Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, un citus pabalstus, atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi. Ja Jūsu ģimenei vai mājsaimniecībai ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt piešķirt un izmaksāt dzīvokļa pabalstu. Dzīvokļa pabalsts ir viens no pašvaldības obligāti izmaksājamiem sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām neatkarīgi no mājokļa piederības. Ja Jums vai Jūsu ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu veselības aprūpei, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus. Pabalsts tiks izmaksāts, ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzēts šāds pabalsta veids un tādā apmērā, kā noteikusi pašvaldība.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā ar iesniegumu. Iesniegumam, iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas, pievienoto šādus dokumentus:
  1. Darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  2. Izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  3. Visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem
  4. Dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas
  5. Citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.
  Dokumentus var iesniegt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) Dobeles novada Sociālajā dienestā vai pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos, elektroniski vai pa pastu. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot informācijas sistēmās esošos datus un iesniegtajos dokumentos iekļautās ziņas. Iesniedzējs paraksta sagatavotās deklarācijas izdruku, tādējādi apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu. Sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu. Pēc lēmuma saņemšanas persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa izziņas saņemšanai.