DOBELES NOVADA PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀS KOMISIJAS SASTĀVS:

Komisijas vadītājs - Māra Silova, Dobeles novada Izglītības pārvaldes pirmsskolas un speciālās izglītības metodiķe;

Logopēds - Baiba Brigmane, Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes "Valodiņa" logopēds;

Psihologs - Svetlana Paramonova, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra psihologs;

Ārsts - Inese Sarbantoviča, Ģimenes ārsta prakse pediatrijā;

Ārsts - Iveta Rūde, Ārsta prakse narkoloģijā un psihiatrijā;

Speciālais pedagogs - Inita Kolkovska, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra speciālais pedagogs.

Komisijai IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: 

Pedagoģiski medicīniskās komisijas notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā.

Komisijai var pieteikties, zvanot tās vadītājai Mārai Silovai pa tālruni 25495680.