?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Saskaņojuma izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

Возможность запросить услугу
Personally property

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs

By post

Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldē

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. Iesniegums
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopiju
2. Komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma, nomas vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju
3. Saskaņojumu ar Dobeles novada būvvaldi par novietnes izvietošanu un vizuālo noformējumu
What to do in order to receive services
1.

Pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegts komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecības speciālajā atļaujā (licencē) norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs (īslaicīgas lietošanas objektos) Dobeles  novada teritorijā.

2.

Saskaņojuma saņemšanai komersantam jāiesniedz šādi dokumenti:
* iesniegums;
* komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopiju  (uzrādot oriģinālu);
* komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma, nomas vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
* saskaņojumu ar Dobeles novada būvvaldi par novietnes izvietošanu un vizuālo noformējumu.

Iesniegums un tam pievienotos dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

3.

Pašvaldība izsniedz saskaņojumu vai lēmumu par atteikumu izsniegt saskaņojumu un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Saskaņojumu var saņemt Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā- 213.kab., Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pa pastu, vai pagastu pārvaldē.

The service charge
EUR
50,00 mēnesī par alu
EUR
50,00 mēnesī par tabakas izstrādājumiem
Replies/receipt of the service period

Pašvaldība pieteikumu izskata 10 (desmit) darba dienu laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
63707269, 63700137
Э-почта