Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts “Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”(ACCESSlife), No LLI-365

“Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātajām grupām”

Darbības programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonds INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros prioritātē 3.1.”Investīcijas sociālajā infrastruktūrā, veicinot sociāli atstumto atgriešanu darba tirgū”

Mērķis: Attīstīt un uzlabot sociālo infrastruktūru, uzlabot rehabilitācijas pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas veicina sociālo iekļaušanu.

Partnerība: projekta vadošais partnerisDobeles novada pašvaldība,

partneri- VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" (LV), Kedainai sociālās aprūpes māja (LT), Akmenes rajona pašvaldība (LT), Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienests (LT).

Galvenās aktivitātes:

 1. Kopīgi sociālās iekļaušanas pasākumi bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām,:
  • Vasaras nometne bērniem un jauniešiem ar īpašajām vajadzībām “Augam ar sirdi” sadarbībā ar Jaunakmenes mūzikas skolu, 5 dienas 2020. gada vasarā;
  • kopīgi organizēts koncerts;
 2. Sociālo pakalpojumu  infrastruktūras izvede/uzlabošana partneru iestādēs:
  • Pakalpojuma “Atelpas brīdis” telpu remonts un fizioterapijas kabineta izveide, aprīkojuma iegāde;
  • Japāņu dārza izveide Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienesta teritorijā;
  • Sensorās istabas ierīkošana un aprīkojums Kedainai Sociālās aprūpes mājā;
  • Sajūtu dārza izveide VSIA “Slimnīca “Gintermuiža teritorijā;
 3. Partneru speciālistu profesionālā kapacitātes stiprināšana darbā ar mērķa grupām.
  • Pieredzes apmaiņas un apmācību pasākumu organizēšana Latvijas un Lietuvas partneru speciālistiem;

Kopējās attiecināmās izmaksas visiem partneriem:  556 621,77 EUR

ERAF finansējums:  473 128,38 EUR

Partneru līdzfinansējums: 83 493,29  EUR

Dobeles novada pašvaldības kopējais attiecināmais finansējums: 212 827,16 EUR (t.sk. ERAF- 180903,08 EUR, pašvaldības un VBD – 31924,08 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada februāris - 2021.gada aprīlis

Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Taiga Gribuste

Kontaktinformācija: t. +371 63720931, t.+371 29187997taiga.gribuste@dobele.lv
Eiropas Savienība nenes atbildību par šajā vietnē sagatavoto informāciju.
Programmas oficiālā saite www.latlit.eu un Eiropas Savienības oficiālā saite www.europa.eu.

Jaunumi:

26.02.2021.

Šodien, 26. februārī, ir noslēgusies projekta “Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātajām grupām”, “ACCESSlife” LLI-365 aktivitāšu īstenošana. Lai iepazītos ar projekta rezultātu, jauno pakalpojuma sniegšanas vietu apmeklēja Dobeles novada pašvaldības pārstāvji – Domes priekšsēdētājs, Sociālā dienesta vadītāja un projekta vadītāja.

Dobeles novada pašvaldības galvenais uzdevums bija izveidot piemērotu infrastruktūru sociālā pakalpojuma “Atelpas brīdis” sniegšanai Dobeles pagasta Lejasstrazdos ĢAC “Lejasstrazdi” ”Namiņā”, iegādāties aprīkojumu un mēbeles, apmācīt sociālos darbiniekus, kuri turpmāk attīstīs šo pakalpojumu, kas ir domāts novada ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Tā kā šiem bērniem nepieciešama īpaša kopšana, pakalpojums atvieglos viņu likumisko pārstāvju ikdienas dzīvi. Pakalpojumu varēs saņemt 10 personas, izmantojot to līdz 30 diennaktīm gadā.

Dobeles novada Sociālais dienests ir uzsācis darbu pie speciālistu piesaistes un dokumentācijas izstrādes. Pakalpojuma uzsākšanas laiks ir cieši saistīts ar epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos valstī.

Projekta ietvaros ir pārbūvētas, labiekārtotas un mēbelētas piecas guļamistabas, izveidota plaša nodarbību telpa, sanitārais mezgls darbiniekiem un klientiem, kā arī izveidota un ar mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu iekārtota fizioterapijas telpa. Visās telpās nodrošināta vides pieejamība, ir divas pacēlāju sistēmas. Pakalpojuma sniegšanas vietai ir atsevišķa ieeja ar pandusu.

Projekta partneru veikums sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidē vai uzlabošanā arī ir vērā ņemams: Klaipēdas Pedagoģijas psiholoģijas dienesta teritorijā ir izveidots Japāņu dārzs ar terasi, kas paredzēts ārpustelpu nodarbībām; Kedaiņu Sociālās aprūpes mājā un VSIA “Slimnīca “Gintermuiža” ir iekārtotas sensorās istabas. Jelgavas partneri slimnīcas teritorijā paguvuši izveidot arī Sajūtu dārzu, kas terapeitiski sekmēs pacientu un viņu piederīgo rehabilitāciju.

Projekta ietvaros ir notikuši četri pieredzes apmaiņas un apmācību pasākumi klātienē un online platformā, kas sekmēja partneru sociālo darbinieku un pedagogu profesionālo izaugsmi.

Veicinot mērķauditorijas sociālo iekļaušanu, Akmenes rajona pašvaldība sadarbībā ar Jaunakmenes mūzikas skolu 2020. gada augustā organizēja piecu dienu nometni “Augam ar sirdi” bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu pavadoņiem. Nometnes izskaņā tika organizēts koncerts un izstāde vietējai sabiedrībai Akmenes kultūras namā. Izveidota filma, kas atspoguļo nometnes gaitu, to paredzēts demonstrēt partneru iestādēs un publiskās vietās sabiedrības informēšanai par sociālās iekļaušanas pasākumiem.

2019. gada februārī Dobeles novada pašvaldība kā vadošais projekta partneris sadarbībā ar partneriem no Latvijas un Lietuvas (VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” (LV), Kedainai Sociālās aprūpes māja (LT), Akmenes rajona pašvaldība (LT), Klaipēdas Pedagoģijas psiholoģijas dienests (LT)) uzsāka projekta “Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātajām grupām” “ACCESSlife” LLI-365 īstenošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros.

Kopējais partneru projekta budžets ir 556 621,65 EUR, tai skaitā 473 128,38 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Dobeles novada pašvaldībai atvēlētais budžets bija 212 827,11 EUR.

att

Foto galerija pieejama šeit

Informāciju sagatavoja:
Taiga Gribuste,
Dobeles novada pašvaldības
projektu vadītāja
E-pasts: taiga.gribuste@dobele.lv

20.12.2020.

Rudens - ziemas periods bijis ražīgs apmācību laiks projekta partneru sociāliem darbiniekiem. 16. un 17. septembrī mūsu projekta partneri - Klaipēdas Pedagoģijas un psiholoģijas serviss dalījās pieredzē par 2 veidu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, ko praktizē jau ilgākus gadus - kanisterapija un delfīnterapija. Kanisterapija jeb suņu terapija tiek pielietota kā attīstoša un terapeitiska metode darbā ar bērniem, kuriem ir grūtības mācīties un integrēties sabiedrībā. Suņu terapija ir daudzpusīga un tai ir pozitīva ietekme uz rehabilitāciju daudzās jomās. Tāpat Klaipēdas delfinārija speciālisti demonstrēja, kā notiek nodarbības bērnu ar autismu rehabilitācijai. Jāpiezīmē, ka pie mums Latvijā šie pakalpojumi vēl nav attīstīti. Klaipēdas speciālisti iepazīstināja arī ar sociālās uzņēmējdarbības jomām, kuras nodrošina sociālās atstumtības riskam pakļautus iedzīvotājus Klaipēdas reģionā ar iespēju piedalīties darba tirgū. Tā kā pasākumi nebija iespējami klātienē, apmācības tika organizētas ZOOM platformā.

att
att

Ņemot vērā, ka Dobeles novada Sociālais dienests nākamajā gadā plāno uzsākt sociālā pakalpojuma „Atelpas brīdis“ sniegšanu, un projekta ietvaros ir izremontētas tam paredzētās telpas, kā arī ir uzsākusies telpu aprīkošana, 11. un 23. novembrī 5 mūsu sociālā dienesta speciālisti piedalījās apmācībās par šā pakalpojuma organizēšanu, ieskaitot iepazīšanos ar likumdošanu, reglamentējošiem dokumentiem, pakalpojuma saturu, ikdienas darba organizāciju, sadarbību ar klientiem un viņu vecākiem, telpu aprīkošanu. Pieredzē par pakalpojuma organizēšanu dalījās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sociālā dienesta vadītāja Gunta Cibuļska. Pakalpojums tiks piedāvāts vecākiem, kuru bērniem ar invaliditāti ir noteikta īpaša kopšana. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem tiks speciālistu aprūpēti, paēdināti, būs organizētas attīstošās nodarbības telpās un ārtelpā. Kalendārā gada ietvaros pakalpojumu varēs izmantot līdz 30 diennaktīm gadā. Tā ir iespēja ikdienā noslogotiem vecākiem atpūsties, veltīt vairāk laika citiem ģimenes locekļiem, uzlabot pašiem savu veselību u.c.

Tā kā pakalpojumu papildinās arī aprīkotā fizioterapijas telpa, 8. decembrī tie paši darbinieki tika apmācīti organizēt darbu fizioterapijas telpā, ievērojot ergonomikas principus, dažāda aprīkojuma pielietojumu saskaņā ar klientu dažāda rakstura funkcionāliem traucējumiem. Apmācības vadīja sertificēts ārsts, fizioterapeits, lektors Ivo Končus.

att
att
att

Informāciju sagatavoja:
Taiga Gribuste,
Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
tālr.: +371 63720931

04.09.2020.

Laika periodā no 17.08.2020. līdz 21.08.2020. projekta partneris Akmenes rajona pašvaldība rīkoja nometni bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu asistentiem, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem no Lietuvas kopā 51 dalībnieks. Mūsu pašvaldību pārstāvēja 5 bērni vecumā no 9 līdz 16 gadiem un 4 pavadošā personāla speciālisti. Nometnes mērķis bija uzlabot un attīstīt sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību.

Bērniem bija iespēja integrēties vienaudžu vidū - būt kopā sporta aktivitātēs, deju un mūzikas nodarbībās, spēlēt mini golfu, izmēģināt roku šaušanā pa mērķi, braukt ar laivu pa upi, peldēties, zīmēt, veidot, piedalīties teātra uzvedumā, ievērojot katra bērna intereses, spējas un vēlmes. Bija arī izaicinājumi, ar ko drosmīgākie tika galā - jāšana ar zirgu, laišanās pāri upei ar trīsi.

Bērniem tika nodrošināta aprūpe,  sniegta palīdzība un atbalsts, piedaloties zīmēšanā, veidošanā, kopīgu teātra un mūzikas priekšnesuma sagatavošanā, loka šaušanā.

Nometne noslēdzās ar koncertu un radošo darbu izstādi Jaunakmenes kultūras namā. Visi dalībnieki saņēma sertifikātus.

Mūsu novada speciālistiem bija iespēja tikties ar citu projekta partneru sociālā darba speciālistiem, uzzināt darba specifiku, kopīgās un atšķirīgās problēmas. Visiem dalībniekiem bija nodrošināta vienota forma- cepurītes un T-krekliņi ar nometnes un programmas logo.

Nometnes aktivitātes tika filmētas, taps video materiāls, ko paredzēts demonstrēt abu valstu publiskajās vietās, lai paaugstinātu sabiedrības informētību par mazaizsargāto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā.

att
att
att
att
att
att

Informāciju sagatavoja:
Taiga Gribuste,
Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
tālr.: +371 63720931

24.07.2020.

Pabeigti būvdarbi Dobeles pagasta Lejasstrazdu “Namiņā”, kur būvuzņēmējs SIA “Reimiks” veica telpu grupas atjaunošanu, tādā veidā par vienu soli pietuvojoties tam, lai Dobeles novada pašvaldības sociālais dienests iespējami drīz varētu sākt sniegt jaunizveidoto pakalpojumu “Atelpas brīdis”.

23. jūlijā objekts pieņemts ekspluatācijā. Tika izremontētas 5 dzīvojamās istabas, nodarbību telpa, sanitārais mezgls ar dušām un tualetēm personām ar funkcionāliem traucējumiem un darbiniekiem, ēkas ārpusē izbūvēts panduss ar margām, kas nodrošina vides pieejamību ikvienam apmeklētājam un klientam. Paredzēts, ka vienlaicīgi pakalpojumu varētu saņemt līdz 10 bērniem. Izveidota arī fizioterapijas nodarbībām paredzēta telpa.

Nākamais solis – telpu aprīkojuma iegāde, to paredzēts paveikt līdz gada beigām. Jāpiebilst, ka sociālā dienesta rīcībā ir nepieciešamie speciālisti šī pakalpojuma nodrošināšanai. Tomēr projektā paredzētas kvalifikācijas celšanas apmācības darbiniekiem gan darbam fizioterapijas telpā, gan pakalpojuma “Atelpas brīdis” nodrošināšanai.

Līdz šim pakalpojumu tuvāk dzīves vietai varēja saņemt tikai Jelgavas novada Elejā, vai Rīgas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Pieprasījums pēc pakalpojuma ir, tāpēc ir stimuls sākt pakalpojuma sniegšanu novada iedzīvotājiem iespējami drīz.

att
att
att
att

Taiga Gribuste,
Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
tālr.: +371 63720931
mob.: +371 29187997

22.04.2020.

2020. gadā divi projekta partneri ir uzsākuši plānoto infrastruktūras objektu izbūvi: VSIA Slimnīca “Ģintermuiža” savā teritorijā veido Sajūtu dārzu, kas veicinās klientu un viņu piederīgo rehabilitāciju, savukārt Dobeles novada pašvaldība veic būvdarbus Dobeles pagasta Lejasstrazdu “Namiņā”, lai izveidotu piemērotu vidi sabiedrībā balstīta sociālā pakalpojuma “Atelpas brīdis” attīstībai, kā arī fizioterapijas kabinetu bērnu ar funkcionālo traucējumu rehabilitācijas vajadzībām.
Darbus “Namiņā” veic būvuzņēmējs SIA “Reimiks”, būvuzraudzību - SIA “Cerkazi-G”. Darbi tika uzsākti martā un tos ir plānots pabeigt jūlijā.
Šobrīd jau ir izbūvēts panduss vides pieejamības nodrošināšanai, izveidotas piecu istabu telpas, tiek pārbūvēts sanitārais mezgls un nodarbību telpa.
Šā gada rudenī plānots iegādāties telpu aprīkojumu un uzsākt pakalpojuma sniegšanu Dobeles novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

att
att
att
att

28.10.2019.

23.-24. oktobrī 5 Dobeles novada sociālie darbinieki un projekta vadītājs kopā ar citiem projekta partneriem devās apmācībās un pieredzes apmaiņā uz Kedaiņiem (LT). Pirmā diena bija veltīta apmācībām – lekcijām un praktiskām nodarbībām par tēmu- “Apzinātība un relaksācija” – “Mindfullness”, kas kļūst par populāru metodi psihologu un sociālo darbinieku darbā, tomēr daudziem šī joma vēl ir pavisam jauna un gūtās zināšanas būs noderīgas turpmākajā darbā. 

att

Otrajā dienā bija iespēja iepazīties ar projekta partnera - Kedaiņu sociālās aprūpes mājas ikdienas darbu un klientu sasniegumiem, kā arī gūt praktiskas iemaņas ar Sensorās istabas aprīkojumu, kā iedarbojas katrs rīks uz cilvēkiem ar dažāda rakstura garīgiem traucējumiem. Apmācību beigās katram dalībniekam tika pasniegts sertifikāts par apgūtām tēmām.

att
att
att

Jāatzīmē, ka Sensorā istaba izveidota un iegādāts aprīkojums šā projekta ietvaros. Projekta partneri bija pārsteigti par tik ļoti klientiem labvēlīgas vides izveidi aprūpes centrā, daudzām iespējām sevis attīstīšanai - bibliotēka ar svaigiem laikrakstiem, datortelpa, radošo nodarbību telpas, sporta zāle ar trenažieriem, teātra pulciņš, sporta sacensības. Teātra pulciņš parādīja  viesiem augstas klases un emocijām piepildītu dejas uzvedumu.

att

23. oktobrī notika arī projekta vadības 5 partneru sanāksme, kurā apsprieda periodā paveikto un plānoja nākamo lielo pasākumu – nometni bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu asistentiem Akmenē (LT).

att

16.07.2019.

2019.gada jūnijā  projekta partneris Jelgavas slimnīca “Ģintermuiža“ iekārtoja sensoro istabu plānotajā apjomā, tā aprīkota ar vairākiem sajūtu rosinošajiem dizainiem: krāsains ksilofons, spīdošas šķiedras gaismas terapijai, spīdošs galds ar figūrām un akmentiņiem, burbuļu caurules, spoguļi, ūdens efekta projekcijas, muzikālā ūdens gulta ar spīdošu spoguļveida baldahīnu. 2019.gada jūlijā projekta partneris Kedaiņu (LT) sociālās aprūpes māja arī iegādājās aprīkojumu sensorās istabas iekārtošanai, šā gada oktobrī partneru darbinieki būs gatavi apmācīt un dalīties pieredzē ar partneru sociālo dienestu psihologiem.

att
att
att

Projekta ietvaros 2019. gada 26.-27.jūnijā notika partnerinstitūciju sociālo darbinieku apmācība, kura saistīta ar garīgi slimo radinieku apmācību ikdienas dzīvē. Lekciju mērķis bija ar psihoedukācijas palīdzību aktualizēt bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem vecāku psihiskās veselības un emocionālās labsajūtas nozīmi, veicināt vecākos spēju atpazīt, pieņemt un runāt par savām emocijām, iepazīstināt ar profilaktiskajiem pasākumiem, lai izvairītos no izdegšanas sindroma, depresijas, miega traucējumu attīstības, kā arī informēt par iespējām saņemt gan praktisku palīdzību (asistenta pakalpojumi, "Atelpas brīdis" utml.), gan palīdzību psihoemocionālu grūtību gadījumā, ko sniedz psihiatriskās palīdzības dienests un psiholoģiskās atbalsta programmas (atbalsta grupas, krīzes tālruņi, sociālā rehabilitācija).

att
att
att

Divu apmācību dienu semināra lekcijas un praktiskās nodarbības vadīja slimnīcas “Ģintermuiža” rezidenti: dr. Matīss Pudāns, dr. Liesma Baltā, dr. Arta Kočāne, dr.Tatjana Matule-Millersone, dr Ņikita Šakels un dr. Ņina Šakele. Kopā sertifikātu par piedalīšanos apmācībās saņēma 7 personas no Klaipēdas pedagogical Psychological Service; 7 personas no Kedainiai social care home; 7 personas no Administration of Akmene District Municipality; 6 personas no Dobeles novada pašvaldība un 5 sociālie darbinieki no slimnīcas “Ģintermuiža”.

att

22.03.2019.

Ceturtdien, 21. martā tika parakstīts partnerlīgums par projekta “Sociālo pakalpojumu attīstība un sociālās iekļaušanas veicināšana atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” īstenošanu.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un četri projekta partneri – Artūrs Bērziņš VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valdes loceklis (LV), Audrone Kasperaviciene Kedainai Sociālās aprūpes mājas direktore (LT), Aromeda Lauciene Akmenes rajona pašvaldības administrācijas direktore (LT) un Ulijana Petraitiene Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienesta direktore (LT) - parakstīja sadarbības līgumu, kurā Dobeles novads ir vadošais projekta partneris.

att

Pēc svinīgās līguma parakstīšanas, projekta dalībnieki uzsāka darbu, izskatot būtiskākos aspektus, kas saistīti ar korektu projekta īstenošanu. Ar prezentāciju uzstājās VARAM Apvienotā sekretariāta projekta vadītājs un šī projekta kurators Nikolajs Fadejevs. Katrs partneris iepazīstināja klātesošos ar savas organizācijas pamatdarbību, pieredzi līdz šim īstenotajos projektos, tai skaitā ar tiem, kuros piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums. Iesaistītās puses vienojās par pirmajā periodā plānotajām aktivitātēm, to laiku un norises vietu.

att

Projekta “Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”(ACCESSlife), No LLI-365 mērķis ir attīstīt un uzlabot sociālo infrastruktūru, uzlabot rehabilitācijas pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas veicina sociālo iekļaušanu.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot gan ar infrastruktūras uzlabošanu saistītās aktivitātes, gan ar speciālistu kompetences paaugstināšanu saistītās aktivitātes, gan sociālo iekļaušanu veicinošās aktivitātes pārrobežu sadarbībā. Dobeles novada Lejasstrazdos plānots izremontēt telpas pakalpojuma “Atelpas brīdis” nodrošināšanai, izveidot fizioterapijas kabinetu un iegādāties aprīkojumu; VSIA “Slimnīcas “Gintermuiža” teritorijā izveidos Sajūtu dārzu; Kedainai Sociālās aprūpes mājā izveidos Sensoro istabu; mūzikas instrumentu un aprīkojuma iegāde paredzēta Jaunakmenes Mūzikas skolas tradicionālo nometņu “Augam ar sirdi” bērniem ar īpašām vajadzībām organizēšanai; Japāņu dārza izveide plānota Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienesta teritorijā. Bērniem un jauniešiem ar īpašajām vajadzībām tiks organizēta piecu dienu nometne un noslēguma koncerts 2020. gada vasarā. Paredzēti vairāki pasākumi, kas paredz sabiedrības informēšanu par projekta norisēm. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros.