Būvvaldes ziņas
ēku nojaukšana

Iespēja pieteikties uz dažādu ēku nojaukšanu Dobeles novadā!

Tehniskā specifikācija

 1. Vispārīga informācija:
  1. Pieteikšanās uz ēkas/ēku nojaukšanu līdz 2023.gada 31.maijam iesniedzot iesniegumu klātienē kādā no Pašvaldības klientu apkalpošanas centriem vai nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: apic@dobele.lv;
  2. Pašvaldība veic ēku nojaukšanas būvniecības dokumentācijas izstrādi.  Dokumentācija tiks izsniegta reizē ar demontāžas Līguma noslēgšanu un  būs neatņemama Līguma sastāvdaļa;
  3. Demontāžas darbi jāveic 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
  4. Pēc ēkas/ēku demontāžas, iegūtie materiāli paliek Pretendenta īpašumā;
  5. Uz ēkas/ēku nojaukšanu var pretendēt gan fiziska, gan juridiska persona;
  6. Pretendents drīkst pieteikties uz vienu vai vairāku ēku nojaukšanu;
  7. Ja uz ēkas/ēku nojaukšanu būs pieteikušies vairāk kā 1 (viens) Pretendents, tad tiek rīkota mutiska izsole.

 

 1. Nojaukšanas darbu izpilde:
  1. Veikt ēkas/ēku nojaukšanu atbilstoši izstrādātajai būvniecības iecerei;
  2. Pašvaldība sagatavos pilnvarojumu Pretendentam konkrētajā būvniecības lietā/lietās būvniecības informācijas sistēmā BIS, lai saņemtu būvdarbu uzsākšanas atzīmi;
  3. Lai Pretendents saņemtu Būvvaldes atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi būvniecības dokumentācijā, nepieciešams iegādāties būvniecības civiltiesiskās apdrošināšanas polisi (provizoriskās izmaksas 20-25 EUR) un BIS sistēmā aizpildīt iesniegumu par būvdarbu uzsākšanu;
  4. Pretendents atbildīgs par:
   1. Teritorijas norobežošanu un nožogošanu, lai demontāžas objektā/objektos neiekļūtu nepiederošas personas;
   2. Darba drošības prasību ievērošanu būvdarbu laikā;
   3. Nav pieļaujama nojaukto konstrukciju būvgružu norakšana būvlaukuma teritorijā. Azbestcementa loksnes (šīferis) akurāti jāuzkrāj Pašvaldības norādītajā vietā demontāžas objektā/objektos (utilizāciju nodrošinās Pašvaldība);
   4. Darbu izpildes laikā radušos metāla lūžņu materiālus utilizācijai nodod Pretendents;
  5. Darbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk skartu pieguļošo teritoriju. Nojaukšanas darbu veicējs pilnībā atbild par iespējamo bojājumu novēršanu;
  6. Pēc darbu iepildes Pretendents veic būvdarbu zonas sakārtošanu:
   1. Visu autotransporta iebraukto „sliežu” izlīdzināšanu sakārtojot teritoriju maksimāli tuvu stāvoklim, kāds tas bija pirms
    būvdarbu uzsākšanas;

 

 1. Prasības veicamo darbu izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:
  1. Būvniecības likums;
  2. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
  3. Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;
  4. Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
  5. Būvniecības dokumentācijā izvirzītās prasības;
  6. Būvniecības darbu līgums.

 Piedāvātās ēkas nojaukšanai: 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:  Dobeles novada pašvaldības

Komunālās nodaļas vadītāja Elvija Namsone