Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Latvijā ir 7 valstspilsētas un 36 novadi, viens no tiem - Dobeles novads.

Dobeles novada administratīvais centrs ir Dobeles pilsēta.
Dobeles novada teritorijas platība ir 1629,33 km², iedzīvotāju skaits - 29 800 (pēc PMLP datiem uz 01.01. 2023.).


Dobeles novadā iekļaujas divas pilsētas - Dobele un Auce - un 19 pagasti: Annenieku, Augstkalnes, Auru, Bēnes, Bērzes, Bikstu, Bukaišu, Dobeles, Īles, Jaunbērzes, Krimūnu, Lielauces, Naudītes, Penkules, Tērvetes, Ukru, Vecauces, Vītiņu,  Zebrenes.

Dobeles pilsēta

Kopš 2009. gada 1. jūlija Dobele ir novada administratīvais centrs.
Skatīt vairāk