Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Naudītes skolā, Naudītē, Dobeles novadā" (Nr.KPFI-15.4/128)

Darbības programma: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai" V kārta

Mērķis: Uzlabot Dobeles novada pašvaldības ēkas - Naudītes skola, Naudītes pagasts, Dobeles novads - energoefektivitāti, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

Projekta ietvaros plānots nomainīt esošo ar dīzeļdegvielu kurināmo apkures katlu pret apkures katlu, kas kurināms ar biomasu.

Projekta rezultātā samazināsies kopējās izmaksas par patērēto siltumenerģiju, paaugstināsies izglītības iestādes ēkas energfoefektivitāte un samazināsies siltumnīcefekta gāzu emisijas:

  1. Plānotais COemisiju samazinājums gadā 47,35 tCO2 gadā
  2. Plānotais energopatēriņa samazinājums 178 011 kWh/gadā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas: EUR 129 873,40, tajā skaitā, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ne vairāk kā 85% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 110 392,39.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 14.janvāris - 2015.gada 30.aprīlis

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr. +37163700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv