Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: ''Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dobeles novadā"3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/077/031

Darbības programma: Infrastruktūra un pakalpojumi

Mērķis: paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām Dobeles novada iedzīvotāju grupām, izveidojot 7 jaunus un paplašinot 7 esošos PIPP, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskiem pakalpojumiem un informācijai, kas veicinās iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības procesos un uzlabos viņu  dzīves kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. Paplašināt 7 esošos publiskos interneta pieejas punktus Dobeles novadā: SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīcā", Krimūnu pagasta bibliotēkā, Jaunbērzes pagasta bibliotēkā, Dobeles Tūrisma un informācijas centrā, Annenieku pagasta bibliotēkā, Zebrenes pagasta bibliotēkā, Bikstu pagasta bibliotēkā.
  2. Izveidot 7 jaunus publiskos interneta pieejas punktus: Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolas dienesta viesnīcā Apguldē, Dobeles novada sociālā dienesta telpās Auru pagasta Gardenē, Penkules Kultūras namā, Dobeles pilsētas sporta hallē, Ģimenes ārsta I. Dūrējas prakses vietā Dobeles pagasta Aizstrautniekos, Sabiedriskā ēka Draudzības ielā 1 Annenieku pagasta Kaķeniekos, Dobeles autoostā
  3. Nodrošināt publicitātes pasākumus, t.sk. izvietot informatīvās plāksnes projekta īstenošanas vietās

Kopējās izmaksas: EUR 32 860,70

ERAF finansējums un Valsts budžeta dotācija: EUR 29 266,24

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 3594,46

Projekta īstenošanas laiks: 2014.gada 16.oktobris - 2015.gada 30.jūnijs

Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas  projektu vadītāja Taiga Gribuste

Kontaktinformācija: t. +37163720931, t. +37129187997, e-pasts: taiga.gribuste@dobele.lv

 

30.04.2015.

20.aprīlī noslēgts līgums ar SIA „ILVA Ltd."  par bezvadu interneta pieejas zonas un datortīkla izveidi, darbu plānots pabeigt līdz 20.maijam.

Paralēli tam pašvaldība par saviem līdzekļiem iegādājās deviņus mēbeļu komplektus (krēsls un galds) projektā iegādāto datorvietu nodrošinājumam interneta punktos.

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolas dienesta viesnīcā, kur izveidots PPIP ar pieeju datortehnikai, viena no trīs datorvietām tiks pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī izbūvēts panduss un paplašinātas durvju ailes.

 

31.01.2015.

Uz doto brīdi  iegādāti 9 ar atbilstošu programmatūru nodrošināti datorkomplekti, to izvietošana paredzēta vietās, kur tiek izveidoti jauni publiskā interneta pieejas punkti, kā arī vietās, kur paredzēta esošo punktu uzlabošana, ņemot vērā tehnikas un iekārtu stāvokli:

  1. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolas dienesta viesnīcā paredzēts PPIP ar pieeju datortehnikai, ir iegādāti 3 datorkomplekti ar minimālo programmatūru un 1 multifunkcionāla iekārta
  2. Krimūnu pagasta bibliotēkai iegādāti 2 datorkomplekti ar minimālo programmatūru.
  3. Jaunbērzes pagasta bibliotēkai iegādāti 2 datorkomplekti ar minimālo programmatūru.
  4. Dobeles Tūrisma un informācijas centram iegādāts 1 datorkomplekts ar minimālo programmatūru un 1  publiski pieejama daudzfunkcionāla iekārta.
  5. Zebrenes pagasta bibliotēkai iegādāts 1 datorkomplekts ar minimālo programmatūru.

Pašreiz tiek gatavots iepirkums bezvadu interneta pieejas zonu iekārtu iegādei un uzstādīšanai.

 

31.10.2014.

2014.gada 16.oktobrī Dobeles novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta īstenošanu.

Kopējais projekta ilgums ir 8 mēneši. Šajā laika periodā plānotas dažādas projekta darbības, kurās iesaistīti 50 % no novada teritoriālām vienībām, plānots veikt uzlabojumus un paplašināt 7 esošos publiskos interneta pieejas punktus un izveidot 7 jaunus tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams, ņemot vērā labuma saņēmēju skaitu un attālumu līdz tuvākiem esošiem punktiem.

Līdz šā gada beigām tiks paplašināti vairāki esošie interneta pieejas punkti, izveidotas bezvadu interneta piekļuves zonas, kas nodrošinās apraides signālu ne mazāk kā 50 m rādiusā 24 stundas diennaktī, lietotāji varēs pieslēgties internetam arī ārpus telpām, atsevišķās vietās, papildus tiks iegādāta datortehnika vai daudzfunkcionālas iekārtas.

Nākamajā gadā tiks izveidoti jauni publiskie interneta pieejas punkti.

Projektā jaunizveidotie un pilnveidotie interneta pieejas punkti un to aprīkojums veicinās vienlīdzīgas piekļūšanas iespējas informācijai dažādām sabiedrības grupām- gados vecākiem cilvēkiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. kustību traucējumiem.