Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Tirdzniecības dalībnieks (juridiskā vai fiziskā persona) un tirdzniecības organizators (juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību), vai publiskā persona, vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgā pasākuma iesniedz pašvaldībā iesniegumu atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai. Iesniegumam izmanto norādītās veidlapas (Iesniegums tirdzniecības atļaujai fiziskām/juridiskām personām, Ielu tirdzniecības organizatora iesniegums).
  Iesniegumam ielu tirdzniecības organizēšanai pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):
  1) tirdzniecības dalībnieku saraksts (norādot - fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
  2) ar pašvaldības Būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;
  3) saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
  4) saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
  5) visu norādīto tirdzniecības dalībnieku apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.
  Iesniegumam ielu tirdzniecības veikšanai pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):
  1) licences (speciālās atļaujas) kopija, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence;
  2) dokumenta kopija, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē;
  3) saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
  4) saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
  5) tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā;
  6) tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par darījumu apliecinošu kvīšu reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā;
  7) ar pašvaldības būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;
  8) pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.
  Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Pakalpojuma saņemšanai (pirms atļaujas saņemšanas) iemaksājama pašvaldības nodeva.
  Nodevas apmērs noteikts Dobeles novada pašvaldības 24.02.2022. saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām” (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti").
  Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās iemaksājama Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetā, reģistrācijas Nr.90009115092, konti:
  AS "SEB banka" - LV94UNLA0050014267180;
  AS "Swedbank" - LV28HABA0001402050427.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc dokumentu izskatīšanas Dobeles novada pašvaldība sagatavo ielu tirdzniecības atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.
  Atļauju iespējams saņemt Dobeles pilsētas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Auces pilsētas VPVKAC, Tērvetes pagasta VPVKAC, pagasta pārvaldē vai pa pastu.
  Atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.