Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija Dobeles novadā" (id.Nr.KPFI-13.3/44)

Darbības programma: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko terotoriju apgaismojuma infrastruktūrā" ceturtā kārta

Mērķis: Veikt Dobeles novada publisko teritoriju apgaismojuma modernizāciju, tādējādi veicinot elektroenerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu

Projekta rezultātā Elektrības ielā, Jāņa Čakstes ielā, Pumpuru ielā, Īles ielā, Dobelē un Bērzu ielā un Draudzības ielā, Jaunbērzes ciematā, Dobeles novadā tiks nomainīti DRL gaismekļi uz 80 LED tehnoloģiju gaismekļiem.

Kopējās izmaksas: EUR 204 600,92, tajā skaitā, Klimata pārmaiņu finašu instrumenta finansējums 63,999985% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.
Projekta īstenošanas rezultātā plānotais COemisiju samazinājums gadā ir 26,62 tCO2 gadā.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada maijs

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr.+37163700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv