Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
7
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Fizisko personu reģistrā.

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte), klātienē aizpilda deklarāciju.
Pakalpojuma saņemšanai var būt nepieciešami šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu:

 • dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu, un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.);
 • pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara likumiskajam pārstāvim - aizbildnību vai aizgādību apliecinošs dokuments, ja šīs ziņas nav iekļautas Fizisko personu reģistrā;
 • citi dokumenti (Dzīvokļu komisijas lēmums, īres līgums, laulības apliecība, Bāriņtiesas lēmums u.c.);
 • lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).

Dokumentus var iesniegt klātienē

 • Dobeles novada Dobeles pilsētas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 15, Dobelē,
 • Dobeles novada Auces pilsētas VPVKAC, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā,
 • Dobeles novada Tērvetes pagasta VPVKAC, “Zelmeņos”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Dobeles novadā

vai attiecīgajā pagasta pārvaldē.
Dzīvesvietas deklarāciju var aizpildīt arī elektroniski, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.gov. lv pieejamo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”.
Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstīs, tad dzīvesvietas deklarēšanu veic Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Dobeles nodaļa Uzvaras ielā 4, Dobelē.

2. Pakalpojuma atmaksa

Pakalpojuma saņemšanai jāsamaksā valsts nodeva. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju" (skat. sadaļu "Normatīvie akti") valsts nodevas apmērs ir 4.27 euro.
Valsts nodevu nemaksā:

 • politiski represētās personas;
 • reģistrējot bērna pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā pieejamo e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”;
 • reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
 • personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.

3. Pakalpojuma saņemšana

Pēc deklarācijas saņemšanas iestāde pārbauda, vai ziņas par deklarējamo personu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā un deklarējamās dzīvesvietas adrese ir iekļautas Valsts adrešu reģistrā.
Iestādes pārstāvis aktualizē ziņas Fizisko personu reģistrā par personas deklarēto dzīvesvietu.

Tālrunis

63707248; 63707269

E-pasts

apic@dobele.lv