Statuss:
Īstenošanā
projekts

“Integrētās sistēmas izveide interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā” (“INTERACTIVE GARDENS” #C036)

Darbības programma: INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2021-2027, prioritāte “Inovatīvā sabiedrība”

Projekta mērķis:  izstrādāt interaktīvu publisko dārzu sistēmu Baltijas jūras reģionā, kas rūpējas par dažādu iedzīvotāju grupu veselību, labklājību, sociālo apmierinātību un veicina sabiedrības izglītošanu.

 Partneri:

1. Zemgales plānošanas reģions – vadošais ( LV)

2. Dārzkopības institūts ( LV)

3. Dobeles novada pašvaldība ( LV)

4. Tukuma novada pašvaldība ( LV)

5. Vidzemes Augstskola ( LV)

6. Biržu rajona pašvaldības administrācija ( LT)

7. Klaipēdas pedagoģijas un psiholoģijas serviss ( LT)

8. Aukštaitijas aizsargājamo teritoriju direkcija ( LT)

9. Igaunijas Dzīvības zinātnes universitāte  (EE)

10. Rakveres pašvaldība (EE)

11.Somijas dabīgo resursu institūts (FI)

12. NVO  Elonkierto izstāžu parks (FI)

13. Ohus universitāte (DK)

Galvenās aktivitātes:

  1. Interaktīvo dārzu  vai to elementu izveide partneru teritorijās. Interaktīvā dārza izveide iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai Krasta masīvā Dobelē, Bērzes upes kreisajā krastā, izmantojot vietējās bioloģiskās daudzveidības resursus un mazās arhitektūras formas (fokuss iz zaļo aprūpi, veselību, izglītību).
  2. Līdzdalība universālas metodoloģijas izstrādē par publisko ārtelpu izveidi atbilstoši iedzīvotāju mērķgrupu vajadzībām, balstoties uz zinātnes atzinumiem par cilvēku un dabas mijedarbību.
  3. Līdzdalība kopējās platformas nodrošināšanā ar projektā izveidoto publisko dārzu digitalizāciju  (dažādu dārzu demo paraugu izveide, ar praktiskiem padomiem, zinātniskiem rakstiem u.c.)
  4. Partneru zināšanu un pieredzes apmaiņa publisko dārzu/parku funkcionalitātes daudzveidībā.
  5. Interaktīvās sabiedriskā dārza sistēmas nodošana dažādām sociālajām grupām

 (Mobilā aplikācija “Dobeles novads”)

Kopējās partneru  izmaksas:  2 790 120,00 EUR , t.sk. ERAF – 2 232 096, 00 EUR

Dobeles novada pašvaldības finansējums: 143 800  EUR (t.sk. PVN)

 

- ERAF finansējums ir 80 % jeb 115 040,00  EUR.

 - pašvaldības līdzfinansējums 20 % jeb  28 760 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2023. gada 1. novembris - 2026.gada 31.oktobris

Projekta vadītāja: Taiga Gribuste
Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
Kontaktinformācija: tālr. +371 63720931, mob. +371 29187997taiga.gribuste@dobele.lv

 

31.05.2024.

Zemgalē viesojas projekta partneri, lai gūtu pieredzi dārzu veidošanā dažādām sabiedrības vajadzībām

Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Interactive Gardens” ietvaros 28. un 29. maijā Zemgalē viesojās pašvaldību, kā arī zinātnisko un izglītības institūciju pārstāvji no Dānijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas, lai pieredzes apmaiņas pasākumā iepazītu dārzus reģionā, kā arī apspriestu līdz šim projektā paveikto.

Projekta partneri no Orhūsas Universitātes, Biržu reģiona pašvaldības, Aukštaitijas aizsargājamā apvidus, Klaipēdas Pedagoģiskā un Psiholoģiskā servisa, Dabas resursu institūta (Somija), Rakveres pašvaldības un Tartu Universitātes (Igaunija), pārstāvji no Aizkraukles, Jēkabpils, Tukuma un Dobeles pašvaldībām, Vidzemes Augstskolas un Dārzkopības institūta apsprieda dārza terapijas pielietojumu, digitālo risinājumu un virtuālās vides izmantošanu projektā, dārzu uzturēšanu un apmeklētāju uzņemšanu. 

Tikšanās laikā kolēģi iepazina Latvijas pieredzi dārzu veidošanā dažādām sabiedrības vajadzībām. Vizītes laikā apmeklēts Dārzkopības institūta ceriņu dārzs, vēsturiskai ēkai pieskaņots dārzs Abgunstes muižā, baroka dārzs Rundāles pilī un meža ainavā iekļautā brīvdabas rododendru kolekcija Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā "Babīte". Tikšanos kuplināja Rīgas vājredzīgo un neredzīgo biedrība “Redzi mani!”, palīdzot izprast, kā apkārtni un apkārtējos uztver cilvēki ar redzes problēmām. 

Projekta nolūks ir attīstīt sabiedrībai pieejamus dārzus veselības uzturēšanai, dārza sajūtu iegūšanai un apmeklētāju izglītošanai gan izmantojot viedus un inovatīvus rīkus, gan vērīgāk saskatot un sajūtot augus un vidi apkārtnē. Projekta partneri rūpēsies arī par informācijas apmaiņu starp kaimiņvalstīm, lai dažādās aktivitātes dārzos būtu labāk zināmas un vieglāk atrodamas. Projektu vada un pārrauga Zemgales plānošanas reģiona speciālisti. Projekta sākuma posmā uzsākta virtuālā dārza modeļa izstrāde, notiek dažādi uzlabojumi, plānošana un projektēšana partneru dārzos, ko paredzēts demonstrēt citiem dārzu veidotājiem.

Projekts Nr. C036 “Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā jeb “Interactive gardens” tiek īstenots Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 2 790 120 (t.sk. ERAF līdzfinansējums 2 232 096 eiro).

www.interreg-baltic.eu / www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

 

12.02.2024.

Projekts ar fokusu uz interaktīvu un pieejamu zaļo vidi

Lai izveidotu interaktīvu publisko dārzu sistēmu ar inovatīviem publisko dārzu pakalpojumiem, kas pielāgoti sabiedrības veselībai, labklājībai un izglītībai, Dobeles novada pašvaldība kā viens no projekta partneriem uzsāk jaunu Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu “Interactive gardens”.

1.-2.februārī Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī ieradās projekta partneri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Dānijas, lai atklāšanas pasākumā cits ar citu iepazītos, apspriestu projekta gaitu un svinīgi atklātu “Interactive gardens” sākumu.

“Projektā sadarbosies zinātnes un pētniecības institūcijas, augstskolas, pašvaldības un plānošanas reģions. Katram no partneriem ir sava unikāla pieredze, ar ko dalīties ar citiem. Piemēram, Vidzemes augstskola projektā izstrādās dārza virtuālo modeli, partneriem no Klaipēdas ir pieredze, kā izmantot Japānas dārzu terapijā, Orhūsas augstskola (Dānijā), Dabas resursu institūts (Somijā) un Dārzkopības institūts (Latvijā) dalīsies savā pētniecības pieredzē un iespējās, mūsu pašvaldībai ir pieredze degradēto teritoriju labiekārtošanā un apsaimniekošanā. Zemgalē  tiks izveidoti no jauna vai veidoti atraktīvi un apmeklētājiem interaktīvi dārzi vai parki. Dobelē tiks labiekārtots vītolu parks Krasta ielā 9A- pilsētas daudzdzīvokļu māju masīvā.

Projekta galvenais uzdevums ir izstrādāt interaktīvu dabas dārza koncepciju, ņemot vērā sociālās vajadzības un vietējo teritoriju daudzveidību. Projekta rezultāti ir paredzēti valsts, pētniecības un izglītības iestādēm, kā arī sabiedrības grupām, kas izmanto publisko dārzu pakalpojumus, ieinteresētajām pusēm un to kopienu stiprināšanai, kā arī ES stratēģiju un Baltijas jūras reģiona politikas stiprināšanai.

Projekta mērķis ir interaktīvas publisko dārzu sistēmas izveide, kas ar tās papildinošajiem komponentiem sniegs informāciju par to, kā plānot un attīstīt uzlabojumus. Tiks nodrošināta atgriezeniskās saites iespējas publiskajos dārzos ar attālinātās un virtuālās vizualizācijas (virtuālais parauga dārzs) un dzīvās pieredzes (reāls demonstrējumu dārzs) iespējām. Virtuālais paraugdārzs ietvers gan dārza elementu vizualizāciju, gan vides procesus. Tā sākotnējais mērķis ir viegli uztveramā veidā nodot informāciju ar nolūku atvieglot dārza uzlabojumu plānošanu un sekmēt komunikāciju starp valsts iestādēm un sabiedrības grupām. Demonstrācijas dārzi palīdzēs izpētīt sabiedrības vajadzības un piedāvāt atbalstošus dārzu pakalpojumus plašai auditorijai.

No Latvijas šajā projektā strādās Zemgales plānošanas reģions, Vidzemes augstskola, Tukuma novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, kā arī Dārzkopības institūts. Institūta vadošā pētniece Daina Feldmane akcentē, ka projekta rezultātā jāveidojas spēcīgākam dārzu kodolam Baltijas valstīs, kas dabiski turpinātu paplašināties arī pēc projekta beigām: “Ar projekta palīdzību mēs spēsim paplašināt sadarbības tīklus, kļūt populārāki un pieejamāki. Spēcināsim sabiedrībai pieejamos dārzus, sadarbību starp tiem, to lietotājiem, veidotājiem un radītājiem. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, kā virtuālos un digitālos rīkus, kļūsim interesantāki arī jaunajai paaudzei, jo jaunieši informāciju uztver citādāk.” Tāpat D. Feldmane stāsta, ka Dārzkopības institūts projektā plāno turpināt labiekārtot un modernizēt institūta dārzu, lai spētu labāk izplatīt gūtās zināšanas. Labiekārtots un stiprināts institūta dārzs palīdzēs arī turpmākā darbībā kā, piemēram, pētījumu veikšanā tādās nozarēs kā videi draudzīgas audzēšanas tehnikas, vēsturiskās šķirnes un viedās tehnoloģijas.

projekts6
projekts
projekts4
projekts 5