentus resursu iesaistīšanai katastrofu gadījumos.

Plāna prognozējamie rezultāti ir civilās aizsardzības pasākumos iesaistīto institūciju saskaņota rīcība palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem katastrofu un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā.

Ar plānu var iepazīties šeit:

SIA „Tenachem", lai informētu uzņēmuma apkārtnē dzīvojošos iedzīvotājus un izvietotos uzņēmumus par iespējamo apdraudējumu un nepieciešamo rīcību avāriju gadījumā šajā objektā, kā arī paredzētajiem aizsardzības pasākumiem, ir izstrādājis civilās aizsardzības plānu: