Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: "Dobeles novada ģimeņu atbalsta centra attīstība" (identifikācijas Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/065).

Programma: Cilvēkresursi un nodarbinātība.

Projekta mērķis: Veicināt novada sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu integrāciju sabiedrībā, paplašinot ģimeņu atbalsta centra telpas, paplašinot sniegto pakalpojumu apjomu un uzlabojot to kvalitāti; attīstīt mērķa grupas sociālās un funkcionālās prasmes, sekmējot to iekļaušanos darba tirgū.

Galvenās aktivitātes:

 1. Sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvās sociālās aprūpes programmas izstrāde.
 2. Sociālā darbinieka piesaiste darbam ģimeņu atbalsta centrā projekta īstenošanas laikā un vairāk kā 1 gadu pēc projekta īstenošanas.
 3. Supervīzijas speciālistiem, kas iesaistīti nodarbībās ar mērķauditoriju.
 4. Mērķauditorijas apmācība grupu nodarbībās (3 programmas, ne mazāk kā 110 ģimenes).
 5. Ģimeņu atbalsta centra 4 telpu kosmētiskais remonts un pielāgošana centra vajadzībām, paredzot vides pieejamības nodrošināšanu.
 6. Higiēnas centra paplašināšana.
 7. Projekta publicitātes nodrošināšana.
 8. Projekta administrēšana.

Kopējās projekta izmaksas: 80 561,24 LVL, kas ir 100% ESF finansējums

Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada 9.marts - 2013.gada 8.marts

Projekta vadītāja: Taiga Gribuste

Kontaktinformācija: taiga.gribuste@dobele.lv; tālr.+37163720931, +37129187997; fakss +37163722463

 

Jaunumi:

28.02.2013.

Praktiski ir noslēdzies projekts "Dobeles novada ģimeņu atbalsta centra attīstība", kurā ir īstenotas visas sākotnēji plānotās aktivitātes, kā arī papildus aktivitātes. Ņemot vērā mērķauditorijas ieguvumu un apmierinātību pēc nodarbību apmeklēšanas, 2012.gada decembrī projektā tika veikti grozījumi, palielinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo personu skaitu. Līdz ar to projekta rezultātā grupu nodarbībās plānoto 110 personu vietā tika apmācītas 140:

 1. 50 mērķauditorijas ģimenēm tika sniegts sociālais, psiholoģiskais atbalsts gan krīzes situācijā, gan dota iespēja paaugstināt savas zināšanas un prasmes, sekmējot ģimenes atveseļošanos un veicinot tās socializāciju un iekļaušanos darba tirgū.
 2. 50 mērķauditorijas vecāki ieguva zināšanas un prasmes bērnu emocionālā audzināšanā, lai maksimāli izslēgtu iespējamību vairot emocionāli traumētu bērnu skaitu.
 3. 40 gados jaunas māmiņas, kas savā ģimenē nav guvušas pozitīvu izpratni par ģimenei, guva zināšanas un nepieciešamās iemaņas bērnu aprūpē un audzināšanā.

Ģimenēm, kurām bija nepieciešama padziļināta sociālpsiholoģiskā palīdzība apmācību laikā, bija iespējams uzturēties Ģimeņu atbalsta centrā ģimenēm un teorētiskās zināšanas pielietot centra speciālistu uzraudzībā. Pavisam projekta īstenošanas laikā atbalsta centrā uzturējās 17 ģimenes, 55 personas.

Projekta ietvaros 18 personas ir saņēmušas arī psihoterapeita pakalpojumus.

 

30.11.2012.

Ir noslēdzies 2012. gada rudens apmācību cikls Dobeles novada sociālās atstumtības riskam pakļautām ģimenēm. Apmācības notika oktobra un novembra mēnešos Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centrā trīs tematiskās grupās:

 1. Bērnu emocionālā audzināšana;
 2. Uzvedības korekcijas apmācību programma augsta riska grupas vecākiem;
 3. Apmācību programma jaunajām māmiņām ar bērniem līdz gada vecumam.

Tā kā projekts tiek realizēts jau 20 mēnešus, un projekta ietvaros apmācības pabeigušas 110 mērķauditorijas personas, savu skatījumu par apmācību lietderīgumu un mērķauditorijas guvumu tika aicināti izteikt Dobeles novada sociālie darbinieki, kas ikdienā strādā ar klientiem:

„Piedaloties apmācību grupā vecākiem, secināju, ka tas ir efektīgs atbalsts vecākiem, kuri nonākuši dažādās problēmsituācijās. Esmu dzirdējusi pozitīvu novērtējumu par grupu apmeklējumu, kā arī paši vecāki izsaka vēlmi izveidot pašpalīdzības grupu. Tātad var secināt, ka piedāvātais pakalpojums ir efektīgs." (Dobeles pilsētas sociālā darbiniece Iveta Mačevska)

„BEA grupa deva iespēju iesaistīt sociāli aktīvus un ne pārāk aktīvus vecākus piedalīties grupā un izglītoties bērnu emocionālās audzināšanas un dažādu sociālo prasmju attīstīšanā, kā arī integrēt šīs prasmes sabiedrībā. Bet pats svarīgākais, ka šis ir preventīvais darbs ar bērnu vecākiem, kas audzina mazus bērnus, kas gūst zināšanas mazu bērnu audzināšanā . Grupa ļoti stabila, aktīva un atvieglo sociālo darbu ar tiem vecākiem, kas ir neaktīvi savas sociālās situācijas uzlabošanā." (Krimūnu pagasta pārvaldes sociālā darbiniece Līga Stepiņa)

„Runājot par atbalsta grupām, dalībai grupā iesaku klientes, ar kurām ir veikts jau sākotnējais sociālais darbs un tiek saskatītas problēmas - sociālo un sadzīves prasmju trūkums vai prasmju un iemaņu trūkums bērnu audzināšanā, vai sociālo kontaktu trūkums utml. Klientiem, kuri ir izgājuši grupas apmācības, ir cēlies pašvērtējums, daļēji ir uzlabojušās zināšanas, ir radies jauns sociālo kontaktu loks. Uzskatu, ka atbalsta grupas ir nenovērtējams atbalsta resurss darbā ar sociālā gadījuma vadīšanu." (Dobeles pilsētas sociālā darbiniece Sarmīte Šveicere)

 „Ģimenes, kuras piedalījušās apmācību grupās, ir saņēmušas atbalstu, iedrošinājumu, cēlusies to pašapziņa. Daļu no iegūtajām zināšanām klienti realizē praksē un ir priecīgi, ka tas darbojas.

Sociālajā darbā šīs apmācību grupas ir kā resurss. Cilvēki, kuri neizmanto psiholoģisko palīdzību, šajās grupās to var saņemt. Ģimenes tiek disciplinētas, tiek ārā no ikdienas rutīnas. Pozitīvi, ka grupas dalībnieki komunicē arī savā starpā." (Dobeles pilsētas sociālā darbiniece Ilna Audere )

Periodā no 1. septembra līdz 30. novembrim Ģimeņu atbalsta centrā uzturējās 4 mērķauditorijas ģimenes, kopā 11 personas.

Šajā periodā 6 mērķauditorijas ģimenes saņēma psihoterapijas pakalpojumus.

 

30.08.2012.

2012.gada augusta un septembra mēnešos tiek apzinātas un komplektētas apmācību vecāku grupas, kurās piedalīsies sociālās atstumtības riskam pakļauti 30 vecāki. Saskaņā ar Eiropas savienības fonda 2007.-2013.gada izvirzītajām ,,Vienlīdzīgu iespēju" prasībām, apmācībās piedalīsies trīs invalīdi. Invalīdu nogādāšanai uz un no apmācību vietas tiks organizēts transports, segti transporta izdevumi. Apmācības notiks oktobra un novembra mēnešos Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centrā trīs tematiskās grupās:

 1. Bērnu emocionālā audzināšana.
 2. Uzvedības korekcijas apmācību programma augsta riska grupas vecākiem.
 3. Apmācību programma jaunajām māmiņām ar bērniem līdz gada vecumam.

Kopš jūnija mēneša 6 vecāki, kuri piedalījušies 2011.gada apmācībās, saņem psihoterapiju. Psihoterapijas darbs nozīmē pētīt, apzināties un saprast visu klienta personību (nevis tikai vienu problēmu) un psiholoģisko grūtību iemeslus, tematiskajās apmācību grupās šis virziens nav iekļauts. Pakalpojums ir nozīmēts vecākiem, lai veiktu padziļinātu darbu, iekļaujot personas bērnības, dzīves gājuma analīzi, vērstu uz personības izmaiņām. Psihoterapija tiek sniegta individuālā vecāku konsultēšanā un vecākam kopā ar bērniem.

Vasaras periodā Atbalsta centrā uzturējās viena ģimene ar bērnu, tā tiks iesaistīta 2012.gada rudens apmācībā. Māmiņa saņem zināšanas par bērna vajadzībām un atbalstu bērna kopšanā. Sadarbībā ar Dobeles novada sociālā dienesta darbiniekiem tiek risināti jautājumi par ģimenes turpmākas dzīvesvietas nodrošinājumu.

 

29.05.2012.

Ir noslēdzies 2012. gada pavasara apmācību cikls Dobeles novada sociālās atstumtības riskam pakļautām ģimenēm.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu apmācības programmas pieejamību, apmācībā ir iesaistīta mērķauditorija no Dobeles pilsētas un novada pagastiem. 2012. gada martā un aprīlī apmācība "Uzvedības korekcijas programma augsta riska ģimeņu vecākiem" tika organizēta Dobeles novada Bikstu pagasta pārvaldē. 10 vecāki no Bikstu un Annenieku pagastiem ir ieguvuši zināšanas kā palīdzēt sev vai ģimenei noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus. Programmas ietvaros tika pielietota integrētā dzīves prasmju apmācība, kur viens no pamatuzdevumiem ir veidot motivāciju klientiem mainīt savu situāciju.

Paralēli Bikstos organizētām apmācībām, Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centrā norisinājās apmācības "Programma sociālās atstumtības riskam pakļautām jaunām māmiņām ar bērniem līdz gada vecumam" un "Bērnu emocionālā audzināšana" 20 vecāki no Dobeles pilsētas, Penkules, Auru un Jaunbērzes pagastiem ir guvuši zināšanas par bērnu kopšanu, vajadzībām, attīstību un bērnu audzināšanas principiem, bērnu emocionālajām un uzvedības grūtībām.

Kopumā projektā apmācības pabeiguši jau 80 mērķauditorijas vecāki, vēl 30 piedalīsies rudens sesijas apmācībās.

Transporta nodrošinājums ir palīdzējis tālākiem pagasta iedzīvotājiem nokļūt apmācību norises vietā. Vecāku nodarbību laikā bērni bija speciālistu uzraudzībā un  tika nodarbināti atbilstoši vecumposmam un interesēm. Ģimenei, kurai bija nepieciešama padziļināta sociālpsiholoģiskā palīdzība apmācību laikā, bija iespēja uzturēties Atbalsta centrā ģimenēm un teorētiskās zināšanas pielietot centra speciālistu uzmanības lokā.

Vecāki uz apmācībām dodas pēc savu sociālo darbinieku ieteikuma, ir vecāki, kuri guvuši pozitīvas atsauksmes no iepriekšējo grupu dalībniekiem un piesakās paši.

Vecāku citāti no anketām pēc apmācību norises:

"...žēl, ka agrāk nebija iespēju apmeklēt šādu grupu. Guvu daudz pozitīvu emociju, ieteikumus bērna disciplinēšanā un jaunus domu biedrus."

"Autobuss kursē reti, pati saviem spēkiem nespētu apmeklēt visas nodarbības."

"Nodarbību ieteikumi man ir palīdzējuši normalizēt dēla uzvedību."

"Pamācoša un noderīga informācija. Man patika grupas dalībnieces un nodarbību vadītāja Laila, kas prata visu paskaidrot un atbildēt uz maniem jautājumiem."

"...guvu pārliecību pār sevi, sapratu, ka daudz ko spēju izdarīt saviem spēkiem."

Apmācību laikā zināšanas iegūst ne tikai vecāki. Apmācību vadītājiem tiek sniegts profesionāls supervizora atbalsts, kas palīdz sadalīt atbildību, labāk ieraudzīt grūtības darbā ar klientiem, stiprināt profesionāli un paaugstināt palīdzības efektivitāti.

Maijā noslēgts līgums par psihoterapeita pakalpojuma sniegšanu tiem vecākiem, kam personības problēmu risināšanai nepieciešama padziļināta individuālā pieeja.

 

29.02.2012.

Noslēdzies projekta ceturtais pārskata periods.

Decembrī veiksmīgi noslēgušās apmācības trijās programmās:

 1. „Uzvedības korekcijas apmācību programma augsta riska grupas vecākiem";
 2. „Bērnu emocionālās audzināšanas programma";
 3. „Apmācības programmā jaunajām māmiņām, kam ir bērni vecumā līdz 1 gadam".

Kopā apmācīti 30 mērķauditorijas vecāki.

Pēc katra apmācību cikla nodarbību pasniedzējiem novadītas supervīzijas. Šo nodarbību laikā izstrādāta anketa mērķauditorijas sākotnējai un beigu novērtēšanai, kas palīdz konstatēt nodarbību efektivitāti, mērķauditorijas apmierinātību. Iegūtā informācija būs noderīga sociāliem darbiniekiem turpmākajā darbā ar apmācītiem klientiem.

Projekta ietvaros periodā no 2011.gada decembra līdz 2012.gada februārim Ģimeņu atbalsta centrā uzturējās 2 ģimenes - kopā 8 cilvēki.

Februārī tika nokomplektētas jaunas grupas pavasara perioda apmācībām. Plānotas, ka no 1.marta līdz 27.aprīlim tiks apmācīti vēl 30 vecāki augstāk minētajās programmās.

 

30.11.2011.

Noslēdzies projekta trešais pārskata periods

Ar 16. novembri sākas rudens apmācības sezona paralēli trīs programmās:

 1. „Uzvedības korekcijas apmācību programma augsta riska grupas vecākiem"
 2. „Bērnu emocionālās audzināšanas programma" (apmācība tiek organizēta tuvāk mērķauditorijas dzīvesvietai Auru pagasta Gardenē)
 3. „Apmācības programmā jaunajām māmiņām, kam ir bērni vecumā līdz 1 gadam".

Kopā rudens sezonas apmācībās iesaistīti 30 mērķauditorijas vecāki.

Paralēli pēc nepieciešamības atsevišķām ģimenēm ir iespēja uzturēties Ģimeņu atbalsta centrā apmācību laikā vai pēc tās, nostiprinot iegūtās zināšanas un prasmes.

 Par pavasara sezonā notikušām  nodarbībām ir gūtas pozitīvas atsauksmes:
 ,,...iesaku apmācībā piedalīties tām sievietēm, bērnu māmiņām, kuras jūtas vientuļas un izsmēlušas visu enerģiju. Grupā noteikti varēs gūt pozitīvas emocijas, jaunu pieredzi un ticību sev."
,,...esmu guvusi atziņu, ka līdz ar manām pozitīvajām emocijām bērns ir kļuvis mierīgāks un paklausīgāks..."
,,....tagad veltu vairāk laika savam bērnam, bet viņš ,savukārt, mazāk laika pavada pie sava ,,audzinātāja" televizora..."
,,...grupu vadītājas mūs rosināja kopā ar bērnu izveidot zvaigžņu kalendāru un par katru labo darbu tajā ielīmēt zvaigznīti. Redzam, cik ļoti tas bērnam patīk un viņi cenšas, lai iegūtu jaunu zvaigznīti. Līdz ar to pamazām ir izmainījies mazuļa raksturs un viņam gribas vairāk darīt labos darbus, un savu veikumu arī izvērtēt..."

att
att

 

31.08.2011.

Tuvojas noslēgumam projekta otrais pārskata periods

Pusgada laikā paveikts daudz:

 • Veikts Ģimeņu atbalsta centra plānoto telpu kosmētiskais remonts un pielāgošana centra vajadzībām
 • Paplašināts un aprīkots Higiēnas centrs, iegādāta veļas mašīna, veļas žāvētājs , gludināmie dēļi un gludekļi.
 • Nodarbību un pārrunu telpa aprīkota ar mērķauditorijas apmācībām nepieciešamām mēbelēm.
 • Piesaistīts sociālais darbinieks-speciālists darbam ģimeņu atbalsta centrā
 • Ir notikušas apmācības divās programmās: „Uzvedības korekcijas apmācību programma augsta riska grupas vecākiem" un  „Bērnu emocionālās audzināšanas programma", apmācīti 20 mērķauditorijas vecāki.
 • Nodrošināta mērķauditorijas bērnu nodarbināšana apmācību laikā. Šim mērķim iegādātas rotaļlietas un attīstošās spēles.
 • Piedaloties novada sociāliem darbiniekiem, izmantojot iedzīvotāju anketēšanu par sociālo pakalpojumu attīstību novadā, tika izstrādāta sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvās sociālās aprūpes programma.

Pašreiz uzsākta gatavošanās rudens apmācību sezonai. Turpināsies nodarbības divās augstāk minētās programmās, tai tiks pievienota apmācības programmā jaunajām māmiņām, kam ir bērni vecumā līdz 1 gadam.