Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš"" (Nr.KPFI-15.4/129)

Darbības programma: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai" V kārta

Mērķis: Uzlabot Dobeles novada Dobeles novada pirmsskolas izglītības iesādes „Zvaniņš" energoefektivitāti, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

Projekta ietvaros plānots nomainīt bērnudārza esošo iekštelpu apgaismojumu pret modernām un energoefektīvām spuldzēm un armatūru.

Projekta rezultātā samazināsies kopējās izmaksas par patērēto siltumenerģiju, paaugstināsies pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energfoefektivitāte un samazināsies siltumnīcefekta gāzu emisijas:

  1. Plānotais COemisiju samazinājums gadā 16,62 tCO2 gadā.
  2. Plānotais energopatēriņa samazinājums 35 200,85 kWh/gadā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas: EUR 56 119,79, tajā skaitā, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ne vairāk kā 84,999997% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 39 556,10.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 14.janvāris - 2015.gada 30.aprīlis
Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre
Kontaktinformācija: tālr.+37163700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv