Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts:  Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Krimūnu ciemā (DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/ 116/015)

Programma: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta mērķis: 
Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana nodrošinot  efektīvu ūdensapgādes sistēmas darbību, kā arī ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana Krimūnu ciemā.
Notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas  kvalitātes uzlabošana.
Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

Galvenās aktivitātes:

 1. Tehniskā  projekta izstrāde un būvekspertīze.
 2. Būvdarbi:
  Ū 1     Ūdens apgādes tīkla rekonstrukcija   912 m
  Ū 2     Urbuma tamponāža
  Ū 3     Urbuma rekonstrukcija
  K 1      Kanalizācijas spiedvada izbūve  180 m
  K 2      Kanalizācijas kolektora izbūve     934 m
  K 3      Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
  K 4      Jauna  kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve
 3. Būvuzraudzība.  
 4. Autoruzraudzība. 

Projekta kopējās izmaksas:  389 812,03 LVL
Finansējums sastāv:
no attiecināmām izmaksām:  319 518,06 LVL
ERAF finansējums:   271 590,35 LVL
SIA "Dobeles Ūdens" finansējums:  47 927,71 LVL
no neattiecināmām izmaksām: 70 293,97   LVL
t.sk. PVN   70 293,97 LVL

Projekta ieviešanai  ir saņemts avans 10 % apmērā no CFLA, kā arī SIA "Dobeles ūdens" ņems  aizdevuma kredītu Valsts Kasē (ar Dobeles novada pašvaldības sniegto galvojumu).

Projekta īstenošanas laiks:  2012. gada aprīlis - 2013. gada septembris.

Projekta vadītāja:  Mārīte Zvejniece SIA „Dobeles ūdens" projektu vadītāja.

Kontaktinformācija: marite.zvejniece@gmail.com 
tālr. +37163722555, mob. +37128336980, fakss: +37163722555

 

Jaunumi:

2013. gada 22. novembrī  

Krimūnu ciemā norisinās būvdarbi ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu sakārtošanā.

SIA "Dobeles ūdens" realizē civiltiesiskā līgumā par projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Krimūnu ciemā ieviešanu" (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/116/015) plānotās aktivitātes.

Iepirkumu procedūru aizkavēšanās dēļ  2013. gada 28. aprīlī tika veikti grozījumi Nr. 1 civiltiesiskā līgumā izpildes termiņa pagarināšanai līdz 2014. gada 28. aprīlim, kā arī precizēts projekta ieviešanas termiņs - 24 kalendārie mēneši.

Savukārt 2013. gada 23. septembrī tika akceptēti grozījumi Nr. 2 par izmaiņām projekta indikatīvos rādītājos, jo projektēšanas rezultātā izmainījās veicamo darbu apjomi.

Projekta ietvaros paveiktās aktivitātes: 
2012. gada maija mēnesī tika izsludināta iepirkuma procedūra "Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Krimūnu ciemā"" ietvaros. 
2012. gada 28. septembrī ar SIA "LL Premium Designs" tika noslēgts pakalpojumu līgums Nr. 8 (ERAF/2012) par tehniskā projekta izstrādi un autouzraudzības pakalpojumiem, pakalpojumu līguma summa (bez PVN) 13 700,00 Ls.
Tehniskais projekts tika izstrādāts 12 kalendārās nedēļās un pabeigts novembra mēnesī. Būvekspertīzi saskaņā ar pakalpojuma līgumu Nr. 9 (ERAF/2012) veica SIA "Belss" par līguma summu (bez PVN) 670,00 Ls.
Tehniskais projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Krimūnu ciemā" 2012. gada 15. novembrī tika akceptēts Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
2013. gada 31. janvārī tika izsludināta iepirkuma procedūra - atklāts konkurss "Būvdarbu veikšana projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Krimūnu ciemā"" ietvaros (DŪ 2013/03/ERAF). Saskaņā ar sadarbības iestādes CFLA norādēm, iepirkuma dokumentācija tika precizēta, līdz ar to tika pagarināts pretendentu piedāvājumu sagatavošanas termiņš un piedāvājumu atvēršana notika 2013. gada 21. martā. Izsludinātā iepirkumu procedūra "Būvdarbu uzraudzības pakalpojumu veikšana projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Krimūnu ciemā"" ietvaros (DŪ 2013/01/ERAF) 2013. gada 8. martā pārtraukta un izbeigta bez rezultātiem.  
SIA "Dobeles ūdens" marta mēnesī atkārtoti organizēja tirgus izpēti par būvdarbu uzraudzības pakalpojumiem.
Iepirkuma procedūru rezultātā noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu un būvdarbu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu.
2013. gada 18. jūnijā SIA "Dobeles ūdens" ar Līgumsabiedrību "Būve Trīs" noslēdza būvdarbu līgunu Nr. 1 (ERAF/2013) par līguma summu (bez PVN) 254 926,36 Ls. Līgumsabiedrību veido SIA "Būvenergo A" un SIA "Trīs Nianses". 
2013. gada 27. jūnijā ar SIA "Firma L4" noslēgts būvuzraudzības pakalpojumu līgums Nr. 2 (ERAF/2013) par līguma summu (bez PVN) 2850,00 Ls.

Būvdarbu līguma ietvaros tiks veikta:

 1. Esošā artēziskā urbuma tamponāža 
 2. Urbuma rekonstrukcija
 3. Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 
 4. Rekonstruēti kanalizācijas tīkli 
 5. Rekonstruētas esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
 6. Rekonstruēts kanalizācijas spiedvads 
 7. Izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija 

Līguma ieviešanas rezultātā tiks sakārtotas un ierīkotas ūdens ieguves vietas.
Uzlabosies ūdensapgādes kvalitāte un paplašināsies ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība.
Nodrošināta kvalitātes prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegāde centralizētajā ūdensapgādē. 
Uzlabosies notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte, kā arī paplašināsies notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība.
Samazināsies vides piesārņojums, uzlabota dzīves kvalitāte.

Pašlaik Dobeles novada Krimūnu pagasta Krimūnu ciemā norisinās intensīvi būvdarbi ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu sakārtošanā.

Būvdarbu plānots pabeigt un nodot ekspluatācijā 2013. gada nogalē.