Dobeles novada pašvaldība ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.14_22042010 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Dobeles novadā" (ar grozījumiem 28.11.2013.,24.04.2014.), kas reglamentē nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, tajā skaitā, par ieguldītajām investīcijām un izveidotajām darba vietām.

Interneta vietnē var uzzināt par mūsu mazajiem ražotājiem, amatniekiem, prasmju, tradīciju pārzinātājiem. Šobrīd Dobeles novada iedzīvotāji, tūristi un viesi vietnē var iepazīties ar 129 mājamatnieku piedāvājumu, kā arī uzzināt par pasākumiem – tirdziņiem, dažādiem notikumiem, kuros var satikt vietējos uzņēmējus, degustēt produkciju un to iegādāties, vai uzsākt sadarbību jaunu produktu veidošanā. Projektu realizē Dobeles novada pašvaldības iestāde – Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs. Projekta īstenošanu atbalsta Dobeles novada dome.

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs ir ir izglītības atbalsta iestāde, kas sniedz neformālās izglītošanās iespējas visiem Dobeles novada un Zemgales iedzīvotājiem.

Grantu konkurss

Ja Tev ir jauna biznesa ideja vai vēlme attīstīt jau esošo biznesu un paaugstināt konkurētspēju tirgū - nepalaid garām iespēju un piesakies Dobeles novada pašvaldības rīkotajā Grantu konkursā!

Grantu konkurss “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2023” (turpmāk – Konkurss).

Konkursa rīkotājs ir Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar  Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru (turpmāk – PIUAC).

Konkursa mērķis ir motivēt biznesa veidošanu vai attīstību, atbalstot gan jaunu komersantu un saimnieciskās darbības veicēju rašanos, gan jau esošo komersantu un saimnieciskās darbības veicēju attīstību Dobeles novadā atbilstoši Dobeles novada pašvaldības piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. Vienam Granta saņēmējam atbalsta summa nepārsniedz 3 000 EUR.

Kopējais Konkursam piešķirtais finansējums 2023. gadā ir 12 000 EUR.

Konkursa pieteikumu var iesniegt:

  • Fiziska persona - kas veic vai apņemas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Dobeles novada teritorijā.
  • Juridiska persona - kas reģistrēta uzņēmumu reģistrā ne ilgāk kā pirms 3 gadiem uz Konkursa dokumentu iesniegšanas brīdi, un atbilst sīko komersantu ( < 10 darbinieki, ≤ 2 milj. EUR) kategorijai, vai kas uzsāk jaunu uzņēmējdarbības veidu un veic vai veiks savu saimniecisko darbību Dobeles novada teritorijā.

Konkursa pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2023. gada 3. aprīļa līdz 2023. gada  28. aprīlim plkst. 12:00.

Ar Konkursa nolikumu var iepazīties:

1.Elektroniski šeit:

2. PIUAC un Dobeles novada pašvaldības sociālo tīklu kontos.​

Konkursa pieteikumu iesniedzot elektroniski parakstīta dokumenta formā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) jāiesniedz, nosūtot to uz e-pasta adresi piuac@dobele.lv ar norādi “Pieteikums Grantu konkursam “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā”.

Konkursa pieteikumu iesniedzot klātienē Dobeles PIUAC Brīvības ielā 7, Dobelē, Dobeles novadā, tas ievietojams aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīts “Pieteikums Grantu konkursam “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novada’”’. Uz aploksnes jānorāda arī informācija par iesniedzēju (vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese, kontaktinformācija).

Konkursa pieteikumu nosūtot pa pastu uz adresi Dobeles PIUAC, Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, jābūt norādei “Pieteikums Grantu konkursam “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā””. Uz aploksnes jānorāda arī informācija par iesniedzēju (vārds, uzvērs vai nosaukums, adrese). Pasta zīmoga datums nedrīkst būt vēlāks par Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa datumu beigām.

Konkursa kontaktpersona: Monta Mantrova, +371 63781739, monta.mantrova@dobele.lv.