Statuss:
Īstenošanā
Projekts

Projekta identifikācija: 

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (Atveseļošanās fonds)  projekts Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/002

Darbības programma:

Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam “ 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem”.

Projekta mērķis:

Vides pieejamības nodrošināšana Dobeles novada pašvaldības ēkās, kurās tiek sniegti sociālie pakalpojumi sekojošās adresēs:

  1. Sociālā dienesta Vītiņu attālinātais klientu punkts,

“Pagastmāja”, Vītiņi, Vītiņu pagasts, Dobeles novads

  1. Sociālā dienesta Lielauces attālinātais klientu punkts,

“Ezerkrasti 1”, Lielauce, Lielauces pagasts, Dobeles novads

  1. Sociālā dienesta Ukru attālinātais klientu punkts,

“Stariņi”, Ukri, Ukru pagasts, Dobeles novads

  1. Sociālā dienesta Īles attālinātais klientu punkts,

“Mālnieki”, Īle, Īles pagasts, Dobeles novads.

      5. Sociālā dienesta Krimūnu attālinātais klientu punkts, "Krimūnu skola", Krimūnas, Krimūnu pagasts, Dobeles novads

Galvenās aktivitātes:

  1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde vides pieejamības nodrošināšanai un autoruzraudzība;
  2. Vides pieejamības nodrošināšanas būvdarbi- stāvvietu ierīkošanas personām ar invaliditāti, uzbrauktuves jeb pandusa pielāgošana vai izbūve, durvju, sanitārā mezgla u.c. pielāgošana atbilstoši vides pieejamības prasībām;
  3. Būvdarbu būvuzraudzība;
  4. Vides atzinuma sagatavošana par pašvaldības sniegtā sociālā pakalpojuma vides pieejamību;
  5. Projekta publicitāte.

Kopējās plānotās izmaksas:

671 550,00 EUR, tai skaitā AF (100%) finansējums- 555 000,00 EUR,           pašvaldības līdzfinansējums 116 550,00 EUR (PVN apmaksa).

Projekta īstenošanas periods:

No 2023. gada 15. februāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Kontaktinformācija:

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Ilmārs Matvejs, mob.t. 28351132, e-pasts:  ilmars.matvejs@dobele.lv;

Publicitāte:

16.05.2024

Izsludināts būvdarbu iepirkums “Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Dobeles novada pašvaldības ēkās”

 

Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda  projekta “Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Dobeles novada pašvaldības ēkās” ietvaros š.g. 3. maijā tika izsludināts būvdarbu iepirkums par vides pieejamības būvdarbu veikšanu piecās Dobeles novada pašvaldības ēkās ( Vītiņos, Ukros, Lielaucē, Īlē un Krimūnās), kurās atrodas Sociālā dienesta klientu punkti.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz 2024. gada 23. maijam.           

Informācija par iepirkumu atrodama šeit.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda (AF) atbalstu  un Valsts budžeta līdzfinansējumu.

01.09.2023

Projekta ietvaros ir uzsākti projektēšanas darbi vides pieejamības uzlabošanai vairākās Dobeles novada pašvaldības ēkās.

2023. gada augustā ir noslēdzies atklāts konkurss “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība vides pieejamības nodrošināšanai Dobeles pašvaldības ēkās” (Identifikācijas Nr. DNP 2023/27K/AF), kura rezultātā ir noslēgti 5 (pieci) līgumi par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autorzuzraudzību pašvaldības ēkām Vītiņos, Ukros, Īlē, Lielaucē un Krimūnās, kurās ir izvietoti Sociālā dienesta klientu punkti. Līguma tiesības veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību 5 (piecos) pašvaldības objektos ieguva SIA “Komercveiksmes”. Projektēšanas darbiem jābūt pabeigtiem 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda (AF) atbalstu  un pašvaldības līdzfinansējumu.

27.03.2023

Uzsākta projekta īstenošana vides pieejamības nodrošināšanai vairākās Dobeles novada pašvaldības ēkās.

Dobeles novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 “Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Dobeles novada pašvaldības ēkās”.

Projekta vispārējais mērķis ir palielināt sabiedrībai paredzēto labklājības nozares publisko pakalpojumu un publisko ēku skaitu, kurās tiek sniegti labklājības nozares valsts pakalpojumi vai pašvaldību sociālie pakalpojumi un kurās ir nodrošināta vides, nodarbinātības un informācijas pieejamība visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem.

Lai nodrošinātu minētā mērķa sasniegšanu, projektā paredzēts veikt vides pieejamības uzlabošanu četrām ēkām, kurās atrodas Dobeles novada Sociālā dienesta Vītiņu, Lielauces, Īles un Ukru attālinātie klientu punkti. Tiek plānots, ka tuvākajā laikā projektā papildus tiks iekļauta vēl viena ēka, kurā atrodas Sociālā dienesta Krimūnu attālinātais klientu punkts. Projekta ietvaros tiks veikta projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi un būvuzraudzība vides pieejamības nodrošināšanai atbilstoši vides pieejamības normatīvu prasībām. Pie visām ēkām tiks veikta autostāvvietas izveide cilvēkiem ar invaliditāti, izbūvētas vai uzlabotas uzbrauktuves pie ēkas ieejas, ierīkotas jaunas automātiskās durvis vai pielāgotas esošās durvis, izbūvēti jauni sanitārie mezgli vai pielāgoti esošie atbilstoši vides pieejamības prasībām, uzlabota drošība un evakuācijas ceļi ēkās un citi pasākumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu minētās prasības.        

projekta ēka
projekta ēka
projekta ēka
projekta ēka
projekta ēka

Projekta īstenošanas termiņš – no 2023. gada 15. februāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda (AF) atbalstu  un pašvaldības līdzfinansējumu.

Ilmārs Matvejs

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs