Dobeles novada Izglītības pārvalde kā sadarbības partneris turpina darbu

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā

Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - “PuMPuRS”

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada marts – 2023. gada 31. decembris.

Projekta mērķis - Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

Projekta koordinatore: 

Evita Evardsone,  Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsulte.

Tālr. +371 63707264; E-pasts: evita.evardsone@dobele.lv  

Projektā iesaistītās izglītības iestādes:

  • Dobeles 1. vidusskola,
  • Dobeles sākumskola,
  • Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
  • Bikstu pamatskola,
  • Mežinieku pamatskola,
  • Penkules pamatskola,
  • Gardenes pamatskola,
  • Augstkalnes pamatskola.