Statuss:
Noslēdzies
att

Projekta nosaukums: „Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai" Nr. LLIV-339.

Programma: Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007.-2013. gadam.

Projekta mērķis - ir ūdens kvalitātes uzlabošana Lielupes baseina apgabala Zemgales reģionā un Lietuvas pierobežas reģionos, kā arī apdzīvoto teritoriju applūšanas draudu mazināšana, ieviešot inovatīvus lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanas risinājumus. 

Galvenās aktivitātes: Dobeles novada pašvaldība kā projekta vadošais partneris kopā ar 6 partneriem no Latvijas (Bauskas novada pašvaldību, Jelgavas novada pašvaldību, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteroloģijas centrs) un Lietuvas (Pasvāles rajons, Akmenes rajons un Pakrojas rajons) īstenos projektu „Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai". Projekta ietvaros tiks veiktas investīcijas un izstrādāti tehniskie projekti lietus ūdens kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai un uzlabošanai. Rekonstrukcijas darbi pārsvarā tiks veikti Latvijas pusē, bet partneri no Lietuvas - izstrādās tehniskos projektus. Projekta ietvaros par aktuālajiem jautājumiem šajā joma tiks apmācīti gan pašvaldību darbinieki, gan uzņēmēji un zemnieki. Pašvaldību pieredze lietus ūdens novadīšanas sistēmu izveidē, ekspluatācijā un apsaimniekošanā tiks apvienota „Kopējās vadlīnijās Lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanai mazām pašvaldībām". Kopējie pētījumi „Nokrišņu un sniega ūdeņu raksturojums un to pārmaiņu tendences ilggadīgā laika periodā Lielupes baseina apgabalā" tiks izstrādāti gan Latvijas, gan Lietuvas pusē.

Visa projekta kopējā summa ir 2 211 712,76 EUR. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (ERAF) ir 963 737,66 EUR.  

Dobeles novada pašvaldības kā projekta vadošā partnera izmaksas: 324 587,48 EUR

ERAF finansējums  85%: 188 777.35 EUR

Dobeles novada pašvaldības finansējums 10%: 22 209.10 EUR

Valsts budžeta dotācija ir 5%: 11 104.55 EUR

Dobeles novada pašvaldības neattiecināmais finansējums: 102 596.48 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 03.09.2012. - 02.09.2014.

Projekta vadītāja: Inese Gasone, tālr.: +37122046446, e-pasts: inese.gasone@dobele.lv

 

Jaunumi

 

10.09.2012.

Saskaņā ar iepirkuma Nr. DNP 2012/33-ERAF „Lietus kanalizācijas ierīkošana Bikstu ciemā un Dobeles pilsētā, Dobeles novadā" rezultātiem Dobeles novada pašvaldība š.g. 10. septembrī noslēdza līgumu ar SIA „Būvfirma Vītols" par Lietus kanalizācijas ierīkošanu Dobeles pilsētā saskaņā ar SIA „DIRO" izstrādāto tehnisko projektu „Lietus kanalizācija Liepu iela - Meža prospekts - Atpūtas iela, Dobelē". Būvdarbi tiks uzsākti š.g. 10. oktobrī. Darbus plānots pabeigt 2013. gada 10. janvārī. Būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA „Bērziņa būvfirma", tehniskā projekta autoruzraugs SIA „DLLK".

 

22.11.2012.

Šobrīd norit lietus kanalizācijas būvniecības darbi Dobelē, Liepu ielā, Meža prospektā un  Atpūtas ielāTehnisku iemeslu dēļ tika veikti grozījumi tehniskajā projektā, kā dēļ š.g. 5. novembrī Dobeles novada pašvaldība izsludināja iepirkumu Nr. DNP 2012/49-ERAF „Papildus darbi lietus kanalizācijas ierīkošanas darbiem Dobeles pilsētā, Dobeles novadā". Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem 22. novmebrī tika noslēgts līgums ar SIA „Būvfirma Vītols" tehniskajā projektā ietverto grozīto būvdarbu apjomu izpildi. Ņemot vērā minēto, būvdarbu Liepu ielā, Meža prospektā un  Atpūtas ielā  pabeigšana plānota 2013. gada 12. jūnijā.

 

28.02.2013.

Š.g. 26. februārī Dobeles novada pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu Nr. DNP 2013/6-ERAF „Lietus kanalizācijas ierīkošana Bikstu ciemā, Dobeles novadā". Bikstu ciemā tiks veikti lietus ūdens kanalizācijas tīklu būvdarbi saskaņā ar SIA „Rūķis AG" tehnisko projektu.

 

29.05.2013.

Ņemot vērā iepirkumu komisijas š.g.20.maija lēmumu iepirkumā Nr. DNP 2013/6-ERAF „Lietus kanalizācijas ierīkošana Bikstu ciemā, Dobeles novadā", 29.maijā tika noslēgts līguma ar SIA „GROBIŅAS SPMK" par lietus kanalizācijas ierīkošanu Bikstu ciemā, Bikstu pagastā, Dobeles novadā. Līguma cena ir 59 533.01 LVL (bez PVN).

Autoruzraudzību objektā veiks SIA „Rūķis AG", savukārt būvuzraudzību veiks SIA „Bērziņa Būvfirma".

 

10.07.2013.

Š.g. 12.jūnijā tika pabeigti lietusūdens kanalizācijas rekonstrukcijas darbi Dobeles pilsētā Liepu ielā, Meža prospektā un  Atpūtas ielā, kas tika uzsākti jau  pagājušā gada oktobrī. Lietus ūdens pēc šī projekta realizācijas, izejot cauri attīrītājiem (eļļas attīrītājs un smilšu ķērājs) ietecēs Bērzes upē. Kopējais izbūvējamā lietus ūdeņu kanalizācijas posms ir 860 m. Būvdarbus veica SIA „Būvfirma Vītols".

No š.g. jūnija SIA „Grobiņas SPMK" uzsāka sagatavošanās darbus Bikstu ciema lietusūdens rekonstrukcijas un izbūves darbiem, kuru ietvaros tiks izbūvēta lietusūdens kanalizācijas trase 1,28 km garumā, aptverot Bikstu ciema daudzdzīvokļu mājas un privātmājas. Būvdarbus plānots pabeigt š.g. decembrī.

 

03.01.2014.

Pagājušā gada decembrī tika pabeigti būvdarbi Bikstu ciemā.

No š.g. jūnija SIA „Grobiņas SPMK" rekonstruēja lietus ūdens kanalizācijas trasi 1,28 km garumā, aptverot Bikstu ciema daudzdzīvokļu mājas un privātmājas. Būvdarbi tika veikti saskaņā ar SIA  "Rūķis AG" izstrādāto tehnisko projektu, būvuzraudzību veica SIA "Bērziņa būvfirma".

Pasakāmies Bikstu iedzīvotājiem par iecietību pret rekonstrukcijas laikā radītajām neērtībām!

 

22.01.2014.

Š.g. 4.februārī un 18.februārī tiek organizēti bezmaksas semināri "Ilgtspējīga (mūsdienīga, progresīva) lietus ūdens apsaimniekošana lauku teritorijās", uz kuriem tiek aicināti visi uzņēmēji (4.februārī) un zemju īpašnieki (18.februārī), kurus interesē lietus ūdens apsaimniekošanas jaunākās tendences, iespējamās problēmas nākotnē un to mūsdienīgi un ilgtermiņa risinājumi. 

Datums un laiks: 2014.gada 4.februāris (uzņēmējiem) un 18.februāris (zemju īpašniekiem) plkst.9:30

Norises vieta:  Jelgavas novada pašvaldība, Pasta ielā 37, Jelgavā

Dienas kārtība:
9.30 - Reģistrācija, kafija
10.00 - Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pētījuma „Nokrišņu un sniega kušanas ūdeņu raksturojums un to pārmaiņu tendences ilggadīgā laika periodā Lielupes baseina apgabalā"prezentācija/ lektores no LVĢMC Marta Smita, Lita Lizuma.
11.00 -12.00 Mūsdienīgas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas (I daļa),  lektore Mg.sc.ing. Daina Ieviņa
12.00 - 12.30 Pusdienu pauze
12.30 - 13.30 Mūsdienīgas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas (II daļa),  lektore Mg.sc.ing. Daina Ieviņa 
13.30 - 14.30 Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana, to ietekme uz zemes vērtību, teritoriju izmantošanu, nozares likumdošana, lektors Dr.sc.ing. Juris Strūbergs
14.30 - 15.00 Dalībnieku diskusija

Lūdzam pieteikt dalību līdz 2014.gada 30.janvārim uz semināru 4.februārī un līdz 13.februārim uz semināru 18.februārī, izvēloties sev izdevīgu datumu.

Papildus informācija: Tabita Šķerberga, projekta koordinators, tālrunis: +37163048443, mob.: +37129180959,tabita.skerberga@jelgavasnovads.lvwww.jelgavasnovads.lv;

Inese Gasone, projekta vadītāja, tālrunis: 22046446, inese.gasone@dobele.lvwww.dobeles.lv;

Laine Baha, projekta koordinators, tālrunis: 26139833, laine.baha@bauska.lvwww.bauska.lv.