Statuss:
Noslēdzies
Projekts

Projekts: “Autoceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dobeles novadā”

ID. Nr. 18-06-A00702-000007

Darbības programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākums “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

Projekta mērķis: Publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Dobeles novada lauku teritorijās uzņēmējdarbības veicināšanai un apdzīvotības saglabāšanai.

Projektā ir pārbūvēti šādi lauku ceļi: Auru pagasta ceļš “Ziņģi - Ziemeļi - Āpšēni” 2,95 km garumā, Jaunbērzes pagasta ceļš “Buķelis - Ielejas” 3,416 km garumā, Krimūnu pagasta ceļš “Lāčgalvas - Bištēviņi” 2,636 km garumā un tilts pār Ālaves upi, Bērzes pagasta ceļš ““P97 - Vērpīši” un “Salmiņi - Virkus muiža”” 3,3 km garumā un Annenieku pagasta “Ļuku ceļš” 7,2 km garumā. Lauku ceļi Auru pagastā un Bērzes pagastā ir izbūvēti ar melno segumu. Tā kā projektā finansējumu piešķir tikai grants seguma ceļu pārbūvei, tad asfalta seguma ieklāšanas izmaksas ir segtas no pašvaldības budžeta.

Lauku ceļu būvdarbu laikā ir veikta pilnas ceļa seguma konstrukcijas pārbūve, iztīrīti vai izbūvēti no jauna sāngrāvji, noņemts apaugums, kas kavē ūdens noteci, nomainītas nolietojušās caurtekas, atjaunots tilts pār Ālaves upi, kā arī izbūvētas lauksaimniecības tehnikai piemērotas nobrauktuves uz īpašumiem.

Projekta īstenošanas rezultātā uzlabotā ceļu infrastruktūra veicinās uzņēmēju ekonomisko aktivitāti, uzņēmējdarbības konkurētspēju, nodrošinās uzņēmumu attīstību un pieejamību, loģistiku, vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, kā arī saglabās apdzīvotību lauku teritorijās.

Kopējās būvdarbu izmaksas (ar PVN): 4 484 016,07 EUR, t. sk.,

Attiecināmās izmaksas 3 600 251,47 EUR;

Neattiecināmās izmaksas 883 764,60 EUR;

ELFLA finansējums: 3 240 226,32 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums: 1 243 789,75 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada aprīlis – 2018. gada decembris

 

06.09.2018.

6.septembrī tika svinīgi atklāts autoceļš “Buķelis - Ielejas”, kas ir pārbūvēts LAD finansēta projekta “Autoceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dobeles novadā” ietvaros. Būvdarbi ir veikti labā kvalitātē un līgumā noteiktajā termiņā. Līdz ar to šodien varam priecāties par vēl vienu labu ceļu Dobeles novada lauku teritorijā.

Šo ceļu izmanto vairāki lielie un mazie Jaunbērzes pagasta uzņēmēji un iedzīvotāji, tādēļ viņiem jo īpašs prieks par sakārtoto ceļa posmu.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns pateicās visām iesaistītajām pusēm par kvalitatīvi paveikto darbu un piebilda, ka sagaida  godprātīgu un atbildīgu attieksmi no ceļa lietotājiem, jo ir ieguldīti lieli līdzekļi, tādēļ ilgtermiņā jārūpējas,  jāsaudzē  un jāuztur ceļš labā kārtībā.

Jaunbērzes pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Sīpols atzīmēja, ka šī ceļa posma sakārtošana tika gaidīta un arī uzsvēra visu ceļa lietotāju līdzatbildību tā saudzēšanā, lai ceļa kalpošanas laiks būtu pēc iespējas ilgāks.

Ceļa pārbūve tika veikta 3.416 km garumā. Kopējās būvdarbu izmaksas bija 572 000 EUR, tajā skaitā LAD finansējums -514 534,52 EUR.
Autoceļa pārbūvi veica SIA “Ceļinieks 01”, būvuzraudzību - SIA “Projekts 3”, autoruzraudzību - SIA “BM-Projekts”.

att

20.09.2018.

2018.gada 19. septembrī piedaloties LR satiksmes ministram Uldim Augulim un Dobeles novada domes priekšsēdētājam Andrejam Spridzānam, Dobeles novadā svinīgi tika atklāti divi pārbūvēti ceļi: Ļuku ceļš Annenieku pagastā un Miltiņu ceļš Bērzes pagastā.

Abi šie ceļi, tāpat kā 6. septembrī svinīgi atklātais autoceļš “Buķelis - Ielejas” Jaunbērzes pagastā, ir pārbūvēti Lauku atbalsta dienesta (LAD) finansētā projekta “Autoceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dobeles novadā” ietvaros.

Gan Annenieku pagastā, gan Bērzes pagastā ceļa pārbūvi veica ceļu būves firma SIA “Binders”, būvuzraudzību - SIA “RS Būvnieks”.

Ļuku ceļš ir pārbūvēts visā 7,2 km garumā, un tas savieno divus valsts autoceļus: autoceļu P97 Jelgava – Dobele – Annenieki un autoceļu V1129 Naudīte – Slagūna – Upenieki.
Kopējās būvdarbu izmaksas ir 992 226,79 EUR, tajā skaitā LAD finansējums 887 015,14 EUR.
Annenieku pagasta lielākie uzņēmēji, kas izmanto šo ceļu, ir z/s “Brīvzemnieki”, SIA “Agro Kaķenieki”, SIA “Ziedi JP”, SIA “Joži”, SIA “Sauleskalni” u.c.
Ceļa būvniecības autoruzraudzību veica SIA “Projekts 3”.

att

Miltiņu ceļš jeb precīzāk - autoceļš ““P97 – Vērpīši” un “Salmiņi - Virkus muiža”” Bērzes pagastā ir pārbūvēts visā 3,33 km garumā un savieno valsts autoceļu P102 Dobele – Jaunbērze un Miltiņu ciemu, kur tālāk savienojas ar valsts autoceļu P97 Jelgava – Dobele – Annenieki.
Kopējās būvdarbu izmaksas ir 841 007,90 EUR, tajā skaitā LAD finansējums 322 112,00 EUR.
Bērzes pagasta lielākie uzņēmēji, kas izmanto šo ceļu, ir z/s “Sarmas”, z/s “Dūzēni”, z/s “Liepas”, SIA Agrofirma “Zelta druva” u. c.
Ceļa būvniecības autoruzraudzību veica SIA “Amaxs”.

att

04.10.2018.

2018.gada 4. oktobrī, piedaloties LR satiksmes ministram Uldim Augulim un Dobeles novada domes priekšsēdētājam Andrejam Spridzānam, Dobeles novadā svinīgi tika atklāti divi pārbūvēti ceļi: Ziņģi - Ziemeļi - Āpšēni Auru pagastā un Lāčgalvas - Bištēviņi Krimūnu pagastā.  

Abi šie ceļi ir pārbūvēti Lauku atbalsta dienesta (LAD) finansētā projekta “Autoceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dobeles novadā” ietvaros.

Ceļš Ziņģi - Ziemeļi - Āpšēni Auru pagastā ir pārbūvēts visā 2,947 km garumā ar melno segumu un savieno valsts autoceļu P103 Dobele- Bauska un valsts autoceļu V1098 Dobele – Krimūnas – Zaļenieki – Ūziņi.
Kopējās būvdarbu izmaksas ir 1 029 147,21 EUR, tajā skaitā LAD finansējums 604 390,58 EUR. Jāpiebilst, ka asfaltbetona ieklāšanas izmaksas ir segtas no pašvaldības budžeta, jo LAD atbalsta tikai lauku ceļu ar grants segumu pārbūvi.
Auru pagasta lielākie uzņēmēji, kas izmanto šo ceļu, ir KS “Grauds” ar saistītajiem uzņēmumiem, SIA “Ziedi JP”, SIA “Joži”, SIA “Sauleskalni”, z/s “Brīvzemnieki”, u.c.
Autoceļa pārbūvi veica SIA “Union Asphalttechnik”, būvuzraudzību - SIA “Projekts 3”, autoruzraudzību - SIA “BM-projekts”.

att

Ceļš Lāčgalvas - Bištēviņi Krimūnu pagastā ir pārbūvēts visā 2,636 km garumā un savieno valsts autoceļu V1105 Krimūnu stacija – Šķibe un pašvaldības autoceļu  Jaunstakles – Klijēni. Autoceļa pārbūves ietvaros ir atjaunots arī tilts pār Ālaves upi.
Kopējās būvdarbu izmaksas ir 1 039 130,47 EUR, tajā skaitā LAD finansējums 915 394,52 EUR.

Krimūnu pagasta lielākie uzņēmēji, kas izmanto šo ceļu, ir SIA “Dobele Agra S.I.A.”, SIA “Agrolats”, SIA “Agrar Union”, SIA Daile Agro”, z/s “Paugurīši”, z/s “Lazdiņi”, z/s “Arāji” u.c.

Autoceļa pārbūvi veica SIA “Rīgas Tilti”, būvuzraudzību - SIA “RS Būvnieks” un autoruzraudzību - SIA “Projekts 3”.

att

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja Kristīne Ūdre
tālr. +371 63700126, +371 22003609
e-pasts: kristine.udre@dobele.lv