Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Dobeles novadā" (id.Nr.KPFI-13.2/20)

Darbības programma: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko terotoriju apgaismojuma infrastruktūrā"

Mērķis: Veikt Dobeles novada publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanu, tādējādi veicinot elektroenerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu

Projekta rezultātā Liepu ielā, Atpūtas ielā, Lazdu ielā, Uzvaras ielā, Apguldes pagasta Apguldes ciematā, Jaunbērzes pagasta Jaunbērzes ciematā un Krimūnu pagasta Ceriņu ciematā tiks nomainīti DRL gaismekļi uz 109 LED tehnoloģiju gaismekļiem.

Kopējās izmaksas: EUR 140 562,60, tajā skaitā, Klimata pārmaiņu finašu instrumenta finansējums 70% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 19. marts - 2014. gada 30. marts

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr.: +37163700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

 

Jaunumi

30.03.2014.

Dobeles novada publisko teritoriju apgaismojuma rekonstrukciju saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem veica SIA „INDIGO Būve"
Projekts ir veiksmīgi noslēdzies. Īstenojot projektu:

  1. Liepu ielā, Dobelē ir uzstādīti 10 LED gaismekļi;
  2. Atpūtas ielā, Dobelē - 5 LED gaismekļi;
  3. Lazdu ielā, Dobelē - 3 LED gaismekļi;
  4. Uzvaras ielā, Dobelē - 24 LED gaismekļi;
  5. Apguldes ciematā, Apguldes pagastā - 36 LED gaismekļi;
  6. Jaunbērzes ciematā, Jaunbērzes pagastā -10 LED gaismekļi;
  7. Ceriņu ciematā, Krimūnu pagastā - 21 LED gaismeklis.

Projekta īstenošanas rezultātā:

  1. COemisiju plānotais samazinājums gadā ir 33,73 tCO2 gadā.
  2. Energopatēriņa plānotais samazinājums ir 84 964,72 kWh/gadā.