Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts:  Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā (DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/ 114/013)

Programma: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta mērķis: 
Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana Jaunbērzes ciemā.
Notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas  kvalitātes uzlabošana.
Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

Galvenās aktivitātes:

 1. Tehniskā  projekta izstrāde un būvekspertīze.
 2. Būvdarbi:
  Ū 1  Ūdens ieguves vietas ierīkošana un sakārtošana,
  Ū 2  Ūdens atdzelžošanas un atsāļošanas stacijas izbūve 12,0 m3/h,
  Ū 3  Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija  - 1334  m,
  K 1  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija,
  K 2  Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.
 3. Būvuzraudzība.
 4. Autoruzraudzība. 

Projekta kopējās izmaksas: 428 604,18 LVL
Finansējums sastāv:
no attiecināmām izmaksām: 351 314,90 LVL
ERAF finansējums:  298 617,67 LVL
SIA "Dobeles Ūdens" finansējums: 52 697, 23 LVL
no neattiecināmām izmaksām:  77 289,28 LVL
t.sk. PVN  77 289,28 LVL

Projekta īstenošanas laiks:  2012. gada aprīlis - 2013. gada  aprīlis.

Projekta vadītāja:  Mārīte Zvejniece SIA „Dobeles ūdens" projektu vadītāja.

Kontaktinformācija: marite.zvejniece@gmail.com 
tālr. +37163722555, mob. +37128336980, fakss: +37163722555

 

Jaunumi:

 

05.11.2013.

Jaunbērzes ciemā tiek veikti būvdarbi ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu sakārtošanā.

SIA „Dobeles ūdens" turpina civiltiesiskā  līgumā  plānotās aktivitātes projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā" ieviešanā (Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/114/013)

Iepirkumu procedūru aizkavēšanās dēļ civiltiesiskā līgumā tika veikti grozījumi un precizēts aktivitāšu ieviešanas termiņs - 24 kalendārie mēneši. Projektā plānotās aktivitātes jāievieš līdz 2014. gada 28. aprīlim.

 

Projekta  ietvaros  paveiktās  aktivitātes:

2012. gada maija mēnesī tika izsludināta iepirkuma procedūra Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā" ietvaros. (DŪ2012/10/ERAF)

2012. gada 6. septembrī noslēgts pakalpojumu līgums Nr.7 (ERAF/2012) ar SIA "Firma L4" par tehniskā projekta izstrādi un autouzraudzības pakalpojumiem. Pakalpojumu līguma summa (bez PVN) 7612,00 Ls Tehniskais projekts tika izstrādāts 12 kalendāros mēnešos.

Decembra mēnesī  projektam būveskpertīzi veica SIA „Belss" par līguma summu  (bez PVN) 770,00 Ls

Tehniskais projekts" Ūdenssaimniecības  infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā" .

2012. gada 30. novembrī tika akceptēts Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.

2013. gada 31. janvārī tika izsludināta iepirkuma procedūra - atklāts konkurss Būvdarbu veikšana projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā"  ietvaros (DŪ 2013/01/ERAF).

Saskaņā ar sadarbības iestādes Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras norādēm, iepirkuma dokumentācija tika precizēta un pagarināts Pretendentu piedāvājumu sagatavošanas termiņš, līdz ar to pretendetu iesniegto piedāvājumu atvēršana  notika  2013. gada 21. martā.

2013. gada 26. jūnijā SIA "Dobeles ūdens" ar SIA  "Drafts VD" noslēdza būvdarbu Nr.3 (ERAF/2013) par līguma summu (bez PVN) 315 582,54 Ls.

Būvdarbu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai, 2013. gada 6. februārī izsludināja iepirkumu procedūru "Būvdarbu uzraudzības pakalpojumu veikšana projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā"" ietvaros (DŪ2013/03/ERAF), savukārt 2013. gada 8. martā iepirkumu procedūra tika pārtraukta un izbeigta bez rezultātiem, jo pretendentu piedāvājumi neatbilda pasūtītāja izvirzītām prasībām.

Projekta ieviesējs organizēja tirgus izpēti "Būvdarbu uzraudzības pakalpojumu sniegšana projekta "Ūdenssaimniecības infratsruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā""  ietvaros (DŪ2013/07/ERAF)

2013. gada 27. jūnijā ar SIA "Firma L4" tika  noslēgts būvuzraudzības pakalpojumu  līgums  Nr.4 (ERAF/2013) par līguma summu (bez PVN) 2900,00 Ls.

 

Būvdarbu  līguma veicamo darbu apjomi:

 1. Divu jaunu artēzisko urbumu  izveide  
 2. Esošo urbumu "Jaunbērze -1" un "Jaunbērze-2" tamponēšana
 3. Ūdens atdzelžošanas un atsāļošanas stacijas ( 12,0 m2/h )izbūve , t.sk.esošās ēkas demontāža un tehnoloģisko tīklu  izbūve.
 4. Esošo  ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija  1507 m
 5. Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu(NAI) rekonstrukcija, t.sk.palīgēku   un iekārtu demontāža
 6. Jaunu NAI BIO 120  izbūve
 7. Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) izbūve , ts.k. esošās KSS demontāža.

Jaunbērzes ciemā šobrīd  norisinās  intensīvi  būvniecības darbi ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu izbūvē  un sakārtošanā.

Būvdarbu plānots pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā 2013. gada decembrī.