Statuss:
Noslēdzies
Projekts

Projekts: “Autoceļa “Jaunļobas - Granti - šoseja “Dobele - Jaunbērze” 3.km”” pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dobeles novadā”, ID. Nr. 18-06-A00702-000112

Darbības programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākums “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

Projekta mērķis: publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Dobeles novada lauku teritorijās uzņēmējdarbības veicināšanai un apdzīvotības saglabāšanai.

 

att

Īstenojot projektu, laika posmā no šī gada aprīļa līdz augustam SIA “Saldus ceļinieks” veica Dobeles novada pašvaldības autoceļa “Jaunļobas - Granti - šoseja “Dobele - Jaunbērze” 3.km”” pārbūves darbus 4,6 km garumā. Tika veikta zemes klātnes izbūve ierakumā un uzbērumā, atjaunotas drenāžas akas, pārbūvēti drenāžas kolektori zem ceļa, izrakti ceļa sāngrāvji un izbūvētas caurtekas. Tika izbūvēta salizturīgā (smilts) kārta un šķembu pamata kārtas, uzstādītas jaunas ceļa zīmes. Būvobjekts nebija sarežģīts, bet īsā laika posmā bija jāpārvieto ap 90 tūkstoši kubikmetru grunts un minerālmateriālu. Būvdarbu veicējam ir gandarījums par paveikto darbu - ir izbūvēts skaists autoceļš ar nobrauktuvēm un pieslēgumiem.

 

att

Kopējās būvdarbu izmaksas (ar PVN): 1 592 248.78 EUR, t. sk.,

Attiecināmās izmaksas: 805 596.18 EUR,

Neattiecināmās izmaksas: 786 652.60 EUR,

ELFLA finansējums: 725 036.56 EUR,

Pašvaldības līdzfinansējums: 867 212.22 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā uzlabotā ceļu infrastruktūra veicinās Dobeles pagasta uzņēmēju ekonomisko aktivitāti, uzņēmējdarbības konkurētspēju, nodrošinās uzņēmumu attīstību un pieejamību, loģistiku, vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, kā arī saglabās apdzīvotību Dobeles pagastā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja Kristīne Ūdre

tālr. +371 63700126, +371 22003609

e-pasts: kristine.udre@dobele.lv