Statuss:
Noslēdzies
projekts
att

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekts: "Dobeles novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un aktīvās atpūtas veicināšana" (Nr. 19-06-AL30-A019.2201-000005).

Darbības programma: ELFLA Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020. gadam apakšpasākums: 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitāte 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projekta mērķis: Uzlabot publiski pieejamu sporta un atpūtas infrastruktūru bērniem un jauniešiem 8 Dobeles novada pagastos, veicinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu un iesaistīšanos sporta aktivitātēs savā dzīves teritorijā.

Projekta rezultātā: 8 Dobeles novada pagastos uzlabota sporta un aktīvās atpūtas publiskā infrastruktūra:

  1. iegādāti un uzstādīti 6 āra trenažieri un 1 vingrošanas iekārta Penkules pagastā;
  2. izveidots un aprīkots volejbola laukums Bērzes pagasta Šķibes ciemā;
  3. atjaunoti soli parkā pie estrādes Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā;
  4. Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā iegādāti un uzstādīti 3 āra trenažieri, Aizstrautnieku ciemā – izveidota gaisa taka un uzstādītas šūpoles;
  5. Krimūnu pagasta Krimūnu ciemā uzstādīti 3 āra trenažieri un šķēršļu taka-atpūtas tīkls;
  6. Bikstu pagasta Bikstu ciemā uzstādīti 3 āra trenažieri;
  7. Jaunbērzes pagasta Jaunbērzes ciemā uzstādīta rotaļu iekārta-šķēršļu taka;
  8. Auru pagasta Gardenes ciemā uzstādīti jauni basketbola grozi.

 

Projekta kopējās izmaksas (ar PVN): 48 575,95 EUR, t.sk., ELFLA finansējums: 43 718,35 EUR, pašvaldības līdzfinansējums: 4 857,60 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada janvāris - 2020. gada septembris

Projekta vadītāja: Zane Peļņa

Kontaktinformācija: +371 63700138, +371 25430301zane.pelna@dobele.lv

att