Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Kas nav uzskatāms par trauksmes celšanu?

 • apzināti nepatiesu ziņu sniegšana;
 • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
 • informēšana par pārkāpumu anonīmi vai izmantojot pseidonīmu;
 • tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
 • juridiskas personas iesniegts trauksmes celšanas ziņojums;
 • u.c. Trauksmes celšanas likumā noteiktie gadījumi.

Kā celt trauksmi savā darbavietā?

Likums paredz, ka trauksmi par pārkāpumiem var celt ar iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka ikviens iestādē nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Ziņojumu vislabāk sagatavot, aizpildot  Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa, Ziņojumu var iesniegt arī iesnieguma formā, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

Trauksmes cēlējs ziņojumā norāda savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Lai trauksmes cēlējs varētu saņemt likumā paredzētās aizsardzības garantijas un varētu notikt likumīga personas datu apstrāde, ziņojumam ir jābūt parakstītam (pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu, ja to iesniedz elektroniski).

Aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu var:

 • Nosūtīt pa pastu uz adresi Brīvības iela 15, Dobele, LV-3701, uz slēgtas aploksnes uzrakstot “Trauksmes cēlēja ziņojums Dobeles novada pašvaldībai”. Slēgto aploksni var iemest arī pastkastītē pie ieejas Dobeles novada pašvaldības administrācijas ēkā Brīvības ielā 15, Dobelē.
 • Nosūtīt uz e-pastu: zino@dobele.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).
 • Iesniegt klātienē vai izteikt mutvārdos kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos, par tikšanos iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni 63707250. Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedzot klātienē vai paužot mutvārdos, ir jāņem līdzi personību apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Kā celt trauksmi kompetentajā institūcijā?

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

 1. ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv,
 2. lejuplādējot un aizpildot veidlapu: Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa,
 3. izmantojot oficiālo e-adresi un nosūtot kompetentajai institūcijai savu trauksmes cēlēja ziņojumu,
 4. vai arī kompetentās institūcijas norādītajā veidā šeit trauksmescelejs.lv/kur-celt-trauksmi vai iestādes tīmekļvietnē sadaļā “Trauksmes celšana”.

Kas notiek pēc ziņojuma iesniegšanas?

Pēc tam kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Pie iestādes kontaktpersonām var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

“Vadlīnijas trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanai valsts pārvaldes iestādēs”

Kur atrast vairāk informācijas par trauksmes celšanu?

Pirms cel trauksmi, rūpīgi iepazīsties ar mājaslapas trauksmescelejs.lv saturu, kā arī izlasi Trauksmes celšanas likumu.

Valsts kanceleja ir arī sagatavojusi skaidrojumu par ES tiesību aktiem, par kuriem ceļama trauksme un kuros paredzēta cita ziņošanas kārtība.

Trauksmes cēlēju kontaktpersona Dobeles novada pašvaldībā

Sandra Rasiņa

Iekšējā auditore - Brīvības 15, Dobele
sandra.rasina [at] dobele.lv

Viņu prombūtnes laikā aizvieto

Baiba Benita Opmane

Nodaļas vadītāja - Brīvības 15, Dobele
baiba.opmane [at] dobele.lv