Cena
10.00 vai 50.00
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegts komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecības speciālajā atļaujā (licencē) norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs (īslaicīgas lietošanas objektos) Dobeles  novada teritorijā.

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Saskaņojuma saņemšanai komersantam jāiesniedz iesniegums un šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

  • komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopiju;
  • komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma, nomas vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;
  • saskaņojumu ar Dobeles novada būvvaldi par novietnes izvietošanu un vizuālo noformējumu.

Iesniegums un tam pievienotos dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

2. Pakalpojuma apmaksa

Saskaņojuma saņemšanai ir jāsamaksā pašvaldības nomaksa. Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.10 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām” pašvaldības nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu, tirgojot alu un citus alkoholiskos dzērienus – 10.00 euro dienā vai 50.00 euro mēnesī.

3. Pakalpojuma saņemšana

Pašvaldība izsniedz saskaņojumu vai lēmumu par atteikumu izsniegt saskaņojumu un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Saskaņojums tiek izsniegta klātienē (VPVKAC vai pagasta pārvaldē), nosūtīta pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Veidlapas un citi dokumenti

Iesniegums

Normatīvie akti