Statuss:
Noslēdzies
att

Tuvojas noslēgumam 2009./2010.mācību gads. Skolotāji izvērtē skolēnu mācību darba rezultātus, ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas izvērtē pedagogu paveikto. Šinī mācību gadā līgumu parakstīja 107 skolotāji periodam no 2009.gada novembra līdz 2010.gada februārim, 89 skolotāji - no 2010.gada marta līdz jūnijam.

Februāra mēnesī 19 skolotāji saņēma apliecību vai sertifikātu par papildus izglītības iegūšanu darbam apvienotajās klasēs, cita mācību priekšmeta mācīšanā, darbam ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi, jūnija mēnesī šādus dokumentus gatavojas saņemt 6 pedagogi.

2010.gada marta-jūnija pārskata periodā aktīvi projektā iesaistījās gan vispārizglītojošo skolu, gan pirmsskolas izglītības iestāžu, gan mūzikas skolu pedagogi, piemēram, 7 pedagogi no Dobeles Mūzikas skolas, 6 no Bēnes Mūzikas un mākslas skolas. Vislielākais skaits otrajā iesaukumā ir no Augstkalnes vidusskolas - 12 pedagogi.

Iepazīstoties ar pedagogu darbu projektā izglītības iestādēs, secinājām, ka pedagogi veic nopietnu darbu. Projekts veicina pedagogu izaugsmi, rosina un liek izvērtēt savas profesionālās darbības plusus un mīnusus, reāli paskatīties uz savu devumu bērnu un skolēnu izaugsmē izglītības iestādes kopīgā darbā dažādos aspektos.

Projekta virsuzdevums: izglītots, erudīts, uz inovatīvām pārmaņām vērsts pedagogs, līdzatbildīgs par savu darbu un tā rezultātiem, izglītības iestādes izaugsmi, attīstību.

Iesniegto materiālu analīze parāda, ka objektīva, adekvāta un uz pierādījumiem balstīta pašvērtēšana mums vēl jāmācās. To arī darīsim. Ceram, ka ar 2010.gada 1.septembri būs trešais iesaukums.   

Koordinatore     M.Vaļko