Statuss:
Īstenošanā
bēnes segums

Projekts: “”Augstkalnes pagasta kopienas aktivitāšu centra "Domu nams" izveide” (Nr. 22-06-AL30-A019.2201-000005)

Darbības programma: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, rīcība “Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem”

Mērķis: Augstkalnes pagasta aktivitāšu centra “Domu nams” izveide, radot kvalitatīvu dzīves vidi vietējiem iedzīvotājiem un veicinot sabiedriskās dzīves aktivitāšu dažādošanu, kas nodrošinās vietas potenciālu un pievilcību, kā arī novada teritorijas līdzsvarotu attīstību.

Projekta ietvaros plānots izveidot Augstkalnes pagasta aktivitāšu centru “Domu nams” Augstkalnes pagasta un blakus esošo pagastu iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu, interešu klubu un brīvā laika pavadīšanas uzlabošanai un dažādošanai. Lai izveidotu aktivitāšu centu, projekta ietvaros ir plānots atjaunot telpu grupu Augstkalnes pagasta ēkā “Ezerpils”, un iegādāties mēbeles. Aktivitāšu centra “Domu nams” telpās pēc stundām, gaidot autobusu, brīvo laiku varēs saturīgi pavadīt Augstkalnes pamatskolas skolēni, spēlējot dažādas galda spēles, pildot mājas darbus, vai organizējot dažādu interešu pulciņus. Tāpat telpas tiks piedāvātas vietējo un kaimiņu pagastu iedzīvotājiem, lai organizētu un tiktos dažādu vecumu un interešu iedzīvotāji, piemēram, jaunās māmiņas, gāmatu lasītāji, šaha spēles cienītāji un citi interesenti tematiskajās pēcpusdienās un tikšanās ar dažādu jomu dzīvesgudriem cilvēkiem, kā arī varēs organizēt meistarklases un izzinošus pasākumus dažādām interesēm, piemēram - pīšanā, sveču liešanā, utml.

 

Plānotās projekta īstenošanas izmaksas: 49 286,23 EUR, tai skaitā:

ELFLA finansējums: 44 357,61 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums: 4 928,62 EUR

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2022. gada 24. augusts – 2023. gada decembris

 

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr. 63700126, 22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv