Statuss:
Noslēdzies
projekti

Projekts: Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenotais pilotprojekts par metodikas izstrādi darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (GTR).

Projekta mērķis: paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto  sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. oktobris - 2019. gada 29. marts.

 

Jaunumi:

06.07.2022.

Dobeles novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajos pilotprojektos - "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, (īstenošanas laiks 02.11.2020. – 31.10.2023.),  “Metodika sociālajam darba ar sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām" aprobēšanas pilotprojektā (īstenošanas laiks 01.05.2022. – 31.10.2022.) un “Metodika sociālajam darbam ar jauniešiem” aprobēšanas pilotprojektā (īstenošanas laiks 01.06.2022. – 30.11.2022.).

Kopumā minētajos pilotprojektos no Dobeles novada Sociālā dienesta piedalās un savas profesionālās zināšanas pilnveido divi sociālie darbinieki, centra vadītājs/sociālais darbinieks un viens ģimenes asistents.

Ģimenes asistenta pakalpojums ir pakalpojums personai vai ģimenei, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā, dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ, ir apgrūtinātas. Tādējādi pakalpojuma mērķis ir uzlabot klienta (personas/ ģimenes), kurš saņem pakalpojumu, spējas sociāli funkcionēt, un risināt savas sociālās vajadzības, proti, atrast darbu, kārtot sadzīvi, rūpēties par savu mājokli, ģimenes locekļiem, savu un ģimenes locekļu veselību, kā rezultātā uzlabotos gan personas, gan viņa ģimenes locekļu dzīves kvalitāte un spēja iekļauties sabiedrībā. Pakalpojuma ietvaros tiek veicināta sociālo prasmju apguve, pilnveide un apgūto prasmju nostiprināšana, nodrošinot individuālu konsultatīvu, praktisku, izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē.

 

Informāciju sadarbībā ar LM Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta Projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" projekta koordinatoru sagatavoja Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja Baiba Lucaua-Makalistere