Statuss:
Noslēdzies
att

SIA "Dobeles ūdens"

Uzsākta projekta „ Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā" ieviešana

2010. gada 22. novembrī starp SIA „Dobeles ūdens" un Centrālā finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīts civiltiesiskais līgums Nr.3.DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/017/028 par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā" ieviešanu.

Projekta mērķis: Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana Lejasstrazdu ciemā. 

Projekta ieviešanas rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīvāka dzīves vide, samazināts vides piesārņojumu, veicināta ūdens resursu racionāla izmantošanu. Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt ūdensapgādes tīklus, veikt ūdensapgādes tīklu paplašināšanu, izbūvēt ūdens patēriņa uzskaites mezglus, rekonstruēt artēziskos urbumus un uzstādīt dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas 

Projekta aktivitātes

 1. Būvdarbi
  Ū 1 - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 2000 m;
  Ū 2 - Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 2240 m;
  Ū 3 - Ūdenspatēriņa uzskaites mezglu izbūve 13 kopmlekti;
  Ū 4 - Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana jaunā virszemes paviljonā;
  Ū 5 - Artēzisko urbumu rekonstrukcija.
 2. ​Būvuzraudzība
 3. Autoruzraudzība  

Projekta kopējās izmaksas:  203 785 LVL

Attiecinamās izmaksas: 168 418 LVL

 • ERAF finansējums: 143 155 LVL;
 • SIA "Dobeles ūdens" finansējums 25 263 LVL. 

Neattiecināmās izmaksas: PVN 35 367 LVL

Lai ieviestu projektu, SIA "Dobeles ūdens" ņems kredītu Valsts Kasē 60 630 LVL apjomā uz 20 gadiem (Dobeles novada pašvaldības galvojums kredītam).

Projekta īstenošanas laiks: 2010. gada novembris - 2012. gada janvāris

Projekta vadītāja: SIA "Dobeles ūdens" projektu vadītāja Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: marite.zvejniece@gmail.com  tālr.: +37163722555; mob.tālr.: +37128336980; fakss: +37163722502  

 

Jaunumi

17.01.2012.

SIA „Dobeles ūdens" pavasarī turpinās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā„  ieviešanas aktivitātes.

2011.gada decembrī tika pabeigti būvniecības darbi Lejasstrazdu ciemā.
Būvdarbu līguma ietvaros, būvniecību veicot SIA „Mesako", saskaņā ar tehnisko projektu „Ūdensapgādes sistēmas tehniskā projekta izstrāde un grunts ģeoloģiskās izpētes veikšana Lejasstrazdu ciematā" tika izbūvēti ūdensapgādes tīkli 2240 metru garumā, rekonstruēti 1953 metri esošo ūdensapgādes tīklu, uzstādītas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas jaunā virszemes paviljonā, kā arī veikta divu artēzisko urbumu - „Lejasstrazdi" un „Vagari-Skolas" - rekonstrukcija. Viena no virs dziļurbuma esošajām ēkām tika izremontēta un siltināta. Tomēr projektā izvirzītais mērķis vēl pilnībā nav sasniegts.

Lai nodrošinātu visu ūdensapgādes tīklu pārslēgumus un pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, vēl papildus jāizbūvē 344,5 metri ūdensapgādes tīklu. Tehniskajā projektā nebija iekļauti visi izbūvējamie un ar pieslēgumu nodrošināšanu saistītie tīkli, tādēļ pašlaik notiek tehniskā projekta papildināšana, lai jau pavasarī varētu veikt tīklu izbūvi pieslēgumu nodrošināšanai.

Papildus veicamie darbi tiks finansēti no projekta ietvaros ieekonomētajiem līdzekļiem, kā arī SIA „Dobeles ūdens" ieguldījuma 5,2 tūkstoši latu apmērā.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 211 789 Ls, tajā skaitā piesaistītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 143155 Ls, SIA „Dobeles ūdens" līdzfinansējums - 30 442 Ls un PVN - 38191 Ls.
Paveiktie būvdarbi, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumi tika un arī turpmāk tiks ieviesti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā" (Nr.3.DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/017/028 ) ietvaros.

Mārīte Zvejniece,
SIA „Dobeles ūdens" projektu vadītāja
tālrunis +37163722555

 

16.08.2011.

Pašlaik notiek intensīva būvniecība SIA „Dobeles ūdens" īstenotā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā" ietvaros.

Turpinās jūnijā uzsāktie ūdensapgādes tīklu izbūves un rekonstrukcijas, kā arī ūdensapgādes objektu rekonstrukcijas darbi. Būvniecības līguma ietvaros, saskaņā ar tehnisko projektu „Ūdensapgādes sistēmas tehniskā projekta izstrāde un grunts ģeoloģiskās izpētes veikšana Lejasstrazdu ciematā", tiek veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (2000 m), ūdensapgādes tīklu paplašināšana (2240 m) un uzskaites mezglu izbūve (13 komplekti). Jāuzstāda dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas jaunā virszemes paviljonā un jāveic divu artēzisko urbumu - „Lejasstrazdi" un „Skolas-Vagari" - rekonstrukcija. Līdz augusta sākumam ar beztranšeju metodi ir izbūvēti 2200 m ūdensapgādes tīklu un uzsākta dzeramā ūdens sagatavošanas ietaišu ēkas izbūve. Būvdarbi ir jāveic līdz 2011. gada 18. novembrim.

Līguma ieviešanas rezultātā uzlabosies ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība, jo tiks izveidoti jauni pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādes sistēmai; samazināsies ūdens zudumi, uzlabosies ūdens kvalitāte un tiks veicināta ūdens resursu racionāla izmantošana.

Būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzības pakalpojumi tiek ieviesti Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā" (Nr.3.DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/017/028) īstenošanas ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir 165980,61 LVL, ts.k. ERAF - 141083,52 LVL, SIA „Dobeles ūdens" - 24897,09 LVL.

Mārīte Zvejniece
SIA „Dobeles ūdens" projektu vadītāja
tālr. +37163722555; +37128336980
fakss: +37163722502
e-pasts: marite.zvejniece@gmail.com

  

26.05.2011.

Projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Dobeles pagasta  Lejasstrazdu ciemā" ieviešanā  noslēgusies iepirkuma procedūra  un parakstīti līgumi par  būvdarbu uzsākšanu, būvuzraudzību un autoruzraudzību. 

Maija sākumā   noslēdzās  SIA „Dobeles ūdens"  izsludinātās   iepirkuma  procedūras  būvdarbiem un būvuzraudzības pakalpojumiem.
2011. gada 18. maijā   starp  SIA „Dobeles ūdens" un SIA  „Mesako" tika parakstīts būvdarbu līgums  "Ūdensapgādes tīklu izbūve un  rekonstrukcija,  ūdesapgādes objektu rekonstrukcija   Lejasstrazdu ciemā".  Līguma summa bez PVN 160780,61 LVL.
Noslēgtā līguma ietvaros, pamatojoties uz  SIA „Firma L4" izstrādāto tehnisko projektu, tiks veikta:

 • 2000 m ūdensapgādes tīklu   rekonstrukcija;  
 • 2240 m ūdensapgādes  tīklu paplašināšana;  
 • uzskaites mezglu izbūve (13 komplekti);
 • dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana jaunā virszemes paviljonā;
 • rekonstruēti artēziskie  urbumi.                                                                                                                                                                       

Līguma realizācijas rezultātā  uzlabosies  ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība  Lejasstrazdu ciemā, jo tiks izveidoti jauni pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādes sistēmai; samazināsies ūdens zudumi, uzlabosies ūdens kvalitāte un  tiks veicināta     ūdens resursu racionāla izmantošana.
2011. gada 18. maijā   starp  SIA „Dobeles ūdens" un SIA „BaltLineGlobe"  tika parakstīts   līgums  par   projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā" ietvaros realizējamā tehniskā projekta "Ūdensapgādes sistēmas tehniskā projekta izstrāde un grunts ģeoloģiskās izpētes veikšana Lejasstrazdu ciematā" būvuzraudzību.
Līguma summa bez PVN   2300,00LVL. Līguma ietvaros tiks uzraudzīta tehniskā projekta realizācija, ko īsteno SIA „Mesako" .     
2011. gada 18. maijā   starp  SIA „Dobeles ūdens" un SIA „Firma L4"  tika parakstīts autoruzraudzības  līgums  par   projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā" ietvaros realizējamā tehniskā projekta "Ūdensapgādes sistēmas tehniskā projekta izstrāde un grunts ģeoloģiskās izpētes veikšana Lejasstrazdu ciematā" autoruzraudzību. Līguma summa bez PVN   2900,00LVL. Līguma ietvaros tiks uzraudzīta tehniskā projekta realizācija, ko īsteno SIA  „Mesako".
Noslēgtie    līgumi  tiks   realizēti  Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā"(Nr.3.DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/017/028 ) īstenošanas ietvaros.    

Mārīte Zvejniece,
Projektu vadītāja
Tālrunis +37163722555; +37128336980
fakss   +37163722502
e-pasts:marite.zvejniece@gmail.com