Statuss:
Noslēdzies
att

PROJEKTS
„Ceļa Auri - Apgulde - Naudīte rekonstrukcija"
( Nr.10-06-L32100-000272 )

Darbības programma: Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem

Mērķis: pašvaldības autonomo funkciju ietvaros uzlabot Dobeles novada ceļu infrastruktūru, veicot maršruta Auri - Apgulde  - Naudīte ceļu posmu rekonstrukciju.

Galvenās aktivitātes:

 1. Projekta tehniski ekonomiskā analīze un rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.
 2. Būvuzraudzība.
 3. Autoruzraudzība.
 4. Rekonstrukcija - asfaltbetona seguma izbūve  atsevišķos ceļu posmos:
  • Auri - Apguldes dzirnavas - 90 - 3,2 km (daļēji)
  • Naudīte - Apguldes arodvidusskola - 4,7 - 6,1 km
  • Dobele - Penkule - 9,6 - 13,8 km
 5. Publicitāte

Kopējās izmaksas:  1448677,39 LVL
Publiskais  finansējums:  772998,00 LVL
Pašvaldības līdzfinansējums: 675679,39 LVL
Projekta īstenošanas laiks: 2010. gada jūnijs - 2012. gada septembris
Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Taiga Gribuste
Kontaktinformācija:
t. +37163720931, +37129187997taiga.gribuste@dobele.lv

Aktuālā informācija

28.06.2012. 

2012. gada 15. jūnijā pabeigta ceļa Auri - Apgulde - Naudīte rekonstrukcija, objekts pieņemts ekspluatācijā. Projekta ietvaros izbūvēts asfaltbetona segums 7,27 km garumā, izbūvētas caurtekas ūdens novadīšanai, piebrauktuves iedzīvotāju īpašumiem, objektā uzstādīti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi.

Ieskaitot projektēšanu, būvuzraudzību, autoruzraudzību, izstrādātu tehniski ekonomisku pamatojumu, būvdarbus projekta kopējās izmaksas ir LVL 1 450 053, 62. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums projektā  ir LVL 773343, 58, pārējās izmaksas sedz Dobeles novada pašvaldība. Rezultātā Naudītes un Apguldes iedzīvotāji ieguva asfaltētu vietējās nozīmes autoceļu.

Šā gada 21. jūnija pirmsjāņu noskaņās rekonstruētais ceļš tika svinīgi atklāts, piedaloties pašvaldības amatpersonām, darbu veicējiem un Auru, Naudītes, Apguldes iedzīvotājiem.

 

att

18.04.2012.

2012. gada aprīlī SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate" atsākusi būvdarbus objektā. Uz šo brīdi visā rekonstrukcijas posmā pabeigti grāvju rakšanas, caurteku izbūves, piebrauktuvju izbūves darbi. Uzsākta ceļa klātnes izbūve. Līdz 15. jūnijam plānots pabeigt ceļa asfaltēšanu un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu objektā.

04.01.2012.

Ar 2011.gada 11.oktobri SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate" uzsākusi būvdarbus objektā. Ir nosprausta trase, izzāģēti liekie krūmi, veikti grāvju rakšanas darbi, daļēji caurteku izbūves darbi. Pašlaik būvdarbi pārtraukti līdz tehnoloģiskā pārtraukuma beigām, kad laikapstākļi būs piemēroti darbu turpināšanai. Tā kā Publiskais iepirkums būvdarbiem tika sludināts 2 reizes un faktiskie darbi uzsākti vēlāk nekā bija plānots, Dobeles novada pašvaldība ierosināja sadarbības iestādei Lauku atbalsta dienestam projekta termiņa pagarinājumu. Rezultātā projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2012.gada 30.jūnijam.

04.10.2011.

Kopš 2010.gada 15.septembra Dobeles novada pašvaldība īsteno Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētu projektu „Ceļa Auri - Apgulde - Naudīte rekonstrukcija" (Nr.10-06-L32100-000272) darbības programmas "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot Dobeles novada ceļu infrastruktūru, paredzot asfaltbetona seguma izbūvi ceļu posmos: Auri - Apguldes dzirnavas (daļēji), Naudīte - Apguldes arodvidusskola - 4,7 - 6,1 km, Dobele - Penkule - 9,6- 13,8 km. Tiešie ieguvēji būs Naudītes un Auru pagasta iedzīvotāji. Projekta ietvaros SIA „Austrumu birojs" izstrādājusi  Tehnisko projektu, un 2011. gada 4.oktobrī tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību „Igate" par summu LVL 1 434 246,01 pašvaldības līdzfinansējums ir LVL 772998,00. Objekta būvuzraudzību veiks SIA Jurēvičs un partneri". Būvdarbu veicēji plāno ceļa izbūvi 4 mēnešos.

20.05.2011.

2011. gada 10. maijā noslēdzies iepirkums par būvuzraudzības pakalpojumiem paredzētajai ceļa rekonstrukcijai. 2011. gada 17 .maijā Latvijas valsts ceļi nodevuši rekonstruējamo ceļa posmu Auri - Apgulde - Naudīte Dobeles novada pašvaldības īpašumā. 2011. gada 24. maijā noslēgsies iepirkums par „Ceļa Auri - Apgulde - Naudīte rekonstrukcija" būvdarbiem un tiks noskaidrots ceļa rekonstrukcijas būvdarbu veicējs.

14.01.2011.

2010. gada 15. septembrī  Zemgales Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu par projekta „Ceļa Auri - Apgulde - Naudīte rekonstrukcija" iesnieguma apstiprināšanu. 2010. gada oktobrī noslēgusies Publisko iepirkumu procedūra par rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi, noslēgts līgums ar SIA „Austrumu birojs". 2011. gada februāra beigās plānots veikt iepirkumu par būvdarbiem.