?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes pagastos.

Pa pastu

Nav pieejams

Elektroniski
www.latvija.lv (bez maksas)
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Iesniegums brīvā formā, veidlapa - Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldēs.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. pase vai ID karte
2. Oriģināls vai kopija (uzrādot oriģinālu)
1. pilnvarotai personai - notariāli apstiprināta pilnvara likumiskajam pārstāvim - aizbildnību vai aizgādību apliecinošs dokuments, ja šīs ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā
2. ja nepieciešams - citi dokumenti, (Dzīvokļu komisijas lēmums, īres līgums, laulības apliecība, Bāriņtiesas lēmums u.c.)
3. Lai saņemtu valsts nodevas atvieglojumus - statusa vai fakta apliecinošu dokumentu.
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Jāierodas personīgi apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobele vai attiecīgajā pagasta pārvaldē

2.

Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski uz oficiālo elektroniskā pasta adresi www.latvija.lv

Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstīs, tad dzīvesvietas deklarēšanu veic Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Dobeles nodaļa Uzvaras ielā 4, Dobelē.

Pakalpojuma maksa
EUR
4.27
Bezmaksas [1]
Politiski represētām personām
Bezmaksas [1]
Reģistrējot bērna pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu
Bezmaksas [1]
Invalīdiem
Bezmaksas [1]
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas darbiniekiem
Bezmaksas [1]
Pensionāriem, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
Bezmaksas [1]
Personām, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
Bezmaksas [1]
Personām, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu
Bezmaksas [1]
Reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā
Bezmaksas [1]
Personām, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās
Bezmaksas [1]
Personām, kuras deklarē dzīvesvietu patversmēs
[1]
Lai saņemtu valsts nodevas atvieglojumus personas deklarējot dzīvesvietu papildus uzrāda attiecīgā statusa vai fakta apliecinošu dokumentu, ja šāds dokuments nav pašvaldības rīcībā.
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pakalpojuma pieprasīšanas laikā, vai, ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav iespējams reģistrēt uzreiz - 7 dienu laikā.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269, 63700137
E-pasts