Statuss:
Noslēdzies
att

Projekta "Bērzupes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras uzlabošana" tiešais mērķis ir uzlabot mācību vidi un veicināt darba un sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Bērzupes speciālajā internātpamatskolā.

Projekta mērķa grupa ir Bērzupes speciālās internātpamatskolas izglītojamie un pedagogi.

Projekta ietvaros tiks īstenota viena aktivitāte - skolas internāta ēkas 1. stāva rekonstrukcija.

Projekta īstenošanas rezultātā izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināta iespēja piedalīties  mācību procesā gan pamatizglītības, gan arī profesionālās pamatizglītības programmā.

Projekta kopējās izmaksas: 97383,00 LVL

ERAF finansējums: 82775,00 LVL apmērā, t. i.  85% no projekta kopējām izmaksām;

Dobeles novada pašvaldības finansējums: 14608 LVL apmērā, t. i. 15% no projekta kopējām izmaksām.

Projekta īstenošanas laiks: no 2010. gada 1. februāra līdz 2010. gada 18. oktobrim.