Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts:  Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Kaķenieku ciemā (DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/ 134/002)

Programma: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta mērķis: 
Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana un ūdens zudumu samazināšana
Notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas  kvalitātes uzlabošana
Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana
Rekonstruējot kanalizācijas tīklus tiks samazināta lietus ūdeņu un gruntsūdeņu infiltrācija, kā arī samazināsies risks notekūdeņu noplūdēm gruntī.
Rekonstruējot kanalizācijas sūkņu stacīju, tiks nodrošināta droša notekūdeņu padeve uz jauno NAI, kurā notekūdeņi tiks attīrīti atbilstoši normatīvajām prasībām.

Galvenās aktivitātes:

 1. Tehniskā  projekta izstrāde un būvekspertīze.
 2. ​Būvdarbi:
  Ū 1  Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija - 737 m
  Ū 2  Ūdensapgādes tīklu izbūve  - 393  m
  K 2  Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija (ar jaudu 10,0 m3h)
  K 3  Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija - 371 m
 3. ​Būvuzraudzība.
 4. ​Autoruzraudzība. 

Projekta kopējās izmaksas: 414 598,27 LVL
Finansējums sastāv:
no attiecināmām izmaksām: 342 643,20 LVL
ERAF finansējums:  291 246,72 LVL
SIA "Dobeles Ūdens" finansējums: 51 396, 48 LVL
no neattiecināmām izmaksām:  71 955,07 LVL
t.sk. PVN  71 955,07 LVL
Projekta ieviešanai tiks saņemts daļējs avansa finansējums no CFLA, kā arī SIA "Dobeles ūdens" ņems Dobeles novada pašvaldības galvotu aizdevumu Valsts Kasē.

Projekta īstenošanas laiks:  2013. gada jūlijs - 2014. gada  novembris.

Projekta vadītāja:  Mārīte Zvejniece SIA „Dobeles ūdens" projektu vadītāja.

Kontaktinformācija: marite.zvejniece@gmail.com
tālr. +37163722555, mob. +37128336980, fakss: +37163722502

 

Jaunumi:

10.07.2015.

Pabeigta ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu izbūve Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā

SIA „DOBELES ŪDENS" ir īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā. Būvdarbi tika pabeigti 2015.gada 15. jūnijā, kad arī objekts tika nodots ekspluatācijā. Būvniecība norisinājās laika periodā no 2015. gada janvāra līdz jūnijam.

Būvdarbus objektā veica SIA „Būvenergo A", savukārt SIA „Firma L4" nodrošināja būvuzraudzību, tehniskā projekta izstrādātāja bija un autoruzraudzību veica SIA "Belss".

Projekta ietvaros sasniegti plānotie rezultāti un ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos tika izbūvēti sekojoši apjomi:

 • Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija - 823 m, izbūvēti jauni - 339 m;
 • rekonstruētas (demontētas) esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un izbūvētas jaunas NAI BIO 80, t.sk. septiķu pieņemšanas kamera un dūņu mineralizators, plūsmas mērītājs, AVS pieslēgums SCADA sistēmai, 1 komplekts;
 • rekonstruēta esošā kanalizācijas sūkņu stacija, 1 komplekts ar jaudu 6.01 m3/h - Skolas ielā;
 • izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija, 1 komplekts ar jaudu 9.00 m3/h - Upes ielā;
 • rekonstruēti kanalizācijas tīkli - 517 m;
 • izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli - 900 m, t.sk. kanalizācijas spiedvads - 35 m un pašteces kanalizācija - 865 m.

Projekta ieviešana tika finansēta no ERAF līdzekļiem - 85 % un no SIA "DOBELES ŪDENS" līdzekļiem - 15%.

Projektu vadītāja: Mārīte Zvejniece
marite.zvejniece@dobele.lv
tālr. +37163725502

 

20.03.2015.   

Kaķenieku  ciemā  norisinās  intensīva būvniecība  ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos.    

SIA„DOBELES ŪDENS” turpina ieviest projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā ietvaros  uzsāktās un plānotās  aktivitātes.

 2014. gadā 17. jūlijā veikti grozījumi ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru noslēgtajā līgumā  Nr.3 DP/3.4.1.0/13/APIA/CFLA/134/002 , to  rezultātā   pagarināts  projekta  īstenošanas ilgums līdz 24 mēnešiem ar maksimālo līguma ieviešanas termiņu - 2015. gada 1. jūlijs.

Plānotās aktivitātes jau daļēji ir ieviestas. Projekta ietvaros SIA „Belss” izstrādāja tehnisko projektu ,savukārt projekta ekspertīzi veica SIA „Ekolat”.Tehniskais projekts saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē 2014. gada  31. jūlijā, akcepts Nr.8.5/87.

Organizēto iepirkumu procedūru rezultātā noslēgti būvdarbu un būvuzraudzības  pakalpojumu līgumi. 2014. gada 24. novembrī noslēgts būvdarbu līgums  Nr.5 (ERAF/2014) ar SIA „Būvenergo A” par  summu 433 985,60 EUR (bez PVN), 2014. gada 18. decembrī noslēgts būvuzraudzības pakalpojumu līgums Nr.6 (ERAF/2014)  ar SIA „Firma L4” par summu  3950,00 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldē 2014. gada 16. decembrī  izsniegto būvatļauju Nr. 8.3./89 būvuzņēmējs uzsāka darbus gada nogalē. Būvdarbu līguma ietvaros notiek  2 KSS rekonstrukcija un izbūve, maģistrālā   ūdensvada tīklu  rekonstrukcija (455 m), jaunu  ūdensvadu tīklu izbūve (339 m), esošie pievadu pārslēgšana (24 kpl), jaunu pievadu izbūve un pieslēgšana (9kmpl), jaunu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (BIO) izbūve ar  maksimālo  jaudu 80 m3/dn. 

Ir uzsākta maģistrālo pašteces esošo kanalizācijas tīklu  rekonstrukcija (327m), pašteces kanalizācijas tīklu paplašināšana (641m), kanalizācijas spiedvada papalašināšana (66 m). 

Pašlaik  Kaķenieku ciemā notiek intensīvi būvniecības darbi ,lai savlaicīgi  izbūvētu un nodotu ekspluatācijā  ūdenssaimniecības infrastruktūras objektus līdz 2015. gada 15. jūnijam.

Projekts tiek realizēts darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” plānošanas perioda 2007.-2013.gadam  ietvaros.”

Informē:
Mārīte Zvejniece
projektu vadītāja
marite.zvejniece@dobele.lv.
tālr.: +37163725502

 

19.03.2015

SIA „Būvenergo A" informē par iespējamiem īslaicīgiem ūdens padeves pārtraukumiem Kaķenieku ciemā.

SIA „Būvenergo A" informē, ka sakarā ar būvdarbu veikšanu projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā" ietvaros, laika periodā no 2015. gada 20. marta līdz 2015. gada 15. jūnijam  iespējami īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi Kaķenieku ciemā.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar atbildīgo būvdarbu vadītāju Egilu Dombrovski, t: +37129247776.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Informē:
SIA "Būvenergo A" administrācija

 

24.02.2015.

Satiksmes ierobežojumi Kaķenieku ciemā

SIA ''Būvenergo A"  paziņo, ka  sakarā ar būvdarbu uzsākšanu projekta  ''Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā" ietvaros, laika periodā no 2015. gada 23. februāra  līdz  2015. gada 15. jūnijam  iespējami satiksmes ierobežojumi Kaķenieku ciemā.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar atbildīgo būvdarbu vadītāju Egilu Dombrovski, mob.:+37129247776.
Jau iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Informē:
SIA "Būvenergo A" administrācija

Projekta ietvaros notikušās aktivitātes:

2013. gada septembrī izsludināta iepirkumu procedūra "Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā" ietvaros". 
2013. gada 9. septembrī Kaķenieku ciemā notika ieinteresēto piegādātāju sanāksme  un projektējamo objektu vietas apskate.
2013. gada 4. oktobrī tika atvērti pretendentu iesniegtie piedāvājumi.
Pašlaik notiek pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.

 

28.03.2014.

Notiek tehniskā projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā" sagatavošana.

2013. gada nogalē noslēdzās SIA "Dobeles ūdens" organizētā iepirkuma procedūra „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta  "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada  Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā, kuras rezultātā 2014. gada 5. februārī tika noslēgts pakalpojumu līgumu Nr. 1 (ERAF/2014) ar SIA "Belss" par tehniskā projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā" izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu būvniecības periodā.
Pakalpojuma līguma summa EUR 8392,10 (bez PVN).

Līguma izpildes termiņš projektēšanas darbiem ir 16 kalendārās.

Tehniskam projektam "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada  Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā, ir jāveic ekspertīze un jāsaskaņo Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Tehniskā projekta ietvaros plānots veikt esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un daļēju ūdensapgādes tīklu izbūvi, rekonstruēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izbūvējot jaunas NAI BIO-80 ar dūņu uzglabāšanas konteineru, rekonstruēt esošo kanalizācijas sūkņu staciju un izbūvēt jaunus pašteces kanalizācijas tīklus. Pēc tehniskā projekta izstrādes un pozitīva akcepta saņemšanas, SIA "Dobeles ūdens" organizēs iepirkumu procedūras: atklātus konkursus par būvdarbu veikšanu un būvuzraudzības pakalpojumiem.

Būvniecību plānots uzsākt šā gada rudenī un pabeigt 2015. gada pavasarī.

Projekta kopējās izmaksas EUR 589 920,59, t.sk. attiecināmās izmaksas EUR 487 537,35 no kurām 85% sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Mārīte Zvejniece
Projektu vadītāja
marite.zvejniece@gmail.com.
tālr. +37163725502