Statuss:
Noslēdzies
att

Dobeles novada pašvaldība realizē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana projektu „Dobeles novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/089/038. 

Projekta īstenošanas vieta ir Dobeles novada pašvaldība.  Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu parakstīta 2010. gada 22. decembrī.

Projekta kopējās izmaksas ir 34 000 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Aktivitāti administrē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru.

Projekta mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu Dobeles novada teritorijas attīstības plānošanas procesu.

Galvenās aktivitātes:

 1. Izstrādāt Dobeles novada teritorijas plānojumu 2013. - 2025. gadam.
 2. Izstrādāt Dobeles novada attīstības programmu 2014. - 2020. gadam.
 3. Organizēt sabiedrisko apspriešanu sanāksmes.
 4. Nodrošināt projekta publicitāti 09.2013..

Projekta īstenošanas laiks: 2011. gada decembris - 2013. gada decembris.
Projekta vadītāja: Laila Šereiko
Kontaktinformācija: laila.sereiko@dobele.lv  tālr. +37163720939; fakss +37163722463  

 

Jaunumi:

13.12.2013.

Apstiprināti 2 svarīgi attīstības plānošanas dokumenti Dobeles novadā

Decembrī noslēdzas 2010. gada 22. decembrī uzsāktā Eiropas Sociālā fonda projekta „Dobeles novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" realizācija. Projekta mērķis bija paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu Dobeles novada teritorijas attīstības plānošanas procesu. Tā ietvaros izstrādāti un apstiprināti divi svarīgi attīstības plānošanas dokumenti- teritorijas plānojums un attīstības programma.

Ar Dobeles novada domes 2013. gada 30. maija sēdes lēmumu „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam un vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" (Nr.146/5), tika apstiprināts Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.5 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa". Savukārt 2013. gada 28. novembra Dobeles novada domes sēdē ar lēmumu „Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu" (Nr.336/13) tika apstiprināta Dobeles novada attīstības programma 2014.-2020. gadam.

Teritorijas plānojums kā  ilgtermiņa plānošanas dokuments  nosaka Dobeles novada telpisko attīstību turpmākajos 12 gados. Līdz ar novada izveidošanu spēkā bija  atšķirīgi pārapstiprinātie pagastu un pilsētas teritoriju plānojumi, balstoties uz katra konkrētā pagasta attīstības prioritātēm, tādejādi nesniedzot kopēju skatījumu par jaunizveidotā novada teritorijas attīstību. Izstrādājot  jauno teritorijas plānojumu visam novadam, tika noteikts arī vienots funkcionālais zonējums un  vienota teritorijas izmantošanas un būvniecības kārtība visā novadā. Ņemot vērā attīstības tendences novadā, dažiem ciemiem tika samazinātas ciemu robežas.

Attīstības programmā apkopots pašreizējās situācijas raksturojums, noteiktas novada attīstības prioritātes un rīcības virzieni turpmākajiem 7 gadiem, kā arī noteikts attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns.

Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību šo plānošanas dokumentu izstrādē, kopumā tika organizētas astoņas sabiedriskās apspriedes, kurās iedzīvotāji tika aicināti piedalīties, paust savu viedokli un izteikt savus ierosinājumus. Kā arī tika veikta iedzīvotāju anketēšana. Iedzīvotāji aptaujā varēja piedalīties aizpildot  anketas elektroniski un papīra formātā. Tika saņemtas 450 respondentu atbildes.

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grafiskā daļa, vides pārskats un attīstības programma tika izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Dobeles novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana", Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/089, ietvaros.

 

03.10.2013.

Ir noslēgusies mēnesi ilgusī Dobeles novada attīstības programmas publiskā apspriešana. 24.oktobrī tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme Jaunbērzes pagasta pārvaldē un Dobelē, Brīvības ielā 15. Savukārt 25.oktobrī tika rīkotas publiskās apspriešanas sanāksmes Bikstu pagasta pārvaldē un Penkules pagasta kultūras namā. Diemžēl jāteic, ka iedzīvotāju aktivitāte ir bijusi zema.
Paldies visiem, kuri ir izrādījuši interesi par novada plānošanas dokumentu, ir piedalījušies publisko apspriežu sanāksmēs un izteikuši savus ierosinājumus un priekšlikumus!

 

 

 

26.09.2013.

Visu pavasari un vasaru ir noticis aktīvs darbs pie Dobeles novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam izstrādes.

Aprīlī tika organizētas astoņas nozaru darba grupas: uzņēmējdarbības darba grupa, veselības un sociālo jautājumu darba grupa, izglītības, kultūras un sporta darba grupa, satiksmes infrastruktūras un transporta darba grupa, inženiertehniskās infrastruktūras darba grupa, vides, lauksaimniecības un mežsaimniecības darba grupa, nekustamā īpašuma un būvniecības attīstības darba grupa un sabiedrības un apdzīvoto vietu attīstības darba grupa, kurās tika veikta esošās situācijas analīze un izvērtēšana, kā arī izvirzīti priekšlikumi 2014. - 2020. gada novada attīstības programmai.

Maija mēnesī tika veikta iedzīvotāju anketēšana. Iedzīvotāji aptaujā varēja piedalīties anketas aizpildot  elektroniski un papīra formātā. Tika saņemtas 450 respondentu atbildes. Tās visas ir apkopotas un aptaujas rezultāti ir skatāmihttp://www.dobele.lv/upload/dokomenti/2013_dokumenti/iedziivotaaju_aptaujas_rezultaati.pdf.

Jūnija mēnesī tika izstrādāta plānošanas dokumenta 1. redakcija, kuru, izskatot vadības grupā, tika nolemts papildināt un pilnveidot.

29.08.2013. tika pieņemts novada domes lēmums Nr. 245/10 „Par Dobeles novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai". Attīstības programmas publiskā apspriešana ilgst no 03.09.2013. līdz 02.10.2013. 

 

21.06.2013.

Ar Dobeles novada domes 2013. gada 25. aprīlī lēmumu "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu" (protokols Nr.128/4) tika apstiprināta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam galīgā redakcija. Tās publiskošanas termiņš bija no 2013. gada 2. maija līdz 2013. gada 23. maijam.

Ar Dobeles novada domes 2013. gada 30. maija sēdes lēmumu „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam un vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" (Nr.146/5), tika apstiprināts Dobeles novada teritorijas plānojums 2013. - 2025. gadam, vides pārskats un izdoti saistošie noteikumi Nr. 5 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

 

07.03.2013.

2012. gada 25. oktobrī Dobeles novada domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par Dobeles novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam izstrādes uzsākšanu.

Dokumenta izstrādei tika piesaistīti eksperti un 2013. gada 11. februārī tika noslēgts līgums ar SIA „Reģionālie projekti" par Dobeles novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam izstrādi.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā tiks apkopots pašreizējās situācijas raksturojums un izstrādāta stratēģiskā sadaļa, kurā būs iekļauts rīcību plāns un investīciju plāns, kā arī noteikts attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns.

Ir izveidota attīstības programmas izstrādes vadības grupa, kuras uzdevums ir izvērtēt vidēja termiņa prioritātes, precizēt rīcības plānu, izstrādāt investīciju plānu un izvērtēt iesniegtos priekšlikumus. Pirmā vadības grupas darba sēde notika 6. martā.

 

04.03.2013.

29.12.2012. noslēdzās publiskā apspriešana Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam 1.redakijai.

17.01.2013. Dobeles novada domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam 1.redakcijas pilnveidošanu" atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem un institūciju atzinumiem.

28.02.2013. Dobeles novada domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam 2.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" (protokols Nr.52/2) un  uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam 2.redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 04.03.2013.- 24.03.2013.

Ar teritorijas plānojuma 2.redakcijas materiāliem elektroniskā formā var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājas lapā : http://www.dobele.lv/page/349 un  SIA „Metrum" mājas lapā www.metrum.lv.

 

29.11.2012.

Ir izstrādāta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam 1.redakcija un ar 2012. gada 25. oktobrī pieņemto Dobeles novada domes lēmumu „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai" (protokols Nr.269/11), tiek uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no  12.11.2012 līdz 29.12.2012.

Ar teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta materiāliem elektroniskā formā var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājas lapā : http://www.dobele.lv/page/349 un  SIA „Metrum" mājas lapā www.metrum.lv, Dobeles novada pagastu pārvaldēs un Dobeles novada pašvaldībā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks: 21.11.2012. plkst. 18.00 Jaunbērzes pagasta kultūras namā (Ceriņu iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads), 27.11.2012. plkst.18.00 Bikstu pagasta pārvaldē ("Liepziedi", Bikstu pagasts, Dobeles novads),  29.11.2012. plkst.18.00 Penkules pagasta kultūras namā („Dailes", Penkules pagasts, Dobeles novads) un 05.12.2012. plkst. 18.00 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā( lielajā zālē).

 

27.06.2011.

2011.gada 29.martā tika noslēgts līgums ar SIA „ Metrum " par Dobeles novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādi. Dokumentācijas izstrāde ietver šādu pakalpojumu apjomu:

 1. Digitālās ortofoto kartes izstrāde M 1 : 2000 Dobeles pilsētas teritorijai.
 2. Topogrāfiskās kartes izstrāde M 1 : 2000 Dobeles pilsētas teritorijai.
 3. Esošo teritoriju plānojumu datu pārņemšana.
 4. Kartogrāfiskās informācijas sagatavošana, rediģēšana, papildināšana, noformēšana un plānojuma grafiskās daļas 1.redakcijas sagatavošana.
 5. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas galīgās redakcijas sagatavošana.
 6. Dobeles novada teritorijas plānojuma karšu izdruku un grafiskās daļas elektroniskā formāta sagatavošana.
 7. Vides pārskata izstrāde, ja saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Par SIVN piemērošanu.

Dobeles novada pašvaldībā ir izveidota teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa. Ir saņemti nosacījumi no darba uzdevumā minētajām institūcijām un kaimiņu pašvaldībām.