Statuss:
Noslēdzies
att

Projekta nosaukums: „Kopēji ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā". Projekta saīsinātais nosaukums ir „GRANDERIO".

Programma: Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam.

Projekta mērķis: Uzlabot Lielupes baseina vides kvalitāti, īstenojot kopīgus pasākumus ūdens resursu apsaimniekošanai un tās plānošanai pierobežas - galvenokārt, lauku teritorijās, vienlaicīgi paaugstinot iedzīvotāju zināšanas un prasmes.

Galvenās aktivitātes: Izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu un tehnisko projektu Gardenes dzeramā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanai.

Kopējās projekta izmaksas: 71143.59 EUR

ERAF finansējums 85%: 60472.05 EUR

Dobeles novada pašvaldības finansējums 10%: 7114.54 EUR

Valsts budžeta dotācija 5%: 3557.00 EUR

Projekta realizācijas laiks: 03.01.2011. - 30.09.2012.

Dobeles novada pašvaldība, kopā ar Baltijas Vides forumu, Bauskas novada pašvaldību, Rundāles novada pašvaldību, Biržu Reģionālā parka administrāciju, biedrību „Baltijos aplinkos forumas" un Pakrojis rajona padomi ir projekta partneri šajā projektā. Zemgales Plānošanas reģiona administrācija ir vadošais partneris. Lai sasniegtu projekta mērķi Bauskas novadā izstrādās 10 tehniski ekonomiskos pamatojumus (TEP) un desmit tehniskos projektus dzeramā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmām. Piecās vietās tiks labiekārtotas atpūtas vietas ar nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem un piecās vietās Mēmelē, Mūsā un Lielupē veiks upes gultnes tīrīšanu, pavisam 1250m garumā. Rundāles kolēģi divos Lielupes posmos tīrīs upes gultni, bet Mežotnes teritorijā tūristu ērtībām izbūvēs kāpnes, ierīkos ugunskura vietas, uzstādīs solus, galdiņus, atjaunos un labiekārtos senu dzidrā ūdens avotu. Projekta ietvaros tiks organizēts pieci dienu pārbrauciens ar laivām pa Lielupes baseina upēm, ņems ūdens paraugus, testēs tā kvalitāti.

Projekta koordinators: Ērika Karro, tālr.:+37163720937, e-pasts: erika.karro@dobele.lv

 

Jaunumi:

27.08.2012.

No pirmdienas, 20. augusta, līdz trešdienai, 22. augustam, Iecavā, pie Iecavas upes notikaGrandeRio projekta ietvaros rīkotā otrā starptautiskā jauniešu vasaras skola, kuras uzdevums bija raisīt jauniešu interesi par Lielupes ūdens resursiem un dabas vērtībām, rosināt izzināt dažādus ūdens, ekoloģijas un ūdens resursu apsaimniekošanas aspektus, kā arī piedalīties praktiskajās un izpētes nodarbībās. Vasaras skolā piedalījās 14 jaunieši no Latvijas un 12 no Lietuvas, tādējādi pārstāvot dažādas Lielupes baseina apgabala skolas Latvijā un Lietuvā.. 
Pirmajā vasaras skolas dienā studenti tika iepazīstināti ar Lielupes baseina apgabalu un tā dabas vērtībām, ar ūdens aprites sistēmām un cikliem dabā, veidojot priekšstatu par vides kopsakarībām un savstarpējām mijiedarbībām. Pamīšus lekcijām jaunieši arī piedalījās praktiskajās nodarbībās, kur komandās bija jāizpilda dažādi uzdevumi, bet pēc tam tie jāprezentē citiem dalībniekiem, aizstāvot un argumentējot savu viedokli. Dienas noslēgumā tika izspēlēta lomu spēle - „sabiedriskā apspriešana", plānojot pilsētas tālāko attīstību no dažādu interešu grupu atšķirīgiem skatu punktiem. Pēc tam visi piedalījās komandu spēlē - orientēšanās apkārtnē, kas bija laba iespēja savstarpēji sapazīties un vienoties par komandas stratēģiju ātrākai uzdevumu izpildei.

Vasaras skolas otrajā dienā pirmās lekcijas bija veltītas ūdens piesārņojuma problemātikai un ūdens kvalitāti ietekmējošiem faktoriem (lauksaimniecība, notekūdeņi no rūpniecības un mājsaimniecībām), bet pēc tam sekoja informatīvas un ilustratīvi bagātas prezentācijas par Lielupes ūdens iemītniekiem - sākot no 1 mm dzīvnieciņiem, kurus ar neapbruņotu aci nevar saskatīt, līdz pat 65 kg smagai līdakai. Dienas otrajā pusē notika laivu brauciens pa Mēmeli līdz tās satekai ar Mūsu, kur veidojas Lielupe, un tālāk līdz Mežotnei. Brauciena laikā tika ņemti ūdens paraugi no Mēmeles un Lielupes upēm, kā arī no dažādu uzņēmumu tiešajām attīrīto notekūdeņu izplūdes vietām šajās upēs. Ņemtajos paraugos tika noteikta ūdens kvalitāte, kas liecināja, ka kopumā šajā konkrētajā upes posmā ūdens ir vidēji laba. Dienas izskaņā notika komandu sporta spēles, kā arī diskotēka.

Noslēdzošajā, trešajā, dienā viss rīta cēliens tika veltīts praktiskajiem ūdens izpētes darbiem vairākās laboratorijās: mobilajā „ķīmijas laboratorijā" pēc dažādiem parametriem tika veiktas ūdens kvalitātes ķīmiskās analīzes; „botānikas" laboratorijā tika vākti un pētīti upē un tās tuvumā esošie augi, bet „zooloģijas" laboratorijā tika ķerti un pētīti upē dzīvojošie kukaiņi un citi dzīvie organismi. Savukārt pārdomāt visas vasaras skolas laikā iegūtās zināšanas un iespaidus bija iespējams mākslas nodarbībā, krāsojot mandalas, kas pēc tam tika izvietotas kopējā izstādē.
Vasaras skolas noslēgumā studenti saņēma sertifikātu un nelielu apbalvojumu, kā arī tapa kopbilde un ēsts gards kliņģeris.   

att

 

14.11.2011.

Pašvaldības uzlabo ūdens kvalitāti Lielupes baseinā

Lielupe ir viena no vērtībām, kas vēsturiski ir vienojusi Latviju un Lietuvu. Ūdens kvalitātei Lielupē, tās satekupēs Mūsā un Mēmelē, kā arī pietekās jau gadu desmitiem kā vienā, tā otrā zemē ir bijusi pievērsta liela uzmanība. Cilvēku radītās darbības rezultātā, novadot neattīrītus komunālos un rūpnieciskos notekūdeņus, kā arī bagāti mēslojot lauksaimniecības zemes, upēs un ezeros ir nonācis pārāk liels daudzums piesārņojošu vielu. Tāpēc tagad daudzos upju posmos un ezeros ūdens kvalitāte nebūt nav laba un situācijas uzlabošanai ir nepieciešama mūsu visu kopīga un aktīva rīcība.

Efektīvai ūdens kvalitātes problēmu risināšanai ļoti svarīga ir vienota un sistēmiska pieeja visā Lielupes baseina apgabala teritorijā. Svarīgi ir arī tas, ka Lielupe ar tās daudzajām pietekām veido upju tīklu, kur ūdens kvalitāte katrā no mazajām upēm ietekmē ūdens kvalitāti katrā nākamajā upē, kur šīs upes ietek, tādējādi veidojot lielās upes - Lielupes - kopējo sateces baseinu. Kā jau iepriekš minēts, Lielupes baseins ir pārrobežu baseins, kas nozīmē, ka arī Lietuvas upju kvalitāte un līdz ar to visi Lietuvā veiktie ūdens aizsardzības pasākumi ietekmē upju ūdens kvalitāti Latvijas pusē.

Ņemot šīs savstarpējās ietekmes vērā, Eiropas Savienībā ir izdota tā saucamā Ūdens struktūrdirektīva, saskaņā ar kuru tiek ieviesta uz kopīgiem principiem balstīta ūdens resursu apsaimniekošana un aizsardzība visā Eiropā. Saskaņā ar šo direktīvu gan Latvijā, gan Lietuvā valstiskā mērogā ir izstrādāti visu Lielupes baseina apgabalu aptveroši ūdens resursu apsaimniekošanas plāni, kas paredz pasākumus, ko nepieciešams veikt, lai uzturētu un sasniegtu labu ūdens ekoloģisko kvalitāti visos baseina ūdens objektos, ja iespējams, līdz 2015. gadam.

Viens no līdzekļiem, ar kura palīdzību var veikt plānā noteiktos ūdens apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumus, ir dažādi projekti, kuriem daļa no finansējuma bieži ir iegūstama no Eiropas Savienības fondiem. Viens no šādiem projektiem ir Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2007. - 2013.) finansētais projekts Nr. LLIII-157 „GrandeRio" jeb „Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā", kā ietvaros Zemgales plānošanas reģiona vadībā Lietuvas un Latvijas pierobežas pašvaldības (Bauskas novada dome, Dobeles novada dome, Rundāles novada dome un Pakruojas rajona pašvaldība) sadarbībā ar Biržu reģionālā parka administrāciju un biedrībām „Baltijas Vides Forums" Latvijā un Lietuvā ir apņēmušās īstenot kopīgus ūdens apsaimniekošanas pasākumus. Projekta ietvaros pašvaldības izstrādā tehniskos projektus un tehniski ekonomiskos pamatojumus dzeramā ūdens, notekūdeņu un lietusūdens apsaimniekošanas uzlabošanai, kā arī veic dabas infrastruktūras izbūvi dažādās projekta vietās un upju posmu tīrīšanu, tādējādi dodot tūlītēju efektu upju ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai - attīrot upju gultnes no pārmērīgi saaugušiem ūdens augiem un upes nogulumos uzkrājušā piesārņojuma. Vairāk par projektu variet uzzināt projekta mājas lapāhttp://lielupe.balticrivers.eu/ .

Dobeles novada pašvaldība šī projekta ietvaros ir saņēmusi finansējumu 71 143,59 EUR apjomā. Projekta ietvaros ir izstrādāts Auru pagasta Gardenes ciema ūdenssaimniecības infratsruktūras attīstības tehniski ekonomiskais pamatojums un tehniskā projekta I kārta. Šī gada 13. decembrī projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā" pieteikums tika iesniegts Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu atlases 6. kārtā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi"papildinājuma 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.1. pasākuma „Vide" 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000".

 

22.06.2011.