Statuss:
Īstenošanā
att
att

Dobeles novada Izglītības pārvalde no 2017.gada septembra ir  iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ko pazīst arī ar nosaukumu “PuMPuRS”.

Projekta mērķis ir samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, un veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 

Mērķgrupa:

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
  • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Projekts piedāvā individuālu pieeju skolēniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts gadījumā, ja viņš ir pakļauts riskam priekšlaicīgi pamest mācības.

2018./2019.m.g. projektā piedalījās septiņas Dobeles novada izglītojošajās iestādes - Dobeles 1.vidusskola, Dobeles sākumskola, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, Gardenes pamatskola, Mežinieku pamatskola, Bikstu pamatskola un Penkules pamatskola.

2018./2019.m.g. projektā individuālais atbalsts tika sniegts 58 izglītojamajiem, pirms tam izstrādājot un ar likumiskajiem pārstāvjiem saskaņojot individuālos atbalsta plānus. Lielākoties izglītojamajiem pēc risku identificēšanas, izvērtējot atbalsta nepieciešamību, tika sniegtas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, sociālā pedagoga konsultācijas, logopēda konsultācijas (Gardenes pamatskolā) tika apmaksāta ēdināšana izglītības iestādēs. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas atsevišķiem izglītojamajiem no projekta līdzekļiem tika apmaksāti ceļa izdevumi no skolas uz mājām un atpakaļ, kā arī dienesta viesnīcas izdevumi.

Projektā 2018./2019.m.g. tika iesaistīti kopumā 72 speciālisti - lielākoties mācību priekšmetu skolotāji. Bet, kā jau minēts, individuālo atbalstu sniedza arī sociālie pedagogi, psihologi un logopēds.

Arī nākamajā 2019./2010.m.g. projektā šīs pašas izglītības iestādes turpinās dalību projektā. Grūtības gan sagādā speciālistu trūkums - nākamajā mācību gadā projektā vairs nepiedalīsies psihologi viņu trūkuma dēļ un pārslodzes dēļ. Trūkst arī tādu mācību priekšmetu skolotāji, kā matemātikas, fizikas, ķīmijas. Tieši šajos priekšmetos ir nepieciešams vislielākais atbalsts. Neskatoties uz to, turpināsim darbu projektā - tiek meklēti citi risinājumi, kā nodrošināt atbalstu izglītojamajiem, kuriem tas tik ļoti ir nepieciešams.

Kopumā projekts tiek vērtēts atzinīgi. Katru semestri tiek izvērts projektā īstenoto darbību rezultāts, un lielākajā daļa ir atzīts, ka projekts katram konkrētam izglītojamajam ir sniedzis situācijas uzlabošanos.

Bez tam 2018./2019.m.g. projekta ietvaros īstenoti divi jauniešu iniciatīvu projekti, kurus īsteno divas jaunieši biedrības “Saspraude” un Piedzīvojumu gars.

Šo projektu mērķis ir veicināt jauniešu uzņēmību, realizējot neformālās mācīšanās aktivitātes, kas pilnveidos viņu personību un vispusīgu attīstību, palīdzēs apzināties savas spējas un prasmes veiksmīgas personiskās dzīves veidošanai, palielinās viņu motivāciju turpināt izglītību un veicinās aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Projekts “PuMPuRS” īstenotājs ir Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar novadu pašvaldībām, vispārējām un valsts profesionālās izglītības iestādēm. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 1. marta līdz  – 2022. gada 31. decembrim.

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

 

Informāciju sagatavoja Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsulte, projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 koordinatore Evita Evardsone