?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

ACCESSlife

Projekts “Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”(ACCESSlife), No LLI-365

“Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātajām grupām”

Darbības programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonds INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros prioritātē 3.1.”Investīcijas sociālajā infrastruktūrā, veicinot sociāli atstumto atgriešanu darba tirgū”

Mērķis: Attīstīt un uzlabot sociālo infrastruktūru, uzlabot rehabilitācijas pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas veicina sociālo iekļaušanu.

Partnerība: projekta vadošais partneris- Dobeles novada pašvaldība,

partneri- VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" (LV), Kedainai sociālās aprūpes māja (LT), Akmenes rajona pašvaldība (LT), Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienests (LT).

Galvenās aktivitātes:

1.Kopīgi sociālās iekļaušanas pasākumi bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām,:

  • Vasaras nometne bērniem un jauniešiem ar īpašajām vajadzībām “Augam ar sirdi” sadarbībā ar Jaunakmenes mūzikas skolu, 5 dienas 2020. gada vasarā;
  •  kopīgi organizēts koncerts;

2. Sociālo pakalpojumu  infrastruktūras izvede/uzlabošana partneru iestādēs:

  • Pakalpojuma “Atelpas brīdis” telpu remonts un fizioterapijas kabineta izveide, aprīkojuma iegāde;
  • Japāņu dārza izveide Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienesta teritorijā;
  • Sensorās istabas ierīkošana un aprīkojums Kedainai Sociālās aprūpes mājā;
  • Sajūtu dārza izveide VSIA “Slimnīca “Gintermuiža teritorijā;

3. Partneru speciālistu profesionālā kapacitātes stiprināšana darbā ar mērķa grupām.

  • Pieredzes apmaiņas un apmācību pasākumu organizēšana Latvijas un Lietuvas partneru speciālistiem;

Kopējās attiecināmās izmaksas visiem partneriem:  556 621,77 EUR

ERAF finansējums:  473 128,48 EUR

Partneru līdzfinansējums: 83 493,29  EUR

Dobeles novada pašvaldības kopējais attiecināmais finansējums: 212 827,16 EUR (t.sk. ERAF- 180903,08 EUR, pašvaldības un VBD – 31924,08 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada februāris - 2021.gada janvāris

Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Taiga Gribuste

Kontaktinformācija: t. 63720931, t.29187997, taiga.gribuste@dobele.lv
Eiropas Savienība nenes atbildību par šajā vietnē sagatavoto informāciju.
Programmas oficiālā saite www.latlit.eu un Eiropas Savienības oficiālā saite www.europa.eu.

Jaunumi:

22.04.2020.

2020. gadā divi projekta partneri ir uzsākuši plānoto infrastruktūras objektu izbūvi: VSIA Slimnīca “Ģintermuiža” savā teritorijā veido Sajūtu dārzu, kas veicinās klientu un viņu piederīgo rehabilitāciju, savukārt Dobeles novada pašvaldība veic būvdarbus Dobeles pagasta Lejasstrazdu “Namiņā”, lai izveidotu piemērotu vidi sabiedrībā balstīta sociālā pakalpojuma “Atelpas brīdis” attīstībai, kā arī fizioterapijas kabinetu bērnu ar funkcionālo traucējumu rehabilitācijas vajadzībām.
Darbus “Namiņā” veic būvuzņēmējs SIA “Reimiks”, būvuzraudzību - SIA “Cerkazi-G”. Darbi tika uzsākti martā un tos ir plānots pabeigt jūlijā.
Šobrīd jau ir izbūvēts panduss vides pieejamības nodrošināšanai, izveidotas piecu istabu telpas, tiek pārbūvēts sanitārais mezgls un nodarbību telpa.
Šā gada rudenī plānots iegādāties telpu aprīkojumu un uzsākt pakalpojuma sniegšanu Dobeles novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

          

          

 

28.10.2019.

23.-24. oktobrī 5 Dobeles novada sociālie darbinieki un projekta vadītājs kopā ar citiem projekta partneriem devās apmācībās un pieredzes apmaiņā uz Kedaiņiem (LT). Pirmā diena bija veltīta apmācībām – lekcijām un praktiskām nodarbībām par tēmu- “Apzinātība un relaksācija” – “Mindfullness”, kas kļūst par populāru metodi psihologu un sociālo darbinieku darbā, tomēr daudziem šī joma vēl ir pavisam jauna un gūtās zināšanas būs noderīgas turpmākajā darbā. 

Otrajā dienā bija iespēja iepazīties ar projekta partnera - Kedaiņu sociālās aprūpes mājas ikdienas darbu un klientu sasniegumiem, kā arī gūt praktiskas iemaņas ar Sensorās istabas aprīkojumu, kā iedarbojas katrs rīks uz cilvēkiem ar dažāda rakstura garīgiem traucējumiem. Apmācību beigās katram dalībniekam tika pasniegts sertifikāts par apgūtām tēmām.

     

Jāatzīmē, ka Sensorā istaba izveidota un iegādāts aprīkojums šā projekta ietvaros. Projekta partneri bija pārsteigti par tik ļoti klientiem labvēlīgas vides izveidi aprūpes centrā, daudzām iespējām sevis attīstīšanai - bibliotēka ar svaigiem laikrakstiem, datortelpa, radošo nodarbību telpas, sporta zāle ar trenažieriem, teātra pulciņš, sporta sacensības. Teātra pulciņš parādīja  viesiem augstas klases un emocijām piepildītu dejas uzvedumu.

23. oktobrī notika arī projekta vadības 5 partneru sanāksme, kurā apsprieda periodā paveikto un plānoja nākamo lielo pasākumu – nometni bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu asistentiem Akmenē (LT).

 

16.07.2019.

2019.gada jūnijā  projekta partneris Jelgavas slimnīca “Ģintermuiža“ iekārtoja sensoro istabu plānotajā apjomā, tā aprīkota ar vairākiem sajūtu rosinošajiem dizainiem: krāsains ksilofons, spīdošas šķiedras gaismas terapijai, spīdošs galds ar figūrām un akmentiņiem, burbuļu caurules, spoguļi, ūdens efekta projekcijas, muzikālā ūdens gulta ar spīdošu spoguļveida baldahīnu. 2019.gada jūlijā projekta partneris Kedaiņu (LT) sociālās aprūpes māja arī iegādājās aprīkojumu sensorās istabas iekārtošanai, šā gada oktobrī partneru darbinieki būs gatavi apmācīt un dalīties pieredzē ar partneru sociālo dienestu psihologiem.

Projekta ietvaros 2019. gada 26.-27.jūnijā notika partnerinstitūciju sociālo darbinieku apmācība, kura saistīta ar garīgi slimo radinieku apmācību ikdienas dzīvē. Lekciju mērķis bija ar psihoedukācijas palīdzību aktualizēt bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem vecāku psihiskās veselības un emocionālās labsajūtas nozīmi, veicināt vecākos spēju atpazīt, pieņemt un runāt par savām emocijām, iepazīstināt ar profilaktiskajiem pasākumiem, lai izvairītos no izdegšanas sindroma, depresijas, miega traucējumu attīstības, kā arī informēt par iespējām saņemt gan praktisku palīdzību (asistenta pakalpojumi, "Atelpas brīdis" utml.), gan palīdzību psihoemocionālu grūtību gadījumā, ko sniedz psihiatriskās palīdzības dienests un psiholoģiskās atbalsta programmas (atbalsta grupas, krīzes tālruņi, sociālā rehabilitācija).

 

 

 

 

Divu apmācību dienu semināra lekcijas un praktiskās nodarbības vadīja slimnīcas “Ģintermuiža” rezidenti: dr. Matīss Pudāns, dr. Liesma Baltā, dr. Arta Kočāne, dr.Tatjana Matule-Millersone, dr Ņikita Šakels un dr. Ņina Šakele. Kopā sertifikātu par piedalīšanos apmācībās saņēma 7 personas no Klaipēdas pedagogical Psychological Service; 7 personas no Kedainiai social care home; 7 personas no Administration of Akmene District Municipality; 6 personas no Dobeles novada pašvaldība un 5 sociālie darbinieki no slimnīcas “Ģintermuiža”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
22.03.2019.
 
Ceturtdien, 21. martā tika parakstīts partnerlīgums par projekta “Sociālo pakalpojumu attīstība un sociālās iekļaušanas veicināšana atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” īstenošanu.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un četri projekta partneri – Artūrs Bērziņš VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valdes loceklis (LV), Audrone Kasperaviciene Kedainai Sociālās aprūpes mājas direktore (LT), Aromeda Lauciene Akmenes rajona pašvaldības administrācijas direktore (LT) un Ulijana Petraitiene Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienesta direktore (LT) - parakstīja sadarbības līgumu, kurā Dobeles novads ir vadošais projekta partneris.

Pēc svinīgās līguma parakstīšanas, projekta dalībnieki uzsāka darbu, izskatot būtiskākos aspektus, kas saistīti ar korektu projekta īstenošanu. Ar prezentāciju uzstājās VARAM Apvienotā sekretariāta projekta vadītājs un šī projekta kurators Nikolajs Fadejevs. Katrs partneris iepazīstināja klātesošos ar savas organizācijas pamatdarbību, pieredzi līdz šim īstenotajos projektos, tai skaitā ar tiem, kuros piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums. Iesaistītās puses vienojās par pirmajā periodā plānotajām aktivitātēm, to laiku un norises vietu.

Projekta “Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”(ACCESSlife), No LLI-365 mērķis ir attīstīt un uzlabot sociālo infrastruktūru, uzlabot rehabilitācijas pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas veicina sociālo iekļaušanu.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot gan ar infrastruktūras uzlabošanu saistītās aktivitātes, gan ar speciālistu kompetences paaugstināšanu saistītās aktivitātes, gan sociālo iekļaušanu veicinošās aktivitātes pārrobežu sadarbībā. Dobeles novada Lejasstrazdos plānots izremontēt telpas pakalpojuma “Atelpas brīdis” nodrošināšanai, izveidot fizioterapijas kabinetu un iegādāties aprīkojumu; VSIA “Slimnīcas “Gintermuiža” teritorijā izveidos Sajūtu dārzu; Kedainai Sociālās aprūpes mājā izveidos Sensoro istabu; mūzikas instrumentu un aprīkojuma iegāde paredzēta Jaunakmenes Mūzikas skolas tradicionālo nometņu “Augam ar sirdi” bērniem ar īpašām vajadzībām organizēšanai; Japāņu dārza izveide plānota Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienesta teritorijā. Bērniem un jauniešiem ar īpašajām vajadzībām tiks organizēta piecu dienu nometne un noslēguma koncerts 2020. gada vasarā. Paredzēti vairāki pasākumi, kas paredz sabiedrības informēšanu par projekta norisēm. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros.