Statuss:
Noslēdzies
att

Ir pārbūvētas meliorācijas sistēmas Dobeles novada pašvaldības lauksaimniecības izmantojamajās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā

Projekts: “Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novada pašvaldības lauksaimniecības izmantojamajās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā” (Nr.16-06-A00403-000372)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam  pasākuma  4. “Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākums 4.03. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”

Mērķis: Uzlabot lauksaimniecības infrastruktūras attīstību un zemju auglību, nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekta ietvaros Dobeles novada pašvaldības īpašumos Jaunbērzes pagastā - "Mežinieku skola", "Saknīši" un "Sakneņi" un Zebrenes pagastā - "Kauliņi" un "Lauks aiz novadgrāvja"  ir veikta kontrolētās drenāžas aku izbūve, izteku izbūve un to regulatoru izbūve - drenu kolektoru un zaru sistēmu izbūve 14 208 metru garumā, 3 drenu izteku izbūve, 7 kontrolēto drenāžas aku izbūve un 13 izteku regulatoru izbūve. Lai mazinātu piesārņojumu, ir izbūvēti videi draudzīgi meliorācijas būvelementi.

Kopējās izmaksas (ar PVN): 110 822,24 EUR, t. sk.,
Inženiertopogrāfiskā uzmērīšana 4 718,88 EUR
Būvprojekta izstrāde 4 779,50 EUR;
Būvdarbi 92 611,86 EUR;
Būvuzraudzība 4 598,00 EUR;
Autoruzraudzība 4 114,00 EUR.

 

ELFLA finansējums: 82 930,82 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums: 27 891,42 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. jūnijs – 2017. gada 31. decembris

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja Kristīne Ūdre
tālr. +371 63700126, +371 22003609
e-pasts: kristine.udre@dobele.lv