Pašvaldību likuma 46.panta trešajā daļā ir noteikts, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu jāpublicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Saņemtie viedokļi par saistošo noteikumu projektu tiks apkopoti un atspoguļoti projekta paskaidrojuma rakstā

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstiski var iesniegt:

  • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: apic@dobele.lv
  • rakstiski iesniedzot Dobeles novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Dobeles pilsētā, Auces pilsētā un Tērvetes pagastā.

Dobeles novada pašvaldība noskaidro sabiedrības viedokli par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

 Saistošo noteikumu nosaukums Projekts Viedokļa iesniegšanas periods
Par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā 27.03.2024-10.04.2024
Par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību 15.03.2024.-02.04.2024

Par Dobeles novada pašvaldības 2022.gada 13.maija saistošo noteikumu Nr.18 “Par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām Lielauces ezerā 2022.–2026. gadam” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Dobeles novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”

Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Grozījumi Dobeles novada domes 2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Dobeles novada pašvaldības nolikums" Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu projekts "Par Dobeles novada simboliku" Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
 Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par tirdzniecību publiskajās vietās, tirgus statusa piešķiršanu un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās un novietnēs Dobeles novada administratīvajā teritorijā Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies

 

Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Dobeles novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi

Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies

Saistošo noteikumu projekts "Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā"

Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Dobeles novada pašvaldībā Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 29 Specializēto tūristu transportlīdzekļu  reģistrācijas un izmantošanas nosacījumi Dobeles novadā Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies

Dobeles  novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts “Par Dobeles novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem

Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies

Grozījumi Dobeles novada domes 2022. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr.23 "Par Dobeles novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību" Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Grozījumi Dobeles novada domes 2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr.24 "Dobeles novada pašvaldības nolikums" Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6 Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Dobeles novadā

 

Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Administratīvās atbildības noteikumi par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumiem tirdzniecībā, reklāmas un informatīvo materiālu izvietošanā Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Dobeles novadā”  Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies

 Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par tirdzniecību publiskajās vietās, tirgus statusa piešķiršanu un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās un novietnēs Dobeles novada administratīvajā teritorijā”

  Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 38 Par reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novadā

Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies

Dobeles novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu Dobeles novadā”

Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies

Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr.6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā"

Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies

Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr.10 “Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam”

Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Dobeles novada izglītības iestādēs” projekts  Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu “Iedzīvotāju padomju nolikums projekts  Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu Dobeles novada pašvaldības nolikums” Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu “Par zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas kārtību Dobeles novadā” Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā” projekts Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu „Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2022.gada 26.maija saistošajos noteikumos  Nr. 20   “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Dobeles novadā”” apstiprināšanu”  projekts Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu „Par medībām Dobeles novada pilsētās”  projekts Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu "Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr.10  “Par Dobeles novada pašvaldības nodevām” Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu „Grozījums Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai””  projekts Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu „Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu”  projekts Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr.7  “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dobeles novadā  projekts Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu „ Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.   “Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība““ apstiprināšanu” projekts Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr.9  “Par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā”” projekts Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu „Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par atvieglojumu  piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Dobeles novadā”” apstiprināšanu”  projekts Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu Dobeles novadā” projekts Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu „Dobeles novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” projekts Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu „Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošanu un noformēšanu Dobeles novadā” projekts Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu „Dobeles novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” projekts Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu „Dobeles novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi” projekts Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu „Par mājas (istabas) dzīvnieku un lauksaimniecības dzīvnieku turēšanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā” projekts Saistošo noteikumu projekta viedokla iesniegšanas temiņš ir noslēdzies