Statuss:
Noslēdzies
att

Projekta nosaukums: Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā

Projekta mērķis:
Vispārīgais mērķis: atbalstīt muzeju kā svarīgu tūrisma un kultūras mantojuma komponentu tālāku attīstību pierobežas reģionā - Zemgalē un Lietuvā, uzlabojot muzeju pieejamību un pievilcību, kā arī nostiprinot reģiona muzeju un tūrisma sektora tīklu.
Specifiskais mērķis:

  1. Veicināt muzeju pieejamību, rekonstruējot un renovējot muzeja ēkas kā daļu no kultūras mantojuma
  2. Padarīt muzejus pievilcīgākus, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un dizainu ekspozīciju izveidē, kā arī izglītojošas programmas dažādām mērķgrupām
  3. Uzlabot muzeja speciālistu kompetences un zināšanas, kā arī stirpināt sadarbību pārrobežu zonā - Zemgalē un Ziemeļlietuvā
  4. Attīstīt muzejus kā svarīgu kultūrtūrisma resursu un veicināt muzeju iekļaušanu Zemgales un Ziemeļlietuvas tūrisma galamērķa tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumos

Galvenās aktivitātes:
Projektā iekļautas dažādas aktivitātes (konferences, pieredzes apmaiņas braucieni, grupu sēdes), kas ir paredzētas tieši muzeju darbiniekiem un speciālistiem. Projekta rezultātā tiks pilnveidota muzeju darbinieku profesionālā kvalifikācija, notikusi pieredzes apmaiņa un zināšanu pārnese starp muzeju speciālistiem Latvijas un Lietuvas pusē. Tiks izveidots kopīgs sadarbības tīkls, uzlabotas muzeju darbinieku zināšanas dažādu metodoloģiju pielietošanā ekspozīciju izveidei, izveidota vienota abu reģionu muzeju karte, tādejādi dažādojot Zemgales - Ziemeļlietuvas tūrisma piedāvājumu.

Kopējās izmaksas: 2 281 729, 88 EUR
Šajā projektā vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģions. Dobeles novada pašvaldība ir viens no 14 projekta partneriem.

Dobeles novada pašvaldības finansējums: 9 884,67 EUR vai 10%
ERAF finansējums: 84 015,87 EUR vai 85%
Valsts budžeta dotācija: 4 941,66 EUR vai 5%
Kopējās Dobeles novada pašvaldības projekta izmaksas: 98 842.20 EUR

Projekta realizācijas laiks: 01.02.2009 - 31.10.2010

Projekta koordinatore: Ērika Karro

Kontaktinformācija:
Ērika Karro
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Brīvības iela 17
Dobele, LV-3701
Latvija
Tālr. +37163720937
Fakss +37163722463
E-pasts: erika.karro@dobele.lv

 

15.11.2010.

Noslēdzies Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts LLI-022 „Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā"

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LLI-022 „Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā" ir noslēdzies. Projekts sākās 2009. gada februārī un noslēdzās 2010. gada oktobrī.
Projekta īstenošanā piedalījās 10 partneri gan no Latvijas, gan no Lietuvas. Projekta galvenais partneris bija Zemgales plānošana reģions.

Projekta pamatmērķis bija atbalstīt muzeju attīstību kā svarīgu tūrisma un kultūras mantojuma sastāvdaļu Zemgales un Lietuvas pierobežas rajonos, uzlabojot muzeju pieejamību un pievilcību, stiprinot sadarbības tīklu starp reģionu muzejiem un tūrisma sektoriem.

Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar Dobeles novadpētniecības muzeju, šo projektu īstenoja divos virzienos - izstrādāja Dobeles pils kapelas rekonstrukcijas un konservācijas tehnisko projektu un atbalstīja Dobeles Novadpētniecības muzeja aktivitātes.

„Dobeles pils kapellas rekonstrukcijas un konservācijas" projektu izstrādāja projektēšanas birojs SIA „Konvents". Projekts paredz, ka pils kapelas daļā tiks ierīkots muzejs.

Dobeles Novadpētniecības muzeja mērķis bija atainot zinātniski pamatotu, laikmetam atbilstošu, modernu, vizuāli pievilcīgu pamatekspozīciju par Dobeles pilsētas attīstības vēsturi.

Muzeja problēma ir tā, ka muzejs neatrodas vēsturiskā ēkā, bet gan padomju laikos celtā poliklīnikas ēkā, tas nosaka arī izstāžu zāles iekārtojumu (telpu izvietojumu), apgaismošanu un citas nianses. Šajā projektā tika sakārtots izstāžu zāles apgaismojums, veikts grīdas remonts, uzstādīta skaņu aparatūra, iegādāti mikrofoni, portatīvais dators, ekrāns, kopētājs-printeris. Muzejs ieguva atbilstošas vitrīnas un interaktīvus manekenus, kuri ieguva jaunus, stilizētus hercogistes laika, kā arī pilsētnieku apģērbus. Piepildījās sen loloti sapņi - izveidots 17. gs. Dobeles pils rekonstrukcijas makets un norāde uz muzeju. Projekta rezultātā muzejam ir jauns, vizuāli pievilcīgāks tēls. Iekārtota interesanta un atraktīva ekspozīcija „Reiz Dobelē...". Tā vēsta stāstu par Dobeles pilskalna vēsturi, Dobeles pilētas attīstību dažādās jomās (kultūrā, izglītībā u.c.), stilizēti parādīta klēts un dzīvojamā istaba.

Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Preses relīzes saturs ir Dobeles novada pašvaldības atbildība un nepauž Eiropas Savienības viedokli.

Sagatavoja: projekta vadītāja Ē. Karro.

att
att
att
att
att
att
att
att
att
att