Cena
00.00
Izpildes termiņš darba dienās
Saskaņā ar maksājuma dokumentu
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

 

  1. Pakalpojuma pieprasīšana

  Uzrāda maksājuma dokumenta (kvīts, rēķins, izziņa) oriģinālu.

  2. Pakalpojuma saņemšana

  Samaksāt maksājumu novada pašvaldības kasē Brīvības ielā 15, Dobelē vai pagastu pārvaldēs

  Izmantot bankas pakalpojumus:

  • AS SEB banka konta Nr. LV94 UNLA 0050 0142 6718 0
  • AS Swedbanka konta Nr. LV28 HABA 0001 4020 5042 7
  • AS Swedbanka nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai konta Nr. LV90 HABA 0551 0276 4659 8
  • AS Swedbanka komunālo pakalpojumu nomaksai konta Nr. LV16 HABA 0551 0276 4657 2
  • AS Citadele banka konta Nr. LV51 PARX 0012 4775 9000 1

  Samaksāt maksājumu MAXIMA LATVIJA SIA veikalu kasēs.

  Reglamentējošie normatīvie akti

  1. Par nekustamā īpašuma nodokli
  2. Par nodokļiem un nodevām
  3. 24.02.2022. Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām"
  4. Dobeles novada domes 2010. gada 25. janvāra lēmums Nr. 72/5 ''Par pašvaldības nekustamo īpašumu nomas maksas minimālajiem apmēriem"
  5. Dobeles novada domes 2014. gada 29. decembra lēmums Nr. 353/13 "Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem"

  Tālrunis

  +371 63707269

  E-pasts

  apic@dobele.lv

  Saņemt pakalpojumu